Zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia: Čo je nové?

Mení sa minimálna mzda, vymeriavacie základy, spôsob prisipevania na stravu zamestnanca, dlhodobo nezamestnaní získajú odvodovú úľavu a úrazové dávky stúpnu.

18.01.2021 08:00
robotník, SZČO, živnostník, drevo, parkety, prilba Foto:
Príplatky už nie sú v zákone nadviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou.
debata (1)

Minimálna mzda? 623 eur

V roku 2021 budú zamestnanci s najnižšími mzdami poberať 623 eur, čo predstavuje v čistom 508,45 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura. Upraví sa aj automat stanovenia minimálnej mzdy. Ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, určí sa ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Aké budú príplatky?

Príplatky už nie sú v zákone nadviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021 (t. j. suma 3,58 eura). To napríklad znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 1,79 eura, čo je 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia, za nočnú to bude 1,43 eura a za nedeľu dostanete 3,58 eura.

Gastrolístok či príspevok

Od začiatku marca dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo v zmluvnom stravovacom zariadení. Zároveň zostávajú v platnosti výnimky z možnosti voľby tam, kde bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca.

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných: 731,64 eura

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 môžu uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného. Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, ktorý je dôvodom na jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa zamestnajú, je dodržanie hraničnej výšky príjmu – 731,64 eura.

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa zvýšili takto:

  • minimálny vymeriavací základ sa zvýšil z 506,50 eura na 546 eur,
  • maximálny vymeriavací základ zas zo 7 091 eur na 7 644 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je tak 180,99 eura. Pre dobrovoľne poistených na dôchodok, nemocenské a v nezamestnanosti to je 191,91 eura.

Koľko peňazí dostanete za péenku

V roku 2021 sa zmenila maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy nemocenského. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 66,6083 na 71,8028 eura. Ak poistenec ochorie tento rok, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 39,491540 eura. Pri 30-dňovom mesiaci môže dostať péenku maximálne 1 184,80 eura a pri 31-dňovom mesiaci až 1 224,30 eura.

Nové sumy úrazových dávok

Porastú aj úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,3 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak bude 58 712,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 58 712,30 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením je 29 356,50 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude vo výške 2 936,50 eura. Na rovnakú sumu sa zvýšila aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Povinné príspevky do II. piliera: 5,25 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú tento rok na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa zvýšia z 5 % na 5,25 % z vymeriavacieho základu.

Zároveň sa sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži o 0,25 % na 12,75 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Splatnosť odloženého poistného za marec, máj, jún a júl 2020? Do 30. júna

Splatnosť poistného za „pandemické mesiace“ je posunutá do 30. júna. Pôvodne bola lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za tieto mesiace do 31. decembra 2020. Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020, už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na 30. jún 2021 na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Z 13. a 14. platu sa platia odvody

Trinásty plat a štrnásty plat vyplatené zamestnancovi v roku 2021 a neskoršie sú vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľ je povinný z nich odviesť poistné na sociálne poistenie. Do 31. decembra 2020 platilo, že 14. plat, vyplatený v roku 2019 alebo 2020 každým zamestnávateľom, nebol do výšky 500 eur súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #II. pilier #gastrolístky #poistné #13. a 14. plat #úrazové dávky