Veľké porovnanie nemocenských dávok: Materské

Kto má na túto dávku nárok? Aká je jej výška? Čo sa zmení ďalší rok? Kde a kedy si treba uplatniť nárok na ňu?

, 18.12.2020 08:00
rodina, rodičia, deti Foto:
Nárok na materské matke dieťaťa vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
debata

Kto má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Komu vzniká nárok na materské

  • matke dieťaťa
  • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Iným poistencom je otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok. Po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. Manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.

Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti.

Iný poistenec

otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká:

  • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
  • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr

Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti a zaniká uplynutím:

  • 28. týždňa od vzniku nároku na materské
  • 31. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelý
  • 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí

Fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár alebo pred skutočným dňom pôrodu.

Suma dávky: Od 1. januára sa zvýšilo maximálne denné materské a dosiahlo hodnotu 49,95622500 eura. Znamená to, že Sociálna poisťovňa vypláca materské maximálne vo výške 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1 411,40 eura, v roku 2018 to bolo 1 349,30 eura) alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1 458,50 eura mesačne, v roku 2018 maximálne 1 394,30 eura).

Zmena od januára 2021: Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 66,6083 eura na 71,8028 eura. Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 53,85210000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #materská dávka #zmeny v roku 2021
Flowers