Pozostalostné penzie v otázkach a odpovediach. Ako je to u rozvedených ľudí?

Odpovedáme na vaše otázky. Kto má nárok na pozostalostnú dávku? Kto ju môže poberať rok a kto dlhšie? Ako je to s touto dávkou u partnerov?

16.03.2021 08:00
žena, smútok, vdova, trúchlenie Foto:
Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).
debata (7)

Po úmrtí jedného z manželov môžete dostať vdovský či vdovecký dôchodok

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

  • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
  • je invalidná/inva­lidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • vychovala/vychoval aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
  • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006),
  • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Môže sa po čase obnoviť výplata tejto dávky?

Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom žiadateľ uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Treba nevyplatenú sumu dôchodku prihlásiť do dedičského konania?

Moja matka poberala starobný dôchodok vždy 16. v mesiaci. Dňa 16. januára jej pošta dôchodok nevyplatila, pretože bola hospitalizovaná v nemocnici. Dňa 18. januára zomrela. Som povinná zahlásiť nevyplatenú sumu dôchodku do dedičského konania?

Nie, nie je potrebné to hlásiť do dedičského konania. Ak fyzická osoba zomrela, nárok na nevyplatený dôchodok prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Nároky prechádzajúce na tieto fyzické osoby nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú vtedy, ak niet týchto osôb.

Za predpokladu, že manžel zomretej už tiež nežije, je za účelom vyplatenia sumy dôchodku za mesiac január 2021 po zomretej potrebné v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne predložiť z vašej strany čestné vyhlásenie o tom, že ste si vedomá, že nárok na splatnú sumu dôchodku je spoločným nárokom všetkých detí zomretej matky, resp. že ste jediným dieťaťom a ste si vedomá právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. Váš podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený. Ak ide o spoločný nárok viacerých oprávnených osôb (detí), splatná suma dávky prechádza na oprávnené osoby ako celok a vyplatí sa preto v jednej sume a len jednej z oprávnených osôb.

Nevyplatený dôchodok po zomretej pošta vráti Sociálnej poisťovni a tá vám ho na základe uvedeného čestného vyhlásenia následne vyplatí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otázky a odpovede: Ako sú na tom s pozostalostnou penziou rozvedení manželia?

So svojím druhom som žila v spoločnej domácnosti viac ako 18 rokov. Vychovávali sme spoločné dieťa. Mám nárok na vdovský dôchodok a naše dieťa na sirotský?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, teda len vdova, za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie podmienky. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi, ale vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi. Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte o sirotský dôchodok v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska samo. V žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa a potvrdenie školy o jeho štúdiu.

Môj manžel zomrel vo veku 46 rokov. Prečo mi Sociálna poisťovňa vypočítala vdovský dôchodok z invalidného dôchodku manžela?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo splnil počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Váš manžel ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho z uvedených dôchodkov, nemal nárok na predčasný dôchodok ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok (nedovŕšil dôchodkový vek). Získal však počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, a preto bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku, na ktorý by mal váš manžel nárok v čase smrti.

Som vdovec a poberám vdovecký dôchodok. Ak budem so svojou súčasnou partnerkou žiť ako druh a družka, zanikne mi nárok na pozostalostnú penziu?

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky. Pokiaľ so svojou družkou neuzatvoríte manželstvo, nárok na vdovecký dôchodok vám nezanikne.

Môj manžel zomrel 3. januára. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja poberám starobný dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovský dôchodok v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo, keď podľa zákona je vdovský dôchodok 60 % z dôchodku manžela?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % z tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš starobný dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, teda 127 eur (253,90 : 2 = 126,95, po zaokrúhlení 127).

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #pozostalostná penzia #pozostalostná dávka