Príjem z prenájmu nehnuteľnosti musíte zdaniť

Prenajímali ste v roku 2020 byt alebo dom? Dokedy a aké daňové povinnosti si musíte splniť?

22.03.2021 08:00
manželia, objatie, láska, radosť, domov, tablet Foto:
V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rovnakým dielom.
debata

Prenájom nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu. Pozor však, aj v tomto prípade existujú výnimky a vy daň zaplatiť nemusíte. Podľa informácií Finančnej správy ak ste minulý rok mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti vyšší ako 500 eur, vzťahuje sa na vás povinnosť zaplatiť daň z príjmu. Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak ste prenajali nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu sa považuje za príjem podliehajúci dani.

Tento príjem, ak je vyšší ako spomenutých 500 eur, musíte priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2020 presiahne sumu 2 207,10 eura. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Video
Ide o peniaze: Prenájom nehnuteľnosti a dane z príjmu - odpovedá poradkyňa Jaroslava Lukačovičová. Odvysielané 3. 3. 2021.

V daňovom priznaní je potrebné zahrnúť do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur. V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť rovnakým dielom. Rozdeliť si ho môžu aj v inom, pre nich výhodnejšom pomere. Každý z nich si môže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti znížiť o 500 eur.

Na vyplnenie treba použiť formulár daňové priznanie FO typ B, ktorým sa ustanovuje vzor tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 13 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 143 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú. Formulár daňového priznania môžete: vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť, alebo vyplniť priamo v počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky.

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je stanovená do 31. marca 2021. Lehotu na podanie priznania si možno predĺžiť. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #daňové bremeno #prenájom bytu #prenájom nehnuteľnosti #daňové priznanie