Osobná asistencia: Podporuje nezávislosť hendikepovaného človeka

Aká je hodinová sadzba a kedy môže byť osobný asistent poistencom štátu? Ako treba požiadať o príspevok na osobnú asistenciu?

29.07.2021 10:00
osobná asistencia, invalid, invalidný vozík,... Foto:
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.
debata

Osobná asistencia je pomoc osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je, okrem iného, podporiť nielen sociálne začlenenie hendikepovaného človeka, ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín potrebných na ich vykonanie.

Jej účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Počet hodín sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je to najviac 7 300 hodín ročne.

Osobný asistent:

  • môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony.
  • môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
  • rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.
rodina, prechádzka, park, invalidný vozík Čítajte viac Od júla je vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy: o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom, uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie.

Písomná zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä: druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností a rozsah vykonávaných činností, obdobie výkonu osobnej asistencie, práva a povinnosti osobného asistenta, odmenu a spôsob vyplácania odmeny, dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu, ak: vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne, má trvalý pobyt na Slovensku, podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie; ak vykonáva osobnú asistenciu v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu v uvedenom rozsahu, nemusí si podať prihlášku, nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a nebol mu priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Z odmeny za osobnú asistenciu si osobný asistent platí daň z príjmu fyzických osôb. Bližšie informácie o daňových povinnostiach osobného asistenta poskytujú daňové úrady.

Osobného asistenta si vyberá fyzická osoba s ŤZP sama. Jedna fyzická osoba s ŤZP môže mať viacerých osobných asistentov.

Peňažný príspevok sa poskytne: osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

žena, maska, inhalačná maska, dýchanie, ŤZP Čítajte aj Príspevky na kompenzáciu hendikepu sú vyššie

Žiadosť o príspevok

Žiadosť sa podáva písomne na úrade práce príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,82 eura.

Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

seniorka, dôchodkyňa, nemocnica, choroba Čítajte aj Mizivé mzdy, 24-hodín na nohách a zavalené prácou. Správa odhaľuje pozadie opatrovateliek v Rakúsku

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobná asistencia #príspevok na osobnú asistenciu