Dôchodky, materské, nemocenské či úrazové dávky. Kde ich vybavíte?

Prinášame prehľad v dávkach od Sociálnej poisťovne. Kto má na ne nárok a aká je ich výška?

11.05.2021 06:00
penzisti, dôchodcovia, seniori, smiech Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodcovia

Vek odchodu do penzie podľa tabuľky

Vek odchodu do penzie pevne určuje tabuľka. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórii funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Dôchodkový vek matiek narodených v rokoch 1957 až 1965: Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965, sa bude od januára 2021 znižovať dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa im pritom zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to platí aj pre znižovanie dôchodkového veku tých mužov, pri ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Minimálny dôchodok

Od januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nezmenila a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Za 30 kvalifikovaných rokov je suma penzijného minima 334,30 eura.

Dôchodková hodnota: 14,2107 eura

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura.

Povinné príspevky do II. piliera: 5,25 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si v tomto roku na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporia viac. Povinné príspevky sa zvýšili na 5,25 % z vymeriavacieho základu.

Ak pôjdete do penzie a ste v II. pilieri, celú sumu si môžete vybrať pri penzii 491,70 eura Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2021 vo výške 491,70 eura. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný, pozostalostný vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

sociálna poisťovňa Čítajte viac Dôchodky a iné dávky už vybavíte od pondelka aj osobne

Rodičia

Materské

 • Materské sa vypláca v sume 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. Maximálna suma materskej dávky v mesiaci, ktorý má 30 dní je 1 615,60 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to je 1 669,50 eura.

Ošetrovné

 • nárok naň má matka či otec, ak ide o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú či dobrovoľne nemocensky poistenú osobu či človeka v ochrannej lehote zo Sociálnej poisťovne. Výška dávky je 55 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Maximálne ošetrovné za 14 dní je 553 eur.

Tehotenské

Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), teda od 13. týždňa tehotenstva. Podmienkami nároku na túto dávku budú: existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky a u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Špecifikom tejto dávky je, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, keď bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Dlhodobé ošetrovné

Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Takíto poistenci majú nárok na ošetrovné vo výške 55 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

tehotenstvo, tehotná Čítajte viac 1. apríl prináša dve nové dávky: Tehotenské a dlhodobé ošetrovné

Zamestnanci

Predĺženie poberania nemocenského

 • Sociálna poisťovňa od 1. mája predĺžila práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky. O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať prostredníctvom určeného tlačiva. Po podaní žiadosti posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi splnenie podmienok. Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok.

Ak poistenec ochorie v tomto roku, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 39,49154000 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 184,80 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 224,30 eura.

Podpora v nezamestnanosti

 • nárok na ňu máte, ak ste v evidencii nezamestnaných a spĺňate podmienky nároku. Žiadosť treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, pričom sa za ňu považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané úradom práce, pričom jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 113,00 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 077,10 eura. Podporné obdobie je predĺžené do konca mája.

Garančné poistenie

 • chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov, dohodárov však áno). Maximálna suma dávky je 3 276 eur.

Úrazové poistenie

 • je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania
 • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má človeku zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti pracovať. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2,3 %.
 • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa
 • suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100
 • jednorazové odškodnenie: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 58 712,30 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je tiež 58 712,30 eura
 • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné: rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu
 • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.
 • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Suma náhrady je maximálne 29 356,50 eura.
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom je maximálne v sume 2 936,50 eura
žena, znechutenie, výpoveď, starosti Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti: Aká je jej suma + príklady

Všetci

Invalidný dôchodok

 • je možné priznať ho človeku, ktorý je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok ho môže dostať aj človek, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom bol nezaopatreným dieťaťom.

Vdovský a vdovecký dôchodok

 • dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po tomto termíne nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotské alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a dôchodkový vek

Sirotský dôchodok

 • má zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa, pričom nárok naň má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal niektorú dôchodkovú dávku alebo ju síce nepoberal, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal niektorý z dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • jeho suma je 40 % starobnej alebo invalidnej penzie, na ktorú mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa bol poberateľom invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal počet rokov poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #zamestnanci #dávky pre dôchodcov #rodičovské dávky #dávky od štátu