PORADŇA: Dávky, ktoré môžete dostať z úrazového poistenia - 2. časť

Úrazové poistenie platia zamestnancom zamestnávatelia. Pri pracovnom úraze však musí zamestnanec sám požiadať o úrazovú dávku. Z akých dávok si môže vybrať?

, 09.09.2020 10:00
práca, pracovný úraz, bolesť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Jednorazové odškodnenie

  • je určená na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, poskytuje sa manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného.

Uplatnenie nároku: manželka/manžel a nezaopatrené deti poškodeného si nárok uplatnia podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Výška dávky: maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je tento rok 57 392,20 eura, rovnako tak aj maximálny úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 57 392,20 eura.

Pracovná rehabilitácia

  • dávka, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti poškodeného.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: na poskytnutie dávky nie je právny nárok. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti u poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rehabilitačné

  • peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia zo zákona, ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia.

Uplatnenie nároku: nárok na rehabilitačné a jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva pracovná rehabilitácia, a preto poškodený nepodáva žiadosť o rehabilitačné.

Výška dávky: poskytuje sa za kalendárne dni. Suma rehabilitačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Rekvalifikácia

  • je vecná dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: na poskytnutie rekvalifikácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Rekvalifikácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rekvalifikačné

  • peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.

Uplatnenie nároku: nárok na rekvalifikačné a na jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva rekvalifikácia, a preto poškodený žiadosť o rekvalifikačné nepodáva.

Výška dávky: 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Náhrada za bolesť

  • dávka, ktorá sa poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Podmienky nároku: náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Výška dávky: Tento rok je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 21,84 eura.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

  • poskytuje sa jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia ako ujmu spôsobenú v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh.

Podmienky nároku: poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Výška dávky: tento rok je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 21,84 eura.

Náhrada nákladov spojených s liečením

  • účelom dávky je poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.

Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je v tomto roku vo výške 28 696,40 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

  • účelom dávky je nahradiť náklady spojené s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Uplatnenie nároku: oprávnená osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom je tento rok 2 870,40 eura. Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 99,60 eura pre každú osobu a nezaopatrené dieťa.

Pozostalostná úrazová renta

  • je pravidelná peňažná dávka, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku: nárok vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti.

Výška dávky: mesačná suma sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Výplata dávky: pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť určená súdom a vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. Pozostalostná úrazová renta sa od januára 2020 zvýšila o 2,5 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy