Dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Čo môžete dostať, ak platíte odvody?

Sociálna poisťovňa poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia.

28.04.2021 08:00
dieťa, choroba, posteľ, medvedík, leukoplast,... Foto:
Ošetrovné sa vypláca najdlhšie po dobu 10 dní. Kvôli pandémii však vzniklo aj pandemické ošetrovné a dlhodobé ošetrovné.
debata

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia, ktoré zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie, sa vypláca starobný, predčasný starobný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Podmienky vyplácania dávok z dôchodkového poistenia nájdete tu:

Treba si zvoliť konkrétnu dôchodkovú dávku.

Predčasný dôchodok: Až po ukončení zamestnania

O jeho priznanie je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak poistenec ukončil zárobkovú činnosť a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasného starobného dôchodku bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda momentálne 257,80 eura. Ak suma predčasného dôchodku vyjde nižšia, žiadosť bude zamietnutá.

Poistenie v nezamestnanosti

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovného pomeru alebo obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Ako doba poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, ak toto dobrovoľné poistenie bolo zaplatené v stanovenej lehote a sume.

SZČO neplatí poistné v nezamestnanosti, na dávku tak nemôže mať automaticky nárok, môže ho však odvádzať ako dobrovoľne poistená osoba. Fyzickej osobe môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení dvoch podmienok. Provou podmienkou je zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a druhou podmienkou je získanie najmenej dvoch rokov, teda 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 113,00 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 077,10 eura.

Príklad:

Poistenka bola zamestnaná od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 (pred nástupom na rodičovskú dovolenku vymeriavací základ 800 eur). Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2020 – obdobie čerpania rodičovskej dovolenky. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. januára 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti bol od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020. Rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov dosiahnutých v posledných dvoch rokoch pred obdobím čerpania rodičovskej dovolenky, t. j. v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 a počtu dní tohto obdobia (800 × 24/730 = 26,3014). Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je 50 % zo sumy 26,3014.

Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 394,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní je 407,70 eura.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace: Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021.

Podmienky poskytovania dávok z poistenia v nezamestnanosti nájdete na adrese:

ruky, euro, mince, chudoba Čítajte viac Nemáte nárok na penzijné minimum? Žiadajte o dávky v núdzi

Úrazové dávky

Nárok môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania. Zo Sociálnej poisťovne majú nárok na úrazové dávky len tí poškodení zamestnanci, ktorí boli povinne zo zákona úrazovo poistení – teda zamestnanci, resp. dohodári, za ktorých zamestnávatelia odvádzali do Sociálnej poisťovne poistné na úrazové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. SZČO neplatia úrazové poistenie, takže im nárok na dávky nevznikne.

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok na rok 2021 je 22,66 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Viac informácií nájdete na:

Garančné poistenie

Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Do garančného fondu neodvádzajú poistné ani SZČO, ani dobrovoľne poistené osoby. Ak zamestnávateľ neplatí svojim zamestnanom ich mzdové nároky, majú títo možnosť obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia.

Viac informácií na:

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia sa poskytuje dávka nemocenské, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Základnou podmienkou na vznik nároku na nemocenské dávky je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky. Ochranná lehota trvá spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia.

Nemocenské sa poskytuje poistencom, ak boli pre chorobu alebo v dôsledku úrazu uznaní za dočasne práceneschopných. Aby vznikol nárok na nemocenské, dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote po jeho skončení. U dobrovoľne nemocensky poistených osôb musí byť splnená aj podmienka existencie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podrobné informácie o dávke nájdete na:

Počas súčasnej koronakrízy – krízovej situácie, ktoré trvá od 12. 3. 2020 – môžu poistenci požiadať aj o dávku pandemické nemocenské, ak im lekár potvrdí ochorenie na COVID-19 alebo im bola nariadená karanténa. Rovnako však musia spĺňať zákonné podmienky, najmä byť v čase žiadosti nemocensky poistený ako zamestnanec/do­hodár, SZČO alebo byť dobrovoľne poistený.

Podrobnosti sú uvedené tu:

alebo tu

Tehotenské

je novou dávkou od 1. apríla 2021 – tiež je určená len pre poistenky – zamestnankyne, živnostníčky a iné SZČO a dobrovoľne poistené osoby, ktoré splnia zákonné podmienky. Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia nárok má aj poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO) z úradu práce.

To znamená, že môže poberať súčasne aj rodičovský príspevok aj tehotenské, resp. na rozdiel od iných dávok môže mať aj iný príjem (popri poberaní tehotenskej dávky pracovať, resp. poberať dávky ako je rodičovský príspevok či dávku nemocenské). Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), teda od 13. týždňa tehotenstva.

  • minimálne tehotenské na deň bude v sume 7,18028000 eura, teda 215,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,
  • maximálne tehotenské na deň bude v sume 10,77042 eura, teda 323,20 eura pri 30-dňovom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Príklad

Kataríne lekár určí začiatok tehotenstva na 1. februára 2021. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 26. apríla, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Lekár určil deň pôrodu na 8. novembra 2021 (40. týždeň tehotenstva). Na materskú pôjde Katarína 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 27. septembra 2021. Dávku tehotenské bude dostávať od 26. apríla do 27. septembra 2021. Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 25 000 eur.

Denný vymeriavací základ sa určí ako: 25 000 : 365 = 68,49 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % z 68,49 = 10,27 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní tak dostane: 308,10 eura
V mesiaci, ktorý má 31 dní dostane: 318,37 eura

Príklad je len informatívny.

Všetky podrobnosti k dávke:

Ošetrovné

je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. Podmienkou vzniku nároku u dobrovoľne nemocensky poistených osôb je okrem existencie nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania.

Výška dávky: 55 percent hrubého príjmu, maximálne 395 eur

Poskytovanie: najviac desať dní, navyše ak sa stará o viac detí len raz a v tom istom prípade len jednému poistencovi

Predĺženie bežnej OČR z 10 na 14 dní: Nová legislatívna úprava zákona o sociálnom poistení zároveň predĺži aj poskytovanie „bežného“ ošetrovného (OČR). Poskytovanie tejto dávky sa predĺži od apríla na najviac 14 dní.

Dlhodobé ošetrovné

Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky.

Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese:

alebo tu

Materské

sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následnej starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku. Aby vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva, je 8 mesiacov. Ďalšou podmienkou vzniku nároku na materské je existencia najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

Aká bude suma materského?

  • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
  • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
  • na maximálnu sumu má nárok len poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2¤026 eur.
  • suma minimálneho materského určená nie je.
  • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Viac informácií na:

Vyrovnávacia dávka

sa poskytuje zamestnankyni z dôvodu preradenia na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením.

Viac sa dočítate na:

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #dávky od štátu #odvody do Sociálnej poisťovne