Blíži sa termín zaplatenia daní

Mali ste odložené daňové priznanie? Dokedy ho musíte podať a zaplatiť dane? Z akých príjmov ste povinný daň zaplatiť?

14.06.2021 10:00
manželia, čítanie, papiere, kuchyňa, účtovníctvo Foto:
Pozor si treba dať nielen na dodržanie termínu, ale pokiaľ si robíte daňové priznanie sami, aj na to, aby ste použili správne tlačivo.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov za predošlý kalendárny rok sa štandardne podáva v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda vždy do konca marca. Pre daňovníkov sa odkladom daňového priznania platí vo väčšine prípadov lehota do konca júna. Tí, ktoré mali ale príjmu zo zahraničia, majú na vyplnenie priznania ešte čas. Pre nich platí možnosť odkladu splnenia daňovej povinnosti o šesť mesiacov, priznať a zaplatiť dane sú teda povinní do konca októbra.

Video
Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 musí podať každá osoba, ktorá dosiahla za predchádzajúci rok zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 207,10 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Pozor si treba dať nielen na dodržanie termínu, ale pokiaľ si robíte daňové priznanie sami, aj na to, aby ste použili správne tlačivo. Ak sa vás podanie daňového priznania týka, musíte rozlišovať aj medzi typmi tlačiva. Ak ste dosiahli l iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. Ak ste však mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Eva Šablová, Ide o peniaze Čítajte aj Ako podať daňové priznanie, aby ste mali šancu dostať hypotéku?

Blížiaci sa termín daňového priznania sa netýka ale len živnostníkov či iných podnikateľov. Túto povinnosť si musíte splniť aj vtedy, ak ste predali alebo prenajímali nehnuteľnosť. Predaj nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu, výnimky určuje zákon o dani z príjmov. V prípade, ak predaj podlieha dani z príjmu, mali by ste vedieť, že daňovník neplatí z celej sumy, ale len zo zisku z predaja. Ak teda predávajúci kúpil byt za 80-tisíc eur a o rok ho predal za 100-tisíc eur, bude zdaňovať len zisk vo výške 20 000. Do nákladov si navyše môže zahrnúť aj výdavky na zhodnotenie nehnuteľnosti či na sprostredkovanie predaja. Ak by napríklad investoval do rekonštrukcie 3-tisíc eur, jeho zisk by nebol 20-tisíc eur, ale len 17-tisíc eur a platil by daň len z tejto sumy.

V prípade, ak bol v roku 2020 príjem z prenájmu nehnuteľnosti vyšší ako 500 eur, vzťahuje sa na vás povinnosť zaplatiť daň z príjmu. Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak ste prenajali nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu sa považuje za príjem podliehajúci dani. Tento príjem, ak je vyšší ako spomenutých 500 eur, musíte priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.

Podnikatelia a živnostníci podávajú daňové priznanie typ B

Pri vypĺňaní daňového priznania typ B budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha priznania:

  • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom
  • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a podobne
  • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky
  • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí
  • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok
  • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003
  • kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená
  • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %
  • kópia potvrdenia vydaného veriteľom po úveroch na bývanie na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #odloženie daní