Tehotenské: Pre ženy, ktoré platia odvody

Nová dávka je určená len tehotnej žene, poistenke Sociálnej poisťovne. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

01.04.2021 14:24
rodina, tehotenstvo, tehotná, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

POZOR! Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

Kto má nárok: zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO)

Ako o dávku žiadať

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o tehotenské. Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii:

 • poistenke ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (gynekológ) na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • lekár na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu
 • ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich

Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenka povinná:

 • vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva.

Po skončení tehotenstva vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo lekár (gynekológ poistenke), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel, Potvrdenie o skončení tehotenstva, na ktorom

 • potvrdí dátum skončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, dátum spontánneho potratu)
 • ak si poistenka uplatnila nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví a potvrdí iba jedno potvrdenie o skončení tehotenstva
 • poistenka predloží tlačivo miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca tehotenské

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • tehotná žena žiadosť doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa trvalého pobytu)
 • poistenka, ktorá je zamestnankyňou, žiadosť nepredkladá svojmu zamestnávateľovi, keďže zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje
 • žiadosť o tehotenské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti.

Podmienky nároku

Zamestnanec

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (začiatok 13. týždňa tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote alebo počas trvania prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnankyne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
 • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
 • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
 • nesleduje sa, či poistenka zaplatila poistné na nemocenské poistenie
 • nesleduje sa poberanie iných dávok, ani absencia príjmu

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (začiatok 13. týždňa tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote alebo počas trvania prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
 • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
 • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (výnimkou je, ak dôvod na poskytnutie tehotenského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote alebo počas prerušenia povinného poistenia z dôvodu nároku na rodičovský príspevok)
 • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania tehotenského
 • nesleduje sa poberanie iných dávok.

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (začiatok 13. týždňa tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského
 • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
 • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (výnimkou je, ak dôvod na poskytnutie tehotenského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Ochranná lehota

Trvanie

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie
 • v prípade poistenky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov

Plynutie ochrannej lehoty (ak neuplynula skôr) sa skončí dňom, v ktorom

 • vzniklo nemocenské poistenie (nie sociálne zabezpečenie silových zložiek)
 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku

Trvanie prerušenia povinného nemocenského poistenia

 • na rozdiel od ostatných nemocenských dávok, nárok na tehotenské má aj tehotná zamestnankyňa, ktorej vznikol dôvod na poskytovanie tehotenského v období prerušeného povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ak si uplatní zamestnankyňa nárok na tehotenské v tomto období, prerušenie povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky trvá naďalej.
 • na rozdiel od ostatných nemocenských dávok, nárok na tehotenské má aj tehotná SZČO, ktorej vznikol dôvod na poskytovanie tehotenského v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Ak si uplatní SZČO nárok na tehotenské v tomto období, prerušenie povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, trvá naďalej.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské poistenie #tehotenské #tehotenská dávka