Aký je rozdiel medzi poistením domu a domácnosti?

Opýtali sme sa poisťovní, aké poistenie domu odporučia fiktívnemu klientovi. Poisťovne odpovedajú aj na vaše otázky o poistení domácnosti.

19.05.2021 08:00
rodinný dom, model Foto:
Ak sa dom nachádza v oblasti, ktorá bola zaplavená viac ako 2-krát za posledných 10 rokov, nie je možné si poistiť katastrofy povodeň a záplava.
debata

Poistná suma: suma uvedená v poistnej zmluve je horná hranica poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Celková poistná suma pre poistenie súboru alebo výberu vecí uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm jednotlivých vecí, ktoré tvoria poistený súbor alebo výber.

Poistné: je zmluvná cena stanovená v eurách za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú platí klient poisťovateľovi. Výška musí byť uvedená v poistnej zmluve. Ročné poistné sa určí podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poistnej sumy. Obvykle ide len o niekoľko percent alebo promile z poistnej sumy.

Predmet poistenia: v prípade poistenia domova hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Poistiť možno vec jednotlivo, výber vecí (zoznam je súčasťou prílohy poistnej zmluvy) alebo súbor vecí (kompletné zariadenie domácnosti).

Spoluúčasť: klient si ju môže dohodnúť v poistnej zmluve, znamená to, že poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou, ktorá môže byť aj nulová. Spoluúčasť je stanovená v eurách alebo v percentách z poistného plnenia, alebo oboma parametrami.

Výška spoluúčasti: odpočíta sa od celkovej výšky poistného plnenia, na ktoré vznikol poškodenému klientovi nárok podľa podmienok poistnej zmluvy. Ak celková výška vypočítaného poistného plnenia je nižšia alebo rovná výške dohodnutej spoluúčasti, poisťovňa poistné plnenie neposkytne.

Video
Ako mať dobre poistený dom a domácnosť, hovorí Vladimír Cvik (Netfinancie.sk). Odvysielané 12. 5. 2021.

Poistenie rodinného domu

Príklad: Aké poistenie nehnuteľnosti odporúčate klientovi, ktorý si chce poistiť 3-ročný rodinný dom v bežnej lokalite (nehrozia záplavy a podobne ) a aké klientovi, ktorého dom sa nachádza v rizikovej oblasti?

Allianz poisťovňa:

Allianz už niekoľko rokov pri vstupu do poistenia neuplatňuje povodňové mapy, to znamená že nehnuteľnosť poistí v akejkoľvek lokalite. Jedinou výnimkou je lokalita, kde v čase uzavretia poistnej zmluvy bol oficiálne vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, v tejto lokalite vtedy nepoistíme nehnuteľnosti proti povodni.

Union poisťovňa:

Je dôležité položiť si otázku, na akú poistnú sumu je potrebné si poistiť majetok – za koľko si v prípade, že vytopí môj dom, dokážem škody opraviť? Dom teda treba poistiť na zodpovedajúcu hodnotu a vybrať si tie riziká, ktoré považuje klient za dôležité. Ak sa dom nachádza v oblasti, ktorá bola zaplavená viac ako 2-krát za posledných 10 rokov, nie je možné si poistiť katastrofy povodeň a záplava. Všetky ostatné škody, ako napríklad vlámanie, víchrica a podobne, je možné poistiť.

rodina, dom, bývanie, strecha Čítajte viac Poistenie: Dom či byt je dobré ochrániť

Generali poisťovňa:

Poistenie majetku od Generali reflektuje na lokalitu, kde sa poisťovaný majetok nachádza. Poisťovňa aktívne pracuje s povodňovými mapami, ktoré sú napojené na konkrétne miesto poistenia, preto zvýšené riziká z tohto nebezpečenstva sú automaticky zohľadnené a kalkulované pri výpočte poistného.

UNIQA:

V oboch prípadoch odporúčame komplexné poistenie, teda poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a balíkov pripoistení. Klient má už v základnom poistení krytie všetkých živelných rizík (riziká sa nevyberajú) za priaznivé poistné – z uvedeného dôvodu ponúkame identické krytie na území celej SR a v súčasnosti naša poisťovňa nepoužíva ako rizikový faktor povodňové mapy. Znamená to, že pri poistení nehnuteľností nevyžadujeme, aby sa uzatvárateľ poistenia orientoval podľa povodňových máp, čo znamená, že poisťujeme aj v povodňových oblastiach.

Komunálna poisťovňa:

Komunálna poisťovňa hradí rovnako škody do stanoveného limitu po povodni v rizikových a menej rizikových oblastiach z pohľadu výskytu záplav. Uvedené riziko (povodeň alebo záplava) je súčasťou všetkých balíkov v poistení ProDomo, ktorý je priamo určený na poisťovanie majetku občanov (napr. rodinné domy, byty, garáže, oplotenia a pod.).

Kooperativa:

V našej poisťovni neberieme pri stanovení výšky poistného do úvahy oblasť, kde sa nehnuteľnosť klienta – občana – nachádza. Takže aj ľudia z rizikových oblastí majú u nás rovnaké podmienky poistenia ako obyvatelia ostatných častí Slovenska – povodňové mapy pri poistení občanov nezohľadňujeme. Predovšetkým je dôležité správne stanoviť poistnú sumu (pri nízkom poistnom dochádza ku krátenému plneniu) a oboznámiť sa s poistnými podmienkach najmä v časti určenej škodám v dôsledku povodne či záplavy.

Otázky a odpovede o poistení domácnosti

Ako správne vybrať poistenie a čo všetko si možno dať poistiť?

"Poistenie domácnosti zahŕňa všetky hnuteľné veci, teda nezabudované predmety, ktoré sa v dome či byte nachádzajú. Obrazne povedané, je to všetko, čo by vypadlo, ak by sme dom či byt obrátili hore nohami – teda stoly, stoličky, postele, skrine, šatstvo, elektronika… Domácnosť poisťujeme zvyčajne na rovnaké riziká ako nehnuteľnosť, teda prírodné živly, požiar, škody spôsobené vodou, krádež, lúpež či elektrický skrat,“ vysvetľuje Helena Kanderková z Allianz Poisťovne.

Pri stanovení poistnej sumy sa odporúča klientom spočítať si približnú hodnotu všetkých hnuteľných veci, ktoré v dome či byte majú. Minimálna poistná sumy domácnosti pri poistení nehnuteľnosti je v Allianz 15-tisíc eur.

Možno si poistiť aj oblečenie?

Pri domácnosti sa poisťujú podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej z UNION poisťovne všetky hnuteľné veci (odevy, obuv, nábytok, elektronika, iné zariadenia, športové potreby, náradie v dielni pri rodinnom dome, knihy, obrazy, zbierky). Tiež je podľa nej dobré porozmýšľať nad poistením zodpovednosti za škodu – či už z vlastníctva nehnuteľnosti (dôležitá len pre vlastníkov), ale zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti (vhodné pre všetkých).

"Poistenie domácnosti kryje širokú škálu poistných rizík od rôznych živlov cez únik vody z vodovodných zariadení a vystupujúcu vodu až po skrat, vandalizmus a mnohé iné. Poistenie domácnosti hradí napríklad aj situácie, ak následkom poistnej udalosti dôjde k prerušeniu elektrického vedenia a pokazeniu jedla v chladničke a mrazničke,“ hovorí Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Prečo sa oplatí komplexné poistenie?

"Poistenie domácnosti určite odporúčame. Skúsenosti zo živelných udalostí, ako sú záplavy či požiare, ukazujú, že je veľmi dôležité, aby bol domov poistený komplexne, teda mal poistnú nehnuteľnosť aj domácnosť. Z praxe vieme povedať, že prioritne si ľudia poisťujú nehnuteľnosť a na poistenie domácnosti zabúdajú (vnútorné zariadenie domu a bytu), čo je chyba, lebo v takom prípade nemajú majetok poistený komplexne,“ upozorňuje Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA.

Často sa podľa jej slov stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. V prípade napríklad škody spôsobenej záplavou či požiarom potom poisťovňa zaplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče.

Dá sa poistiť aj elektronika a šperky?

V rámci poistenia domácnosti si môžete v Komunálnej poisťovni poistiť bežné veci a zariadenia, ktoré predstavujú hnuteľný majetok. Ide napríklad o nábytok, elektrospotrebiče, oblečenie, šperky, ceniny či bicykel. Poistenie domácnosti ochráni domáci rozpočet pred nečakanými finančnými nákladmi, ktoré môžu nastať v rôznych situáciách – živelnou udalosťou, odcudzením zariadenia či poškodením vybavenia domácnosti vandalmi. Rovnako ochráni cudzí majetok pred vami spôsobenou škodou v rámci poistenia zodpovednosti.

"Našim klientom odporúčame, aby spolu s poistením nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie domácnosti. Obe poistenia chránia domovy pre prípad škody spôsobenej napríklad požiarom, povodňou, ale aj krádežou či vandalizmom. Ak by napríklad zlodeji pri vlámaní poškodili plot, dvere či okná a následne by ukradli šperky či televízor, poisťovňa vám uhradí opravu dverí, plota a okien z poistenia nehnuteľnosti a škodu za odcudzené šperky, televízor či bicykel z poistenia domácnosti,“ podotýka Viera Puškárová z Komunálnej poisťovne.

"Poistením domácnosti si poisťuje klient zariadenie domácnosti, nábytok, elektrické spotrebiče, šperky, starožitnosti, ceniny, umelecké diela a podobne,“ pridáva sa Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #financie #otázky a odpovede #poistenie nehnuteľnosti #poistenie domácnosti