Príspevky na podporu zamestnávania či podnikania - rok 2021

Aká je tohtoročná cena práce? Na aké príspevky majú nárok osoby s ŤZP a ich zamestnávatelia a aká je po novom ich výška?

14.07.2021 08:00
invalid,pracujúci, postihnutý, vozíčkár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie CHD alebo CHP zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so ZP v chránenej dielni alebo pracovisku.

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je
v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, výška príspevku je 5 927,12 eura,
v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP 7 112,54 eura;
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP 7 705,25 eura.

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

Dostať ho môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo pracoviska.

Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Vypláca sa na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve, tento rok maximálne v mesačnej výške 231,47 eura.

hendikep, muž, práca, ŤZP, protéza, , sklad Čítajte viac Zdravotne postihnutí ľudia: Hľadáte prácu? Kto pomôže

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP: ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 3 mesiace; ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie živnosti, ktorý bude podnikať na chránenom pracovisku, ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch; ktorý bude podnikať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ od 1. januára 2021:
  Výška príspevku 100 % (v eurách)* 30 % výšky príspevku (v eurách)* 70 % výšky príspevku (v eurách)*
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 4 741,69 1 422,51 3 319,18
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 5 927,12 1 778,14 4 148,98
ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 7 112,54 2 133,76 4 978,78

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom s hendikepom, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti občana so zdravotným postihnutím pracovať, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce, tento rok je výška príspevku od 607,52 do 1 037,24 eura/me­siac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so ZP alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so ZP, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

ťzp. invalidný vozík, práca Čítajte viac Zdravotne postihnutí ľudia: Čo by ste mali dostať od zamestnávateľa

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ aj občan so ZP)

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac: 2,5-násobok CCP 3 704,45 eura na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 5-násobok CCP na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku je 7 408,90 eura.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora zamestnávania #chránená dielňa #zdravotne postihnutí ľudia