Pozostalostná penzia: Ako ju získať + príklady

Prvým krokom k vdovskému či vdoveckému dôchodku je žiadosť. Čo k nej potrebujete a aká bude výška vašej pozostalostnej penzie?

10.03.2021 08:00
muž, smútok, trúchlenie, smrť, vdovec Foto:
Pozostalostné penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti.
debata

Prvým krokom je žiadosť

Žiadosť: konanie o priznanie pozostalostnej penzie sa začína písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive. V čase koronakrízy nie je možné osobne spisovať žiadosť. Sociálna poisťovňa preto odporúča, aby si žiadateľ v takomto prípade preveril aktuálny režim fungovania miestne príslušnej pobočky cez Covid semafor, na jej webovej stránke, prípadne kontaktoval priamo pobočku telefonicky alebo e-mailom a dohodol si ďalší postup.

V „oranžových“ a „červených“ pobočkách (podľa aktuálnej situácie aj v ďalších určených) si poistenec dohodne termín (deň, hodinu), keď príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok. Tú pripraví zamestnanec pobočky SP po vzájomnej telefonickej komunikácii a na základe žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok, ktorú poistenec zaslal.

Údaje a doklady: tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky.

Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov. Ide predovšetkým o tieto doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/manželky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/manželky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie

Ako dlho trvá konanie: aby nárok na pozostalostný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla konanie predĺži. Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, ale musí to žiadateľovi písomne oznámiť

Príklady výpočtu

Kedy dostanete 60 percent z penzie zomretého a kedy len polovicu?

Pozostalostné penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 500 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 300 eur, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 650 eur.

Úhrnná suma pozostalostných dôchodkov má obmedzenia

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel 4. januára. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok od 4. januára, sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 14,2107 = 322,70 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 322,70 = 193,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec zomrel 15. januára. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Poistenka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti zomretá získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2021 je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá nárok, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 14,2107 = 564,80 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 564,80 = 338,90 eura.

Príklad č. 4

Poistenka, ktorá bola poberateľkou starobného dôchodku, zomrela. Vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok #pozostalostná penzia #pozostalostná dávka