Nevládzete splácať dlhy?

Ocitli ste sa v dlhovej pasci? Možnosť zbaviť sa záväzkov zákonným spôsobom ponúka osobný bankrot.

30.04.2021 10:00
manželia, kuchyňa, papiere, rozmýšľanie,... Foto:
Oddlžením sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné dvoma spôsobmi, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom.
debata

Osobným bankrotom sa označuje oddlženie fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov (živnostníkov). "V prípade, že súd oddlží fyzickú osobu (dlžníka), všetky dlhy (okrem tzv. nedotknutých pohľadávok) ktoré jej do momentu vyhlásenia oddlženia vznikli, sa stanú právne nevymáhateľné (bez ohľadu na to, či je dlh vymáhaný súdne, exekučne, alebo priamo veriteľom dlžníka).

Oddlženie, ako ho poznáme dnes, sa zaviedlo do praxe v roku 2017 novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pred týmto dátumom zákon o konkurze a reštrukturalizácii síce tiež ponúkal možnosť oddlženia pre fyzické osoby, ale tento proces bol oveľa zdĺhavejší a komplikovanejší, " vysvetľuje Centrum právnej pomoci (Centrum), ktoré na Slovensku tento úkon zabezpečuje.

Video
Dlhy sa platiť oplatí. Čo robiť, ak to naozaj nejde? S Martinom Musilom, prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností - odvysielané január 2020.

Zmyslom novely zákona o konkurze a zjednodušenia oddlženia bolo primárne riešenie veľkého zadlženia (úpadku) fyzických osôb, keďže táto skutočnosť predstavuje významný ekonomicko-sociálny problém v podmienkach Slovenskej republiky. Ako tento proces funguje v praxi?

Oddlžením sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné dvoma spôsobmi, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Konkurz je najčastejšia forma oddlženia, pri ktorej sa zastavujú všetky dlhy dlžníka. Dlžník však prichádza o majetok, ak nejaký má. Nie je podmienkou, aby dlžník na vyhlásenie konkurzu mal majetok alebo mal príjem.

Splátkový kalendár je druhý spôsob oddlženia, dlžníkovi ostáva celý jeho majetok, ak nejaký má, ale musí vedieť splatiť svoje dlhy a musí mať stály príjem. Dlžník musí tiež uhradiť sumu približne 700 eur, ktorá pozostáva z 500 eur na preddavok správcu konkurznej podstaty a asi 200 eur advokátovi, ktorého dlžníkovi určí Centrum. Dlžník pri oddlžení splátkovým kalendárom musí byť zastúpený advokátom.

osobny bankrot Čítajte viac Počet osobných bankrotov klesol. Dôvodom je lockdown a prísnejšie podmienky

Podľa zákona nemôže dlžníka pri oddlžení zastupovať okrem Centra žiadna spoločnosť alebo osoba. Všetky žiadosti musia prejsť Centrom a celý proces je bezplatný. Konzultácie nie sú povinné, ale odporúča sa každému dlžníkovi prejsť cez bezplatnú konzultáciu kvôli podrobnému vysvetleniu oddlženia a predchádzaniu nepoctivého zámeru. Dlžník môže splnomocniť inú osobu, ale je potrebné, aby sa dlžník osobne dostavil do Centra na podpísanie zmluvy o pôžičke a dohode o splátkach.

Centrum o žiadosti rozhodne do 30 dní. Ak má žiadosť nedostatky, preruší konanie a vyzve dlžníka na doplnenie. Po priznaní nároku Centrum nemá určenú lehotu, dokedy musí podať návrh na súd. Súd má však 15 dní na rozhodnutie, rozhoduje väčšinou bez pojednávania a ak súd vyhlási konkurz, táto informácia sa zverejní v obchodnom vestníku a na www.ru.justice.sk – dlžník po zadaní priezviska a mena môže pravidelne sledovať, či už súd vyhlásil konkurz.

Aký dosah má osobný bankrot na život žiadateľa? Môže sa zamestnať alebo podnikať? Ako je s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov? Pri zamestnaní neexistujú žiadne obmedzenia a dlžník sa môže po osobnom bankrote zamestnať, aj si založiť účet v banke. Trochu iná situácia je v prípade podnikania. Vyhlásenie konkurzu je prekážka, ktorá neumožňuje prevádzkovať živnosť po dobu troch rokov. Dlžník však môže požiadať o udelenie výnimky na príslušnom živnostenskom úrade, ak chce v živnosti po konkurze pokračovať alebo si chce po konkurze založiť živnosť.

Čo sa týka BSM, po vyhlásení konkurzu sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zruší. To znamená, že po konkurze už manželia nenadobúdajú majetok do spoločného vlastníctva, ale majetok nadobúda každý sám, napríklad ak by si jeden z manželov kúpil auto, nebude patriť obidvom manželom.

Praktické informácie

 • Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia (napríklad ak sa preukáže nepoctivý zámer dlžníka), takéto rozhodnutie je účinné voči všetkých veriteľom a dlžníkove dlhy sa stanú opäť splatné.
 • Oddlženie je možné zrušiť len podaním návrhu na súd oprávnenou osobou, niektorým z veriteľov dlžníka. Súd musí vydať rozsudok, ktorým oddlženie zruší.
 • Vyhlásenie, ako aj zrušenie oddlženia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a aj v Registri úpadcov na stránke www.ru.justice.sk
 • Dlžník môže opätovne požiadať o oddlženie, ak uplynulo 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Centrum právnej pomoci na tel. č. 0650 105 100 každý pracovný deň od 8.00 do 17.00, môžete napísať na info@centrumpravnejpomoci.sk alebo prísť osobne do niektorej z našich kancelárií. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v zmysle zákona je jediným subjektom (vrátane advokátov určených Centrom), ktorý môže riešiť osobný bankrot. Žiadna iná spoločnosť alebo jednotlivec vám osobný bankrot „nevybavia“. Zamestnanci Centra od vás nikdy nebudú a ani nemôžu pýtať žiadne poplatky súvisiace s konaním o oddlžení.

Slovníček

 • Dlžník – osoba, ktorá dlhuje peniaze
 • Veriteľ – osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze
 • Platobná neschopnosť – stav, keď dlžník nie je schopný zaplatiť 180 dní po dátume splatnosti aspoň jeden dlh
 • Poctivý zámer – dlžníkova snaha riešiť svoje dlhy v rámci svojich možností
 • Centrum hlavných záujmov – miesto, na ktorom sa dlžník pravidelne zdržiava, žije alebo pracuje, nemusí to byť trvalý pobyt
 • Správca konkurznej podstaty – fyzická alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Správcu vždy v konkurznom konaní ustanovuje súd. Zisťuje a speňažuje majetok dlžníka v konkurznom konaní a zo speňaženého majetku uspokojuje dlžníkových veriteľov
Pripravené v spolupráci s Centrom právnej pomoci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #problém so splácaním úveru #Centrum právnej pomoci