PORADŇA: Dávky, ktoré môžete dostať z úrazového poistenia

Úrazové poistenie platia zamestnancom zamestnávatelia. Pri pracovnom úraze však musí zamestnanec sám požiadať o úrazovú dávku. Z akých dávok si môže vybrať? Aký je rozdiel medzi úrazovým príplatkom a úrazovou rentou?

, 08.09.2020 08:00
práca, úraz, bolesť, pád Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrazový príplatok

  • poskytuje sa zamestnancovi počas péenky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Účelom tejto dávky je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok vzniká zamestnancovi, ak je na péenke v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.

Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do jej tretieho dňa, 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výplata dávky: vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Úrazová renta

  • je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. Suma úrazovej renty vzrástla od januára o 2,5 %.

Príklady výpočtu úrazovej renty

Príklad č. 1: Poškodený, ktorému vznikol od 1. mája 2019 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze, utrpel 20. januára 2020 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. mája 2020. Keďže poškodený sa stal zamestnancom počas roka, ktorý predchádza roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019 v sume 41,0959 eura.

Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty:
Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 41,0959 e­ur) x 0,70] = 700,10
Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok
700,10 – 330,60 = 369,50 eura

Zvýšenie úrazovej renty o 2,5 %: 369,50 + (369,50 × 2,5 %) = 369,50 eura + 9,23750000 = 378,80 eura

Príklad č. 2: Poškodený utrpel 20. januára 2020 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 31. marca 2020. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v apríli 2020 bol po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. apríla 2020. Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti priznaný od 1. apríla 2020 invalidný dôchodok v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura.

Postup pri výpočte úrazovej renty:
Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty: Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,30 eura
Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok 454,30 – 308,50 = 145,80 eura

Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa 145,80 eura x 70 % = 102,10 eura

Zvýšenie úrazovej renty v roku 2020 o 2,5 % 102,10 eura + (102,10 eura x 2,5 %) = 102,10 eura + 2,55250000 = 104,70 eura

Príklady sú len informatívne.

Jednorazové vyrovnanie

  • určené je na kompenzovanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Podmienky nároku: poistenec má nárok na vyrovnanie, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, zanikol mu nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.

Výška dávky: suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Posúdenie zdravotného stavu: pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení péenky, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy