Matka a materské: Na čo si treba dať pozor

Na príkladoch vám ukážeme, akých chýb sa treba vyvarovať pri žiadaní o materské. Čo musíte nahlásiť Sociálnej poisťovni?

, 08.06.2021 08:00
mama, dieťa, bábätko Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť o materské a jej doručenie

Eve, ktorá je riadne zamestnaná a čaká svoje prvé dieťa, gynekológ vypísal žiadosť o materské, ktorú ona doručila pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska. O materskom však Sociálna poisťovňa nemôže rozhodnúť, lebo pani Eva spravila niekoľko chýb. Žiadosť o materské nepredložila na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi, navyše ju nedoručila správnej pobočke.

 • Zamestnankyňa predkladá žiadosť o materské na potvrdenie zamestnávateľovi, až potom ju doručí pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Doručiť žiadosť príslušnej pobočke je povinnosťou samotnej poistenky; za zamestnankyňu to však môže po vzájomnej dohode urobiť zamestnávateľ.
 • Príslušnou pobočkou na doručenie žiadosti je v prípade zamestnankyne pobočka, v ktorej je registrovaný jej zamestnávateľ; ostatné mamičky – SZČO a dobrovoľne poistené osoby – ju doručia pobočke v mieste svojho trvalého pobytu.

Pozor, neprehliadnite!

 • Nezabudnite žiadosť podpísať a vyznačiť v nej spôsob výplaty (napr. uviesť číslo účtu).
 • Nezabudnite v nej vyznačiť dátum, odkedy si chcete uplatniť nárok na materské a jeho výplatu (tento dátum vyznačuje mamička, nie gynekológ, ten vyznačuje len predpokladaný termín pôrodu).
 • Ak si uplatňujete nárok na materské z dvoch poistení, odovzdáte dve žiadosti o materské.

Začiatok poberania materského a dĺžka poberania

Jana je zamestnaná. Vedela, že nastúpiť na materskú dovolenku môže šesť až osem týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, ktorý jej určil gynekológ. Cítila sa však dobre, tak sa rozhodla pracovať dlhšie a o materské požiadala dva týždne pred pôrodom. Bola potom prekvapená, keď jej Sociálna poisťovňa nevyplácala materské 34 týždňov, ale len 30 týždňov. Sociálna poisťovňa postupovala v jej prípade správne.

Začiatok poberania materského si žena určuje sama, musí však mať na zreteli, že ak požiada o materské neskôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, materské sa vypláca len 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.

O materské sa spravidla žiada šesť až osem týždňov pred plánovaným termínom pôrodu, ak si ale o materské žiada žena z ochrannej lehoty, môže tak vždy urobiť najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodom

Majte na pamäti!

 • Materské sa vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov.
 • Pri dvojčatách, trojčatách sa vypláca materské spolu 43 týždňov.
 • Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov.
 • Otec alebo iný poistenec (napr. pestún) má nárok na materské v zásade 28 týždňov.

Kedy matka spĺňa podmienku osamelosti

Zuzana je slobodná matka a poberá dávku materské. V domácnosti žije spolu so svojimi rodičmi, spoločne prispievajú na domácnosť. Keďže nie je vydatá, myslí si, že spĺňa podmienku osamelosti. Jej žiadosť o predĺženie poberania materského jej Sociálna poisťovňa – na základe uvedených skutočností o spoločnom živote s rodičmi – zamietla. Zuzana sa totiž mylne domnievala, že ak nie je vydatá, podmienku osamelosti spĺňa automaticky.

 • Za žiadosť o predĺženie poberania materského sa považuje čestné vyhlásenie o osamelosti.
 • Matka ho predkladá pobočke, ktorá jej dávku vypláca, a to krátko pred uplynutím všeobecného nároku na materské, teda až ku koncu 34. týždňa poberania materského.
 • Tlačivo čestné vyhlásenie o osamelosti si poistenka môže vyžiadať v pobočke alebo ho napísať aj sama.
 • Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky a dôvod jej osamelosti; údaje, či žije sama, alebo s inou fyzickou osobou, či náklady na domácnosť uhrádzajú spolu, alebo len sama, uvedie tiež, že si je vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Pozor!

Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Podmienka osamelosti nie je však splnená, ak poistenka žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, podľa § 115 Občianskeho zákonníka a nemusí ísť pritom o manželstvo, stačí ak spoločne uhrádzajú náklady na domácnosť.

Výpočet materského, ak vznikol nový pracovný pomer

Soňa už ako tehotná zmenila zamestnávateľa. Bola si vedomá, že materské sa jej vypočíta z hrubých príjmov, ktoré mala u nového zamestnávateľa, len vtedy, ak uňho odpracuje 90 dní (pri splnení ostatných podmienok nároku na materské). Pracovný pomer jej trval viac ako 90 dní, no napriek tomu jej Sociálna poisťovňa vypočítala materské z podstatne nižších hrubých príjmov, ktoré mala v predchádzajúcom roku u prvého zamestnávateľa. S odvolaním nepochodila.

Soňa si neuvedomila, že pri podmienke 90 dní nejde len o dni trvania pracovného pomeru, ale o dni, kedy mala poistné na nemocenské poistenie skutočne zaplatiť. Pani Soňa bola už počas nového pracovného pomeru chorá na péenke, a keďže počas práceneschopnosti sa poistné neplatí, podmienku 90 dní nesplnila.

Neprehliadnite!

Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky všeobecne je spravidla rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na jej poskytnutie. Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v predchádzajúcom roku a obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie bolo v tomto zamestnaní kratšie ako 90 dní, rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok. Ak v predchádzajúcom roku zamestnankyňa nedosiahla 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie ani u iného zamestnávateľa, dávka sa vypočíta len z minimálneho vymeriavacieho základu (prípadne aj z nižšieho, ak u zamestnávateľa dosahovala nižší príjem).

Výpočet materského z dobrovoľného nemocenského poistenia

Martina otehotnela krátko po tom, čo s ňou zamestnávateľ ukončil dlhodobý pracovný pomer. Aby splnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, päť mesiacov pred plánovaným termínom pôrodu sa prihlásila na dobrovoľné nemocenské poistenie a platila si ho z vymeriavacieho základu, ktorý predpokladal najvyššiu možnú sumu materského. Bola nemilo prekvapená, keď dostala materské vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu.

K tejto nepriaznivej situácii došlo preto, že Martina zabudla na podmienku, že dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov pred vznikom nároku na materské. V opačnom prípade sa materské vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu, na príjmy dosiahnuté pred týmto poistením u zamestnávateľa sa neprihliada.

Vedzte, že…

 • Dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov pred vznikom nároku na materské, aby sa dávka určila z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné.
 • Poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie musí byť uhradené včas a v správnej výške najneskôr do konca mesiaca, keď vznikol nárok na materské, a ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, do dňa splatnosti poistného za posledný mesiac poistenia.

Doručenie rodného listu pre výplatu materského

Emese, ako cudzinke, zastavila Sociálna poisťovňa po troch mesiacoch výplatu materského z dôvodu nedoručenia dokladu o narodení dieťaťa. Emese protestovala, lebo rodný list zaslala svojmu zamestnávateľovi v dobrej viere, že ho posunie pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ tak však neurobil, jeho povinnosť to napokon ani nie je.

Oznámiť narodenie dieťaťa (napr. doručením dokladu o jeho narodení) je povinná iba osoba, ktorá je cudzinkou, alebo osoba, ktorej dieťa nie je zapísané v matrike na území SR. Doklad o narodení dieťaťa Sociálnej poisťovni nie je povinný zaslať zamestnávateľ, ale mamička. Nahlásiť narodenie dieťaťa len telefonicky nestačí. Fotokópiu dokladu o narodení dieťaťa možno doručiť osobne alebo ju možno zaslať aj poštou, prípadne aj e-mailom priamo na adresu referentky, ktorá rieši mamičkine záležitosti. Sociálna poisťovňa akceptuje aj doklad o narodení dieťaťa vystavený v inom členskom štáte Európskej únie predložený v niektorom z úradných jazykov spoločenstva alebo doklad o narodení vystavený v zmluvnom štáte. Doklad o narodení vydaný v inom štáte (mimo EÚ a zmluvných štátov) musí byť úradne overený a preložený do slovenského jazyka.

Oznamovacia povinnosť!

Povinnosť oznámiť narodenie dieťaťa pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, má samotná mamička a musí tak urobiť do troch mesiacov od začatia poberania dávky materské.

Vznik a zánik poistenia matiek starajúcich sa o dieťa do šesť rokov veku

Za matky, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov a vznikol im nárok na rodičovský príspevok, platí štát poistné na dôchodkové poistenie automaticky, bez toho, aby sa na dôchodkové poistenie prihlasovali. Sociálna poisťovňa ich eviduje ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Musia však splniť aj ostatné zákonné podmienky okrem starostlivosti o dieťa a to: trvalý pobyt matky aj dieťaťa na Slovensku, matka nemôže byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Príklady z praxe:

 • Matka, ktorá je zamestnancom, poberá materské a následne rodičovský príspevok, už nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie ani odhlášku z neho, ak opäť nastúpi do práce. Poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa jej vzniká i zaniká automaticky. Vznik aj zánik dôchodkového poistenia oznámi matke Sociálna poisťovňa písomne.
 • Dôchodkové poistenie vzniká aj matke, ktorá je povinne poistenou SZČO, má nárok na rodičovský príspevok a počas starostlivosti o dieťa nevykonáva činnosť SZČO. O nevykonávaní činnosti SZČO predkladá matka Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie.
 • Matka, ktorá je ekonomicky neaktívna a odo dňa narodenia dieťaťa má priznaný rodičovský príspevok, sa stáva poistencom štátu tiež automaticky. Vznik aj zánik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa listom.

Pozor: Nutnosť podať prihlášku zostáva pre takú matku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok. Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva registračný list fyzickej osoby, priloží k nemu vyhlásenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiesteho roku veku a tiež fotokópiu rodného listu dieťaťa. Prihlásiť sa môže aj spätne (odo dňa narodenia dieťaťa), ale najskôr od 1. januára 2018. Poistenie vznikne najskôr odo dňa splnenia všetkých zákonných podmienok.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Štát platí poistné za matky na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu vo výške 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Povinnosť odhlásiť sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu má matka, ktorá ukončí riadnu starostlivosť o dieťa pred dovŕšením šiestich rokov dieťaťa a nevznikne jej povinné poistenie zamestnanca alebo SZČO. Odhlášku podáva v lehote do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti. Za skončenie riadnej starostlivosti sa považuje napríklad skutočnosť, že o dieťa sa začne starať iná oprávnená osoba, napríklad otec, alebo ak je dieťa zverené do starostlivosti inej osoby z dôvodu zanedbania výchovy dieťaťa rodičmi.

Dobrovoľné prihlásenie a odhlásenie: Ak matka nemá záujem o dôchodkové poistenie, ktoré platí štát, môže sa z tohto poistenia kedykoľvek dobrovoľne odhlásiť (poistenie zanikne najskôr odo dňa podania odhlášky). Ak sa v budúcnosti rozhodne, že by predsa chcela, aby jej poistenie trvalo, môže podať dobrovoľnú prihlášku aj spätne, najskôr však od 1. januára 2018.

Dôchodkové poistenie a II. pilier

Lucia je sporiteľom v II. pilieri, dôchodková správcovská spoločnosť jej raz za rok posiela výpis z jej osobného účtu. O svoju dcérku sa starala štyri roky, potom nastúpila do zamestnania. Počas starostlivosti o dieťa bola prihlásená na dôchodkové poistenie, poistné za ňu platil štát. Na jej osobnom dôchodkovom účte v II. pilieri jej pravidelne pribúdali príspevky, na poslednom výpise ale mala prírastok nulový. Prekvapená bola o to viac, že medzitým začala aj pracovať a predpokladala, že príspevky do II. piliera budú dokonca vo vyššej sume.

Lucia zabudla na svoju povinnosť a po nástupe do zamestnania sa neodhlásila z dôchodkového poistenia. Dôchodkovo bola poistená aj ako zamestnanec, aj ako poistenec štátu, čo zákon neumožňuje. Sociálna poisťovňa jej teda postupovala príspevky ako zamestnancovi aj ako poistencovi štátu, a preto po zistení tejto skutočnosti (napr. neskorším odhlásením sa mamičky ako poistenca štátu) teraz príspevky nepostupuje, a to až do chvíle, kým nesplatí presnú výšku príspevkov, ktoré jej boli postúpené navyše – teda neoprávnene. Mamička nemôže byť dôchodkovo poistená súčasne ako poistenec štátu a aj ako zamestnanec.

Odhlásiť sa z dôchodkového poistenia je potrebné do ôsmich dní od vzniku iného poistenia prostredníctvom tlačiva registračný list fyzickej osoby.

Príklad: Aká bude suma materského?

 • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
 • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
 • suma minimálneho materského určená nie je.
 • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Príklad: Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v tomto roku. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského bude rok 2020. Materské sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých platil zamestnávateľ za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie v roku 2020. Mesačný hrubý príjem je 1 400 eur. Súčet hrubých príjmov v roku 2020 (1 400 × 12) = 16 800 : 365 = 46,0273 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 34,5205 eura (46,0273 × 75 %). Zamestnankyňa bude mať vyplatenú materskú dávku 1 035,70 eura (30-dňový mesiac) a 1 070,20 eura (31-dňový mesiac).

Príklad je len informatívny.

Potvrdenie o poberaní materského

Potvrdenie na účely rodičovského príspevku si úrady práce žiadajú priamo zo Sociálnej poisťovne elektronicky, nie od klienta.

Ak napriek elektronickému výkonu verejnej moci klient potrebuje potvrdenie o poberaní materského na účely rodičovského príspevku, možno mu ho vystaviť až po ukončení poberania materského, inak ho úrad práce neakceptuje.

Potvrdenie na daňové účely, na účel hypotéky a pod. možno vystaviť aj počas poberania materského.

Potvrdenie o poberaní materského vystaví na počkanie ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne (nemusí to byť teda len tá, ktorá dávku vypláca).

O potvrdenie možno požiadať osobne, e-mailom alebo telefonicky aj v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na tel. čísle 0906 171 989, voľba 1. Ak žena žiada o potvrdenie e-mailom alebo telefonicky, potvrdenie jej Sociálna poisťovňa zašle poštou na adresu trvalého pobytu, doručenie trvá spravidla do sedem dní.

Mali by ste vedieť, že…

 • Sociálna poisťovňa ani úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nedisponujú zoznamom tehotných žien, nemôžu preto každú jednu osobitne informovať o jej povinnostiach.
 • Sociálna poisťovňa poskytuje mamičkám informácie prostredníctvom aktualizovaných informácií na internetovej stránke, prostredníctvom letákov v pobočkách aj v jednotlivých pôrodniciach a tiež informácií, ktoré sú zasielané ženám spolu s rozhodnutím o priznaní materského.
 • Ak je niečo nejasné, mamičkám odporúčame informovať sa ešte pred pôrodom výhradne priamo v Sociálnej poisťovni a nespoliehať sa na rôzne informačné fóra a webové stránky, ktoré môžu byť zavádzajúce.
 • Pri hľadaní informácií sledujte oficiálnu webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
 • Na konkrétne otázky mamičiek odpovedajú pracovníci v pobočkách a telefonicky tiež pracovníci Informačno-poradenského centra na tel. čísle 0906171989, voľba 1.
 • Svoju otázku môžu mamičky zaslať e-mailom prostredníctvom Formulára pre otázky, ktorý sa nachádza na titulnej strane webovej stránky www.socpoist.sk v časti Informačno-poradenské centrum Kontakty.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #príklad #materská dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy