Zdravotne postihnutým ľuďom môžu život zlepšiť viaceré príspevky

Invalidných dôchodcov, ale aj zdravotne znevýhodnených ľudí pribúda. Ich problémy, aspoň čiastočne, zmierňujú viaceré výhody a zľavy. Ušetriť môžu na daniach či cestovnom, získať môžu aj výhodnejší úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

, 09.02.2021 08:00
invalid, ZŤP, ŤZP, hendikep Foto:
Zdravotne postihnutých (ZP) a invalidných občanov zákon chráni, aj pokiaľ ide o ich zamestnávanie. Majú ale oveľa menej príležitostí zamestnať sa ako zdraví jedinci.
debata

Žiadateľom o úver môže byť člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok.

"Žiadateľ ŤZP môže získať úver vo výške sto percent z obstarávacích nákladov na výstavbu alebo kúpu bytu s maximálnym limitom úveru 120 000 eur na byt, s lehotou splatnosti maximálne 40 rokov a s 1 % úrokovou sadzbou,“ približuje podmienky Rastislav Lackovič, hovorca Štátneho fondu rozvoja bývania. Ako dodal, termín podávania žiadostí je od 15. januára do 30. septembra.

Potrebu zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť vo všetkých oblastiach života zakotvuje aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Aj slovenská vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala k príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide napríklad o zvyšovanie prístupnosti dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry, sprístupňovanie kultúry a umenia vo formátoch prístupných osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím, zabezpečiť prevenciu a odstraňovanie bariér pre znevýhodnené osoby brániacich prístupu k informáciám, informačným systémom, vrátane komunikácie s verejnou správou a použiteľnosti e-služieb poskytovaných verejnosti.

Dôležitým bodom je aj implementácia nástrojov podpory a pomoci zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, ale aj zmeny v zákone o sociálnom poistení, pokiaľ ide o určovanie invalidného dôchodku, teda upraviť percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať pri niektorých ochoreniach tak, aby presvedčivo zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia, a zaradiť nové druhy ochorení (v súlade s aktuálnymi medicínskymi poznatkami), čo bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti pracovať, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030 je už v pripomienkovom konaní.

Zdravotne znevýhodneným ľuďom pomáhajú prekonávať bariéry, aj keď len čiastočne, rôzne výhody a zľavy. Ušetriť môžu na daniach, správnych poplatkoch, cestovnom, vzťahujú sa nich maximá na doplatky za lieky a aj oslobodenie od koncesionárskych poplatkov.

"Pokiaľ ide o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, môže o ne žiadať každý, kto je držiteľom preukazu osoby s ŤZP. Ten je možné vybaviť si na miestne príslušnom úrade práce,“ povedala Mária Hrehová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdravotne postihnutých (ZP) a invalidných občanov zákon chráni, aj pokiaľ ide o ich zamestnávanie. Majú ale oveľa menej príležitostí zamestnať sa ako zdraví jedinci. Na zlepšenie ich pracovných možností slúžia viaceré príspevky na podporu zamestnávania týchto občanov alebo na začatie ich samostatného podnikania. Ich sumy sa odvíjajú od celkovej ceny práce a aj od miery nezamestnanosti v jednotlivých krajoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #ZŤP #príspevky na kompenzáciu #hendikepovaní ľudia
Flowers