Otázky a odpovede o pozostalostných penziách

Dostanete dávku po druhovi či družke? Ako to je s rozvedenými ľuďmi? Zanikne 24-ročnej študentke nárok na sirotské, ak sa vydá?

05.08.2021 10:00
žena, rozmýšľanie, papier Foto:
Bývalý manžel zomrel 13. júla. Rozviedli sme sa v roku 1998, ale po roku sme začali žiť ako druh a družka v spoločnej domácnosti až do jeho smrti. Doopatrovala som ho po amputáciách obidvoch končatín. Mám nárok na vdovský dôchodok?
debata

So svojím druhom som žila v spoločnej domácnosti viac ako 18 rokov. Vychovávali sme spoločné dieťa. Mám nárok na vdovský dôchodok a naše dieťa na sirotský?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, teda len vdova, za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie podmienky. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi, ale vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi. Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte o sirotský dôchodok v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska samo. V žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa a potvrdenie školy o jeho štúdiu.

Môj manžel zomrel vo veku 46 rokov. Prečo mi Sociálna poisťovňa vypočítala vdovský dôchodok z invalidného dôchodku manžela?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Váš manžel ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho z uvedených dôchodkov, nemal nárok na predčasný dôchodok ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok (nedovŕšil dôchodkový vek). Získal však počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, a preto bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku, na ktorý by mal váš manžel nárok v čase smrti.

Som vdovec a poberám vdovecký dôchodok. Ak budem so svojou súčasnou partnerkou žiť ako druh a družka, zanikne mi nárok na pozostalostnú penziu?

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky. Pokiaľ so svojou družkou neuzatvoríte manželstvo, nárok na vdovecký dôchodok vám nezanikne.

Môj manžel zomrel 3. júna. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja poberám starobný dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovský dôchodok v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo, keď podľa zákona je vdovský dôchodok 60 % z dôchodku manžela?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % z tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš starobný dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, teda v sume 127 eur (253,90 : 2 = 126,95 po zaokrúhlení 127 eur).

smútok, skľúčenosť, budúcnosť Čítajte viac Pozostalostná penzia: Dostanete 60 % alebo polovicu?

Som poberateľka invalidného dôchodku. Môj manžel poberal starobný dôchodok. Od 12. 3. 2020 do 9. 1. 2021 pracoval popri poberaní starobného dôchodku. Dňa 10. 1. 2021 zomrel. Ako sa mi vypočíta vdovský dôchodok?

V žiadosti o vdovský dôchodok, ktorú bude s vami spisovať pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta vášho trvalého pobytu, je potrebné uviesť, že manžel bol povinne dôchodkovo poistený od 12. 3. 2020 do 9. 1. 2021. Povinnosťou zamestnávateľa bolo zaslať evidenčný list dôchodkového poistenia vášho manžela ústrediu Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa k sume vyplácaného starobného dôchodku manžela pripočíta sumu zvýšenia za obdobie od 12. 3. 2020 do 9. 1. 2021. Z takto zvýšenej sumy starobného dôchodku zomretého manžela bude vypočítaný vdovský dôchodok.

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Takto určená suma vdovského dôchodku sa porovná so sumou vášho invalidného dôchodku. Vyšší dôchodok sa bude vyplácať v plnej sume a nižší dôchodok sa bude vyplácať v sume jednej polovice.

Od septembra 2018 som nežila s manželom v spoločnej domácnosti, pretože som opatrovala svoju bezvládnu matku v mieste jej bydliska, kde som mala aj prechodný pobyt. Môj manžel zomrel 9. 1. 2021. Mám nárok na vdovský dôchodok, ak som s manželom viac ako dva roky nežila v spoločnej domácnosti? Rozvedení sme neboli.

Podľa zákona o sociálnom poistení účinnom od 1. 1. 2004 má nárok na vdovský dôchodok, pri splnení zákonom predpísaných podmienok, vdova po manželovi. Na nárok na vdovský dôchodok nie je rozhodujúca skutočnosť, či manželia žili, alebo nežili v spoločnej domácnosti pred smrťou jedného z nich.

Po úmrtí manžela v roku 2020 mi bol vyplácaný jeden rok vdovský dôchodok. Vychovala som jedno dieťa, ktoré v čase smrti manžela malo 21 rokov a bolo zamestnané. Vznikne mi ešte niekedy nárok na výplatu vdovského dôchodku?

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí tejto doby má vdova vo vašom prípade nárok na vdovský dôchodok, ak dovŕšila dôchodkový vek. Z toho vyplýva, že dňom dovŕšenia dôchodkového veku vám opätovne vznikne nárok na výplatu vdovského dôchodku za podmienky, že budete naďalej vdovou po tomto manželovi (neuzatvoríte nové manželstvo). O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku môžete požiadať neformálnou žiadosťou, resp. súčasne so žiadosťou o starobný dôchodok s priložením čestného vyhlásenia o tom, že ste naďalej vdovou po zomretom manželovi.

dieťa, sirota, smútok Čítajte aj Dieťa má po smrti rodiča nárok na sirotský dôchodok

Bývalý manžel zomrel 13. júla. Rozviedli sme sa v roku 1998, ale po roku sme začali žiť ako druh a družka v spoločnej domácnosti až do jeho smrti. Doopatrovala som ho po amputáciách obidvoch končatín. Mám nárok na vdovský dôchodok?

Podľa zákona má nárok na vdovský dôchodok vdova po manželovi. Keďže ku dňu smrti ste neboli manželkou zomretého, ale len družkou, nemáte nárok na vdovský dôchodok po druhovi.

Som študentka vysokej školy. Mám 24 rokov a poberám sirotský dôchodok po matke. Dňa 14. septembra plánujem uzavrieť manželstvo. Zanikne mi nárok na sirotský dôchodok uzavretím manželstva?

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Skutočnosť, že nezaopatrené dieťa uzavrie manželstvo, nemá vplyv na nárok na sirotský dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Som poberateľom sirotského dôchodku, mám 23 rokov a študujem na vysokej škole. Požiadal som o invalidný dôchodok. Posudkový lekár určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 60 %. Priznaním invalidného dôchodku mi nárok sa sirotský dôchodok zanikne?

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Za predpokladu splnenia podmienok nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu, budú sa vám vyplácať oba dôchodky. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostné dávky #pozostalostné dôchodky