Daň z prenájmu bytu: Návod, ako vyplniť daňové priznanie

Na príklade vám ukážeme, ako má vyplniť daňové priznanie zamestnanec, ktorý okrem tejto práce aj prenajímal vlastný byt.

, 24.03.2021 10:00
žena, penzistka, pracujúci penzisti Foto:
Pani Eva je zamestnaná a zároveň prenajíma byt. Snaží sa vyplniť svoje daňové priznanie.
debata

Príklad:

Eva Nová bola v roku 2020 zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy. Z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti je registrovaná na príslušnom daňovom úrade a má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).
Nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela, nakoľko nie sú splnené podmienky na jej uplatnenie podľa zákona o dani z príjmov. Majú dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňoval jej manžel.

Príjem zo zamestnania na základe potvrdenia od zamestnávateľa mala 12 155 eur.

Zaplatené odvody do poisťovní má spolu 1 628,77 eura, z toho poistné na sociálne poistenie 1 045 eur a poistné na zdravotné poistenie 583,77 eura.

Zrazené preddavky na daň má vo výške 1 161,29 eura.

Príjem z prenájmu bytu v roku 2020 mala vo výške 5 500 eur. Pri príjmoch z prenájmu uplatní preukázateľné výdavky 3 300 eur.

Video
Ide o peniaze: Prenájom nehnuteľnosti a dane z príjmu - odpovedá poradkyňa Jaroslava Lukačovičová. Odvysielané 3. 3. 2021.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

Daňovníčka bude za rok 2020 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Na riadku 1 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2020.

I. oddiel

na riadky 4 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko, adresa a ostatné údaje).

Na riadkoch 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

V. oddiel

vypĺňa ho daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo zamestnania.

Na riadku 38 uvedie príjem od zamestnávateľa vo výške 12 155 eur (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Na riadku 39 uvedie úhrn poistného zaplateného v roku 2020 vo výške 1 628,77 eura (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Na riadku 40 uvedie základ dane vo výške 10 526,23 eura (12 155 –1 628,77).

VI. oddiel

Daňovníčka dosiahla v roku 2020 okrem príjmov zo zamestnania len príjmy z prenájmu.

Dosiahnuté príjmy z prenájmu za rok 2020 vo výške 5 500 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 5 000 eur (5 500 – 500 eur).

Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preukázateľne vynaložené výdavky pri príjmoch z prenájmu sú vo výške 3 300 eur, do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 3 000 eur (5 000 : 5 500) x 3 300.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 3 000 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpec 1 uvedie sumu 5 000 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpec 2 uvedie sumu 3 000 eur.

Eva Nová pri príjmoch z prenájmu podľa zákona o dani z príjmov v roku 2020 viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 4 daňového priznania.

Tabuľku č. 1a nevypĺňa, nakoľko vo vedenej evidencii podľa § 6 ods. 11 neevidovala hmotný majetok zaradený do obchodného majetku, zásoby, pohľadávky a záväzky.

Na riadku 58 uvedie sumu 5 000 eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadka 13 stĺpca 1).

Na riadku 59 uvedie sumu 3 000 eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadka 13 stĺpca 2).

Na riadku 60 uvedie sumu 2 000 eur ( r. 58 – r. 59).

Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 000 eur.

IX. oddiel

výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Na riadku 72 uvedie sumu 10 526,23 eura (z riadka 40).

Na riadku 73 uvedie sumu 4 414,20 eura (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2020).

Riadok 74, 75, 76, 76a, 76b nevypĺňa.

Na riadku 77 uvedie sumu 4 414,20 eura (súčet riadkov 73, 74, 75, 76).

Na riadku 78 uvedie sumu 6 112,03 eura (10 526,23 – 4 414,20).

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona (r. 78 + r. 65) vo výške 8 112,03 eura (6 112,03 + 2 000).

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona uvedeného na riadku 80 vo výške 1 541,29 eura (8 112,03 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.

Na riadku 90 uvedie sumu 1541,29 eura (z riadka 81).

Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.

Na riadku 116 uvedie sumu 1 541,29 eura (z riadka 90).

Na riadku 118 a 124 uvedie sumu 1 541,29 eura.

Na riadku 131 uvedie sumu 1 161,29 eura (zrazený preddavok na daň u zamestnávateľa).

Na riadku 135 vypočíta daň na úhradu vo výške 380 eur (1 541,29 – 1 161,29).

XII. oddiel

pani Nová sa rozhodla, že nevyužije možnosť poukázať 2 % dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku.

Keďže nevyužila možnosť poukázať 2 % zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane príloh č. 1, 2 a 3, aj keď sa nevypĺňajú.

Pani Nová na riadok 153 uvedie počet príloh 4, nakoľko k priznaniu je povinná ako prílohu predložiť aj kópiu.

Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti sú časťou priznania sú aj prílohy č. 1, 2 a 3.

Pani Nová na strane 13 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

Príloha 3

Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na strane 17 daňového priznania Nová vypĺňa len riadky č. 8, 9, 10.

Na r. 8 uvedie úhrn poistného (§ 5 ods. 8 zákona) vo výške 1 628,77 eura.

Na r. 9 uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 045 eura.

Na r. 10 uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 583,77 eura.

Keďže pani Nová vypĺňala prílohu č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, na strane č. 17 uvedie dátum a podpíše sa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #príklad #návod