Nová nemocenská dávka tehotným: O čo ide plus príklady

Nová dávka tehotenské by mala kompenzovať ženám zvýšené výdavky počas tehotenstva. Kto má na ňu nárok a akú sumu táto dávka bude mať?

16.09.2020 10:00
tehotenstvo, tehotenské bruško Foto:
Navrhuje sa, aby nárok na tehotenské vznikol od začiatku 13. týždňa tehotenstva a zanikol dňom ukončenia tehotenstva.
debata

Tehotenské

 • Počas trvania tehotenstva dochádza u žien k zvýšeným výdavkom spojeným s tehotenstvom (so stravou, s ošatením, so zdravotnou starostlivosťou a pod.), ktoré v súčasnom sociálnom systéme nie sú priamo hradené. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení; návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa predkladajú s cieľom kompenzovania týchto výdavkov.
 • Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení, je zaviesť tehotenské ako nový druh nemocenskej dávky na účely finančnej pomoci ženám počas obdobia tehotenstva so zvýšenými nákladmi/výdavkami spojenými s tehotenstvom (so stravou, ošatením, zdravotnou starostlivosťou a pod.).
 • Obdobne ako v prípade materského sa navrhuje, aby podmienkou nároku na tehotenské bolo získanie aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Uvedené má za cieľ prechádzať účelovým vznikom nemocenského poistenia v záujme získania nároku na tehotenské.
 • Navrhuje sa, aby nárok na tehotenské vznikol od začiatku 13. týždňa tehotenstva a zanikol dňom ukončenia tehotenstva (dňom keď došlo k potratu alebo k umelému prerušeniu tehotenstva, resp. najneskôr dňom pôrodu). Hranica 13 týždňov bola navrhnutá s ohľadom na hranicu, dokedy možno v zmysle zákona o umelom prerušení tehotenstva vykonať umelé prerušenie tehotenstva, ako aj s ohľadom na riziko spontánneho potratu počas prvých 12 týždňov tehotenstva.
 • Rovnako ako pri materskom sa navrhuje započítavať do obdobia 270 dní aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky pri zamestnancovi, ako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Uvedené sa navrhuje, aby aj v prípade „reťazových pôrodov“ bol zachovaný nárok na tehotenské.
 • Navrhuje sa, aby sa tehotenské, rovnako ako materské, poskytovalo za dni.
 • Výška tehotenského sa navrhuje ustanoviť na 15 % denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky (denný vymeriavací základ). Zároveň sa navrhuje, aby výška tehotenského určeného podľa zákona o sociálnom poistení z úhrnu denných vymeriavacích základov zo všetkých nemocenských poistení, z ktorých vznikol nárok, nebola nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. Minimálna výška platí aj v prípade, ak nárok na tehotenské vznikol z jedného poistenia. Uvedené sa navrhuje ako minimálny štandard zabezpečenia navýšenia príjmu na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom.
 • Navrhuje sa vylúčiť nárok na výplatu tehotenského za dni, počas ktorých má poistenka nárok na výplatu materského, z dôvodu, že obe dávky patria za rovnakú sociálnu udalosť (tehotenstvo). Súbeh nároku na výplatu dávky tehotenské s nárokom na výplatu ostatných dávok sociálneho poistenia sa nevylučuje z dôvodu zachovania plnenia účelu dávky (nárok na dávku vzniká/trvá aj v prípade poberania príjmu zo zárobkovej činnosti, a teda nie je dôvod obmedzovať nárok na tehotenské počas poberania náhrady príjmu, napr. nemocenského, dávky v nezamestnanosti).
 • Navrhuje sa, aby nedochádzalo k súbežnému poskytovaniu tehotenského štipendia a tehotenského (vyplácaného Sociálnou poisťovňou).

Tehotenské štipendium

 • V nadväznosti na návrh poskytovania tehotenského príspevku sa obdobným spôsobom navrhuje poskytovanie tehotenského štipendia, t. j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva mesačne 200 eur. Okruhom oprávnených sú všetky tehotné študentky, bez ohľadu na formu štúdia a stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu, alebo súkromnú vysokú školu. Tehotenské štipendium sa navrhuje priznávať a poskytovať obdobným mechanizmom ako sociálne štipendiá s jedným rozdielom – navrhuje sa, aby sa na jeho priznávanie nevzťahoval správny poriadok (t. j. rovnako ako pri motivačných štipendiách).
 • Okruhom oprávnených sú tehotné žiačky stredných škôl po dovŕšení 18. roku veku, bez ohľadu na formu štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu, alebo súkromnú vysokú školu.
 • Tehotenské štipendium sa navrhuje priznávať a poskytovať obdobným mechanizmom ako študentkám vysokých škôl s tým, že rozhodovať bude riaditeľ školy. Keďže pri rozhodovaní riaditeľa strednej školy o priznaní štipendia podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. sa postupuje podľa Správneho poriadku, navrhuje sa zachovanie tohto princípu aj pri rozhodovaní o tehotenskom štipendiu.
 • Navrhuje sa, aby nedochádzalo k súbežnému poskytovaniu tehotenského štipendia a tehotenského (vyplácaného Sociálnou poisťovňou).

Príklad: Tehotenské, ak žena otehotnie na budúci rok

Ak ide o ženu, ktorá pracuje a otehotnie v roku 2021, tehotenské bude dostávať od 13. týždňa gravidity do 32., resp, 34. týždňa, odkedy bude mať nárok na materské. Samozrejme, za predpokladu, že splní aj ostatné podmienky, teda získa aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.

Kataríne lekár určí začiatok tehotenstva na 10. januára 2121. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 5. marca, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Lekár určil deň pôrodu na 17. októbra 2021 (40. týždeň tehotenstva). Na materskú pôjde Katarína šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 5. septembra 2021.

Dávku tehotenské bude dostávať od 5. marca do 4. septembra 2021.

Keďže tehotná bude na budúci rok, tehotenské sa vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že zarobí za rok 25 000 eur.
Denný vymeriavací základ sa určí ako: 25 000 : 365 = 68,49 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % z 68,49 = 10,27 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 308,10 eura

V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 318,37 eura

Príklad: Suma tehotenského, ak žena otehotnie v roku 2020

Zuzana otehotnela 7. septembra 2020. Lekár určil termín pôrodu na 14. júna 2021, na materskú dovolenku nastúpi 3. mája 2021. Keďže stále pracuje, podmienky na priznanie tehotenského splní.

Zuzane nárok na tehotenské vznikne až 1. januára 2021 a bude ho poberať do 2. mája 2021.

Tehotenské sa vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že zarobí za rok 19 000 eur.
Denný vymeriavací základ sa určí ako: 19 000 : 365 = 52,05 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % z 52,05 = 7,80 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 234,00 eura

V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 241,80 eura

Príklady sú len informatívne.

Minimálne tehotenské

Zákon určuje a minimálnu výšku tehotenského, ktorú musí budúca mamička dostať, ak splní podmienky na jeho priznanie. Tehotenské tak nebude môcť byť nižšie ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu.

Tehotná žena tak dostane v mesiaci, ktorý má 30 dní, minimálne – 215,50 eura.

Tehotná žena dostane v mesiaci, ktorý má 31 dní, minimálne – 222,60 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské dávky #dávky od štátu #tehotenské