Osobný bankrot: Kto a ako sa môže zbaviť dlhov?

Fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ si môžu zvoliť z dvoch spôsobov oddlženia, a to oddlženie formou konkurzu alebo oddlženie formou splátkového kalendára. V tomto článku poskytneme vysvetlenie a priblíženie obidvoch spôsobov oddlženia.

03.05.2021 08:00
žena, úspory, dlhy Foto:
Oddlženie je možné uskutočniť buď formou splátkového kalendára, alebo formou konkurzu.
debata

Oddlženie a podmienky Slovenskej republiky:

Oddlženie je spôsob, ktorým je možné riešiť platobnú neschopnosť dlžníka. Dlžník však musí spĺňať tieto podmienky:

 • platobná neschopnosť
 • aspoň jedno exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie
 • centrum hlavných záujmov musí byť v Slovenskej republike
 • dlžník musí mať poctivý zámer
 • dlžník je fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (živnostník)

Platobná neschopnosť

Platobnou neschopnosťou rozumie zákon stav, keď dlžník neuhradil aspoň jeden svoj peňažný dlh, resp. splátku svojho dlhu do 180 dní po jeho splatnosti. Túto skutočnosť dlžník vyhlasuje v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

Žiadosť si možno stiahnuť z webovej stránky Centra právnej pomoci alebo vyžiadať si v ktorejkoľvek kancelárii Centra právnej pomoci. Vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti je skutočnosť, ktorú Centrum právnej pomoci a ani konkurzný súd neskúmajú a ani neoverujú, keďže dlžník zodpovedá za to, že v žiadosti uvádza pravdivé údaje o svojej finančnej a majetkovej situácii.

Video
Dlhy sa platiť oplatí. Čo robiť, ak to naozaj nejde? S Martinom Musilom, prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností - odvysielané január 2020.

Exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie

Jednou zo základných podmienok pri vyhlásení oddlženia formou konkurzu je aspoň jedno exekučné konanie, ktoré je voči dlžníkovi vedené aspoň jeden rok. Nie je limitované, koľko exekučných konaní dlžník môže mať, podstatné je, aby mal aspoň jedno, pri ktorom od poverenia na vymáhanie uplynul jeden rok.

Obdobným vykonávacím konaním sa rozumie napr. exekúcia vedená Sociálnou poisťovňou alebo daňovým úradom. Vyhlásením oddlženia sa všetky exekučné konania zo zákona zastavujú a stávajú sa nevymáhateľnými (okrem nedotknutých pohľadávok, ktoré uvádzame nižšie).

Pri oddlžení formou splátkového kalendára nie je potrebné, aby exekučné konanie bolo v trvaní jedného roka.

Centrum hlavných záujmov

Centrom hlavných záujmov sa rozumie miesto, kde sa dlžník zdržiava, žije alebo pracuje. Nemusí to byť trvalé bydlisko dlžníka. Túto skutočnosť súdy pri vyhlásení konkurzu skúmajú. Súd nemusí vyhlásiť oddlženie, pokiaľ dlžník napr. má síce trvalý pobyt v Slovenskej republike, ale zdržiava sa v Nemecku.

Dlžník sa môže oddlžiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie podľa podmienok vnútroštátnych predpisov danej krajiny a oddlžuje sa tak od všetkých dlhov, ktoré má aj v Slovenskej republike a aj v iných členských štátoch, okrem nedotknutých pohľadávok.

Poctivý zámer

Zákon vymenúva rôzne konania, ktoré môžu byť označené za nepoctivý zámer. Ide najmä o situácie, keď dlžník zatají majetok a oddlží sa, alebo keď sa privedie úmyselne do platobnej neschopnosti. O nepoctivom zámere rozhoduje súd aj po vyhlásení oddlženia na návrh niektorého z veriteľov dlžníka. Takýto návrh môže veriteľ podať do šiestich rokov od vyhlásenia oddlženia.

Nepoctivým zámerom je aj konanie, keď dlžník vie, že sa ide oddlžiť, a predtým sa zbaví majetku (prepíše, predá, daruje) alebo si zoberie ďalšie pôžičky s vedomím, že ich už nebude nemusieť splácať lebo oddlžením tieto dlhy vyrieši. Nepoctivým zámerom môže byť aj situácia, ak sa dlžník oddlží formou konkurzu a pritom má dobrý príjem a vedel by svoje dlhy splácať cez splátkový kalendár, keďže jeho dlhy nie sú až také vysoké.

Milan Krajniak Čítajte viac Ministerstvo práce pripravuje projekt pomoci pre nadmerne zadlžené osoby

Za nepoctivý zámer sa v zmysle zákona považuje najmä konanie dlžníka, keď:

 • úmyselne neuvedie časť svojho majetku
 • v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu
 • úmyselne neuviedol dôležitú informáciu
 • neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť
 • sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti
 • v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť
 • sa spoliehal pred podaním návrhu, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, alebo mal snahu poškodiť svojich veriteľov, alebo zvýhodniť niektorého z veriteľov
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas nesplní splátkový kalendár
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné na dieťa
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
 • sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov

Fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ

Každá osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, sa môže oddlžiť. Oddlženie je možné aj pre fyzické osoby podnikateľov, t. j. živnostníkov. Oddlžiť sa nemôžu právnické osoby (firmy).

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť

Zákon vymenúva druhy dlhov, ktoré sú tzv. nedotknutými pohľadávkami. Ide o dlhy, ktoré aj po oddlžení naďalej ostanú vymáhateľné, oddlžením nie sú dotknuté a exekučné konania, v ktorých sa takéto dlhy vymáhajú, pokračujú aj naďalej. Ide o tieto dlhy:

 • výživné na dieťa
 • zabezpečená pohľadávka (napr. záložné právo na nehnuteľnosť)
 • dlh, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným konaním
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napr. ak v minulosti dlžník niekoho zamestnával a nevyplatil mu mzdu)
 • peňažný trest, ktorý bol dlžníkovi uložený súdom v rámci trestného konania
 • nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však nedodal)
 • pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci

Ako postupovať pri oddlžení?

Oddlženie splátkovým kalendárom

Tento spôsob oddlženia je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. Pri splátkovom kalendári zostáva dlžníkovi celý jeho majetok.

Podmienkou, okrem už vyššie uvedených, je zaplatenie sumy zhruba 700 eur, ktorá pozostáva z 500 eur (slovom päťsto eur) na preddavok správcovi konkurznej podstaty a asi z 200 eur (slovom dvesto eur) advokátovi, ktorého si môže dlžník vybrať sám, alebo jeho výber nechá na Centre právnej pomoci. Dlžník pri oddlžení splátkovým kalendárom totiž musí byť zastúpený advokátom.

Súd po doručení návrhu na určenie splátkového kalendára, najneskôr do 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak dlžník spĺňa všetky podmienky. Súd ustanoví správcu a uloží uznesením dlžníkovi povinnosť, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania.

Správca odo dňa zloženia preddavku dlžníkom do 45 dní preskúma pomery dlžníka a zostaví návrh splátkového kalendára. Splátkový kalendár sa určuje tak, aby dlžník splatil minimálne 30 % všetkých svojich dlhov do piatich rokov. Súd primerane určí, koľko percent v rozpätí od 30 % do 100 % svojich nezabezpečených dlhov (takých, ktoré nie sú zabezpečené napr. záložným právom) bude musieť dlžník uhradiť.

Rovnako ako pri konkurze, tak aj pri splátkovom kalendári sa zastavujú exekučné konania vedené voči dlžníkovi. Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekúcií.

Oddlženie formou konkurzu

Dlžník si telefonicky prostredníctvom Call centra na telefónnom čísle 0650 105 100, osobne v príslušnej kancelárii Centra právnej pomoci alebo na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk, zarezervuje termín konzultácie podľa miesta bydliska. Na konzultácii bude dlžník poučený zamestnancami Centra právnej pomoci o celom procese a podmienkach oddlženia.

Dlžník musí v konaní pred Centrom právnej pomoci:

 • predložiť doklad nie starší ako 30 dní, ktorým osvedčí, že je voči nemu vedené aspoň jedno exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie prebiehajúce minimálne jeden rok,
 • predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutí právnej pomoci v konaní o oddlžení vrátane povinných príloh,
 • uzavrieť s Centrom právnej pomoci zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach (predmetom ktorej je preddavok správcovi konkurznej podstaty vo výške 500 eur).
 • Po splnení všetkých podmienok vydá Centrum právnej pomoci rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc v konaní o oddlžení, ktoré sa dlžníkovi doručí do vlastných rúk. Následne v mene dlžníka podá Centrum právnej pomoci návrh na vyhlásenie konkurzu na príslušný konkurzný súd.
Pripravené v spolupráci s Centrom právnej pomoci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobný bankrot #oddlženie