Dane živnostníkov: Kto si môže uplatniť paušálne výdavky

Aké výdavky si môžete uplatniť pri dani z príjmu? Čo patrí medzi vaše daňoví povinnosti?

16.06.2021 08:00
žena, kvetinárka, kvetiny, krhla, záhradníctvo Foto:
Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si živnostník zvolí, je povinný dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia.
debata

Podľa zákona o dani z príjmov si môže živnostník uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a môže sa rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

 • takzvané paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (teda z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 eur)
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
Video
Podnikatelia, daňové priznanie a hypotéka - odpovedá riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Odvysielané 24. 3. 2021.

Paušálne výdavky

Výdavky percentom z príjmov – paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len za časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2019 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 20 000 eur.

V prípade, ak daňovník s príjmami zo živnosti má v zdaňovacom období aj iné druhy príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže sa rozhodnúť len pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pri všetkých týchto príjmoch uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z úhrnu týchto príjmov.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • zásobách a o pohľadávkach

Ak živnostník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výš­ke.

muž, papier, čítanie, rozmýšľanie Čítajte viac Návod: Daňové priznanie s paušálnymi výdavkami

Skutočné preukázateľne vynaložené výdavky živnostníka

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zo živnosti, postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až 21 zákona o dani z príjmov.

Vo všeobecnosti daňovým výdavkom je výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Pri posudzovaní opodstatnenosti konkrétneho výdavku je potrebné prihliadať na charakter podnikania konkrétneho živnostníka.

Pri uplatňovaní skutočných (preukázateľných výdavkov) daňovník môže viesť daňovú evidenciu, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva resp. aj podvojného účtovníctva.

Vedenie daňovej evidencie u živnostníka

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
 • zásobách a pohľadávkach
 • záväzkoch.

Zákon o dani z príjmov nepredpisuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená, forma vedenia evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka.

V prípade vedenia daňovej evidencie daňovník nie je považovaný za účtovnú jednotku a prílohou daňového priznania nie sú účtovné výkazy (teda neprikladá k daňovému priznaniu Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch). V takomto prípade daňovník nemusí viesť účtovníctvo a postupovať podľa zákona o účtovníctve.

Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku daňového priznania.

účet, banka, odvody, dane, živnostník Čítajte viac Chyby vo faktúrach robí takmer tretina živnostníkov

Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si živnostník zvolí, je povinný dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Živnostník však môže zmeniť spôsob uplatnenia daňových výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (teda k 1. 1. príslušného kalendárneho roka). Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je upravený v zákone o dani z príjmov.

Druhy skutočných preukázateľne vynaložených výdavkov živnostníka

Zákon o dani z príjmov nevymedzuje všetky druhy daňových výdavkov, ktoré je možné uplatniť na daňové účely. Daňové výdavky, ktoré si živnostník môže uplatniť v súlade so zákonom o dani z príjmov, sú napr.:

Výdavky živnostníka – zamestnávateľa

Ak živnostník pri dosahovaní príjmov zo živnosti zamestnáva zamestnancov, môže si uplatniť daňové výdavky ako zamestnávateľ, a to napr.: výdavky zamestnávateľa na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na

 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk
 • starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi
 • vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov
 • hmotné zabezpečenie žiaka
 • príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených Zákonníkom práce a od 1. 1. 2019 aj príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce
 • mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi okrem cestovných náhrad
 • výdavky zamestnávateľa na cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách, a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa zákona o cestovných náhradách
 • výdavky zamestnávateľa na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #živnostníci #paušálne výdavky