Čo dostanete z úradu práce. Aká zmena je od 1. mája?

Aké dávky vypláca ÚPSVaR? Komu sú určené? Aká zmena je od 1. mája?

, 13.05.2021 10:00
rodina, rodičia, dieťa, dievčatko, radosť, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Rodiny s deťmi

Príspevok pri narodení dieťaťa

 • žiadosť si treba uplatniť na oddelení štátnych sociálnych dávok. Ide o jednorazový príspevok a jeho výška je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní, a 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní, alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Suma príspevku pri súčasne narodených dvoch deťoch alebo viacerých deťoch, ktoré sa dožili 28 dní, sa v tomto prípade na každé dieťa zvyšuje o sumu 75,69 eura

Príspevok na viac súčasne narodených detí

 • poskytuje sa raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku veku detí – 110,36 eura na jedno dieťa

Prídavok na dieťa

 • uplatňuje si ho oprávnená osoba na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho výška je 25,50 eura

Príplatok k prídavku na dieťa

 • štát ním pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Suma: 11,96 eura

Rodičovský príspevok

 • sa uplatňuje na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho suma je 378,10 eura pre rodičov, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, a na 275,90 pre rodičov, ktorým nevznikol nárok na materské

Jednorazový príspevok na nákup školských potrieb

príspevok sa vypláca rodičom prvákov na základných školách každoročne v októbri spolu s prídavkom na dieťa – 104,76 eura

Príspevok na starostlivosť o dieťa

 • štát ním prispieva rodičovi alebo náhradnému rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Výška príspevku je 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napr. starý rodič; 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti; najviac 80 eur, ak starostlivosť zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou
rodina, rodičia, deti Čítajte viac Rodičia dostanú pandemický rodičovský príspevok

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Peňažný príspevok na prepravu

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 109,61 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina 39,88 eura, II. skupina 19,94 eura, III. skupina 11,97 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebením šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,94 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta 35,88 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 47,85 eura

Príspevok na opatrovanie

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška peňažného príspevku je mesačne:
476,74 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
634,06 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca (starobný, predčasný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
238,37 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
317,03 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
209,77 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
294,84 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 307,52 eura.

Príspevok na osobnú asistenciu

 • sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 eura

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura

Na opravu pomôcky

 • ak si pomôcka vyžaduje opravu, alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Na kúpu auta

 • môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

 • príspevok môže dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na úpravu auta, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže

 • príspevok možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura
Zdroj: UPSVAR, dh
invalidný vozík, muž, radosť, ťzp, zťp Čítajte viac Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek: Nie je to to isté

Príspevky na podporu zamestnávania či podnikania

Celková cena práce v roku 2021: 1 481,78 eura

Pre rok 2021 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce: 1 333,60 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce: 1 185,42 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

 • výška príspevku: na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce (CCP) vypočítanej z priemernej mzdy – 5 927,12 eura; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 7 112,54, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 7 705,25

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

 • výška príspevku: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 741,69 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 927,12 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 7 112,54 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

 • mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 607,52 do 1 037,24 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

 • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 704,45 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 7 408,90 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

 • ročná výška príspevku bude najviac 2,5-násobok CCP – 3 704,45 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 7 408,90 eura
Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh
zťp, hendikep, práca, protéza Čítajte viac Kto a ako môže pomôcť ŤZP s hľadaním práce?

Dávky v hmotnej núdzi od 1. mája

 • Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení a aktuálnu epidemiologickú situáciu novela nariadenia vypustila ustanovenia nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z., ktoré umožňovali poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi a ochranného príspevku v čase COVID-19 v prípadoch, ak sa príjemca pomoci v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť činností a aktivít pre získanie nároku na dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo z dôvodu karanténnych opatrení.

V nadväznosti na uvedené od 1. mája sa opätovne postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi:

 • každý príjemca pomoci hmotnej núdzi má povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi;
 • nárok na aktivačný príspevok má príjemca pomoci v hmotnej núdzi len v prípade, ak sa zúčastní výkonu aktivít v požadovanom rozsahu podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ochranný príspevok v čase COVID-19, ktorý sa poskytoval z dôvodu karantény alebo prekážky na strane organizátora sa už neposkytuje)

Dávka v hmotnej núdzi: dávka pre jednotlivca je 67,80 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi 129 eur, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 188,40 eura, bezdetná dvojica dostane 117,80 eura, dvojica s jedným až štyrmi deťmi 176,40 eura a dvojica s viac ako štyrmi deťmi 237,70 eura mesačne

 • Ochranný príspevok: 69,40 eura mesačne
 • Aktivačný príspevok: 69,40 eura mesačne, pre pracujúceho člena domácnosti 138,70 eura
 • Príspevok na nezaopatrené dieťa: 19,00 eura mesačne
 • Príspevok na bývanie: 58,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom, 93,40 eura, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #Úrad práce #príspevok na opatrovanie #príspevok na dieťa #príspevky na kompenzáciu
Flowers