Otázky a odpovede: Otec a materské

Odpovedáme na vaše otázky v súvislosti s materskou dávkou pre otcov. Záujem otcov o túto dávku je viac než dvojnásobne vyšší ako v roku 2017.

, 09.06.2021 08:00
otec, dieťa, bábätko Foto:
Zákon o sociálnom poistení umožňuje, aby zároveň poberali materské matka aj otec, ak ide o dve rôzne deti (napr. otec by poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené dieťa).
debata

Má otec dieťaťa nárok na materské?

Má, najčastejšie ak sa stará o dieťa a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení. Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu materské okrem matky uplatniť.

Aké podmienky musí splniť?

Nárok na materské otcovi vznikne, ak sa začne starať o dieťa počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote, ak v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o materské, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Otec, ktorý je zamestnancom, nesmie dosahovať príjem za vykonanú prácu. Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Podmienkou tiež je, že otec sa o dieťa stará (nestačí starostlivosť zabezpečovať inou osobou) a matka dieťaťa nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Odkedy najskôr môže otcovi vzniknúť nárok na materské?

Najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak už matka nepoberá materské na to isté dieťa. Ak sa matka nemôže o dieťa starať zo zdravotných dôvodov, následkom čoho dôjde k skoršiemu prevzatiu dieťaťa do starostlivosti, otec si môže uplatniť nárok na materské aj skôr.

Ako si otec nárok na materské uplatní, aké doklady predkladá?

Ako žiadosť slúži tlačivo Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne. K nej doloží rodný list dieťaťa, ak si nárok na materské uplatňuje cudzinec alebo ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenska (stačí neoverená kópia).

Kedy otcovi nárok na materské vznikne a ako dlho trvá?

Na posúdenie nároku iného poistenca na materské je relevantný deň, ku ktorému je žiadosť o materské podaná, teda ku dňu, od ktorého si iný poistenec uplatňuje nárok na materské (tzv. deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského). K tomuto dňu sa skúma splnenie podmienok nároku na materské, od tohto dňa nárok na materské, ak sú všetky podmienky splnené, vzniká. Nárok na materské trvá odo dňa priznania materského v období 28 týždňov. Ak sa iný poistenec súčasne stará o dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov od priznania materského. Ak ide o osamelého iného poistenca, má nárok na materské 31 týždňov od priznania materského. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Kedy musí matka dieťaťa požiadať o odňatie rodičovského príspevku ak si chce nárok uplatniť otec?

Rozhodujúce je, aby matka dieťaťa požiadala o odňatie rodičovského príspevku najneskôr odo dňa, od ktorého si otec dieťaťa uplatňuje nárok na materské. Ak matka dieťaťa požiada o odňatie rodičovského príspevku ešte pred jeho vyplatením, podmienka nepoberania rodičovského príspevku bude splnená, a to aj napriek skutočnosti, že rodičovský príspevok bude vyplatený za celý mesiac.

Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?

Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podmienka starostlivosti o dieťa musí byť zachovaná aj popri výkone práce z inej činnosti. Podmienka starostlivosti sa nepovažuje za splnenú, ak je starostlivosť zabezpečovaná inou osobou.

Môže otec dieťaťa poberať materské súčasne s matkou dieťaťa?

Áno. Zákon o sociálnom poistení umožňuje, aby zároveň poberali materské matka aj otec, ak ide o dve rôzne deti (napr. otec by poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené dieťa).

Ovplyvní skutočnosť, že otec poberá materské na staršie dieťa, nárok matky na materské pri novonarodenom dieťati?

Nie. Ak si matka uplatní nárok na materské v súvislosti s ďalším tehotenstvom a starostlivosťou o mladšie dieťa, otcovi, ktorý sa stará o staršie dieťa a v súvislosti s touto starostlivosťou mal nárok na materské, predmetný nárok nezanikne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #materská dávka pre otcov
Flowers