Dávka v nezamestnanosti: Aká je jej suma + príklady

Kto má nárok na túto dávku? Komu sa môže predĺžiť podporné obdobie? A ako sa vypočíta výška tejto dávky? Ukážeme vám na príkladoch.

, 15.04.2021 08:00
žena, znechutenie, výpoveď, starosti Foto:
Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania.
debata

Kto má nárok

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny), ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, teda zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Poistenec si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatňuje:

  • v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanos­ti alebo
  • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poistenca nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa neprihliada.

Ak si poistenec uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti súčasne v pobočke Sociálnej poisťovne a na úrade práce, Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti na základe žiadosti, ktorá jej bude doručená skôr.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch (od 1. januára 2018), resp. troch rokoch (do 31. decembra 2017) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Suma dávky: Poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu

50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

DVZ = ∑ vymeriavacích základov/počet dní rozhodujúceho obdobia

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. Denný vymeriavací základ podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu:
DVZmax = 2 x VVZ/365
DVZmax = 2 × 13 104/365
DVZmax = 71,8028 eura

Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 113,00 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 077,10 eura.

Príklad č. 1

Poistenka bola zamestnaná od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 (pred nástupom na rodičovskú dovolenku vymeriavací základ 800 eur).

V období od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2020 – obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. januára 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti bol od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.

Pretože v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky v nezamestnanosti sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov dosiahnutých v posledných dvoch rokoch pred obdobím čerpania rodičovskej dovolenky, t. j. v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 a počtu dní tohto obdobia (800 × 24/730 = 26,3014). Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je 50 % zo sumy 26,3014.

To znamená, že výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 394,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 407,70 eura.

muž, výpoveď, nezamestnaný, pracujúci penzista Čítajte aj Výpoveď v práci po dovŕšení veku 65 rokov. Na čo máte nárok?

Príklad č. 2

Poistenka bola zamestnaná od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 (pred nástupom na rodičovskú dovolenku mala vymeriavací základ 800 eur).

V období od 1. septembra 2018 do 30. novembra 2020 – obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

V období od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020 nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke (vymeriavací základ za 1 mesiac 800 eur).

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. januára 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti je od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.

Pretože v rozhodujúcom období nie je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale aj obdobie zamestnania od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020, výška dávky v nezamestnanosti sa určí ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v tomto období a počtu dní tohto obdobia, t. j. (800/31 = 25,8065). Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je 50 % zo sumy 25,8065.

Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 387,10 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 400,10 eura.

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

  • ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a
  • ak o jej vyplatenie písomne požiada,
  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
  • dňom smrti poistenca,
  • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Komu sa predĺži podporné obdobie?

Bude dostávať dávku človek, ktorý poberal podporu do 20. marca aj naďalej, teda do konca mája?

Ak sa mu 6-mesačné podporné obdobie končí dňom 20. marca, tak sa mu podporné obdobie predlžuje od 21. marca do 20. mája 2021. Podporné obdobie sa predlžuje najviac o dva mesiace.

Poistenec dostával dávku do konca februára. Bude ju opäť dostávať?

Áno. Ak zostal naďalej v evidencii uchádzačov o zamestnanie v deň a po účinnosti nariadenia (19. 3. 2021), Sociálna poisťovňa mu predĺži podporné obdobie automaticky. Ak sa po dobratí dávky v nezamestnanosti vyradil z evidencie na úrade práce (pred 19. 3. 2021), na to, aby mohol dostať ešte dávku za dva mesiace (za predĺžené obdobie), je potrebné, aby sa opäť zaradil do evidencie na úrade práce a o túto dávku požiadal. Bude ju potom môcť poberať ďalej v predĺženom období podľa toho, kedy presne budE do evidencie úradu práce zaradený, avšak najdlhšie do 31. mája 2021. Čiže ak sa napr. zaeviduje do evidencie 7. apríla 2021, dávku nezamestnanosti budE dostávať do konca mája.

Ak človek príde o prácu a prihlási sa na úrad práce do evidencie nezamestnaných, bude dostávať podporu o dva mesiace dlhšie? Alebo sa predĺženie nebude na neho vzťahovať?

Sociálna poisťovňa nevedie „evidenciu nezamestnaných“, vedú ju úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak občan príde o prácu, napr. 15. apríla 2021, na druhý deň sa potom zaeviduje na úrade práce, požiada tam o dávku v nezamestnanosti a splní podmienky na jej priznanie, tak v takom prípade mu bude podľa platnej legislatívy patriť dávka v nezamestnanosti počas obvyklého 6-mesačného podporného obdobia. Čiže od 16. 4. 2021 do 15. 10. 2021 (samozrejme, ak bude po celý čas evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #príklad #otázky a odpovede #podpora v nezamestnanosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy