Zdravotne postihnutí ľudia: Hľadáte prácu? Kto pomôže

Pre občanov so zdravotným hendikepom je situácia na trhu práce dlhodobo nepriaznivá. Mnohí chcú pracovať, ale nemôžu. Kto im môže túto situáciu uľahčiť?

16.07.2021 10:00
hendikep, muž, práca, ŤZP, protéza, , sklad Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 • môže zabezpečiť a poskytnúť informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
 • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so ZP možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie s cieľom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so ZP, poradenské služby, vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napríklad na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
Zdroj: UPSVAR

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

 • cieľom je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu občanom so ZP v produktívnom veku vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu
 • klientmi môžu byť: invalidní občania, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ale aj ľudia, ktorí majú pokles schopnosti pracovať o 20, ale najviac o 40 %; inak zdravotne znevýhodnení občania; zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so ZP; organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa starostlivosťou o občanov so ZP

Aké služby poskytuje:

 • informačné a poradenské služby zamerané na potreby občanov so ZP vo vzťahu k trhu práce (legislatívne úpravy, vyhľadávanie voľných pracovných miest, tvorba životopisu, prezentácia pred zamestnávateľom…),
 • výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností,
 • možnosť psychologického poradenstva a psychologickej podpory v bežnom živote, vrátane krízovej intervencie,
 • zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu,
 • hodnotenie všeobecných a špecifických pracovných zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže, aktivizácia klientov prostredníctvom nácviku jednotlivých zručností, napríklad pri práci s drevom, kovom, papierom, textilom, prírodnými materiálmi,
 • tréning komunikačných a sociálnych zručností, programy na rozvoj rozumových schopností (myslenie, pamäť, reč, tvorivosť, zvládanie stresu, tréning asertivity, motivačno-poradenské aktivity,
 • poskytovanie liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (masáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototerapia), kariérne poradenstvo.

Zdravotne postihnutým občanom poskytuje tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú.

Zdroj: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
párik, manželia, invalidný vozík, ŤZP, prechádzka Čítajte viac Zdravotne postihnutým ľuďom pomáhajú príspevky

Výpomoc so srdcom

Pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením nájsť si svoje miesto na pracovnom trhu.

Aj keď sa môže zdať, že nájsť tú správnu prácu je náročná a niekedy aj zdĺhavá cesta, pozitíva pracovného života počiatočnú námahu hravo vyvážia. Práca (aj na skrátený úväzok) prináša možnosť žiť aktívne a vytvárať si nové spoločenské kontakty.

Agentúra podporovaného zamestnávania

Poskytuje služby občanom s hendikepom, dlhodobo nezamestnaným a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania, alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so ZP a dlhodobo nezamestnaných

Vykonáva najmä:
a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

5 krokov, ktoré vás čakajú pri hľadaní práce

Zmapovanie potenciálu – aké možnosti máte na trhu práce, čo dokážete a chcete robiť a čo nie. Rozhodnete sa, aký pracovný čas by vám vyhovoval a či môžete pracovať aj cez víkendy.

Tvorba životopisu – Profesia.sk ponúka profesionálne šablóny životopisov a jasné kroky, ako si životopis vyplniť. S tvorbou životopisu vám vie aj pomôcť.

Hľadanie práce – vyhľadávanie pracovných možností cez profesia.sk (prípadne dielne.sk) a posielanie svojho životopisu potenciálnym zamestnávateľom. Príprava na pracovný pohovor – osobný alebo videorozhovor s personalistom. Skúšobná lehota – čas, počas ktorého sa zoznámite s pracovnou náplňou a novým kolektívom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #ŤZP #zdravotne postihnutí ľudia #hendikepovaní ľudia