Za zaplatené odvody môžete dostať viaceré dávky

Sociálna poisťovňa poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia.

12.08.2021 08:00
matka, dieťa, príroda, bábätko, objatie, láska Foto:
Aby vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote.
debata

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia, ktoré zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie, sa vypláca starobný, predčasný starobný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Podmienky vyplácania dávok z dôchodkového poistenia nájdete na: https://www.socpoist.sk/…e-qcg/48006s. Treba si zvoliť konkrétnu dôchodkovú dávku.

Poistenie v nezamestnanosti

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovného pomeru, alebo obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

Ako doba poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, ak toto dobrovoľné poistenie bolo zaplatené v stanovenej lehote a sume. SZČO neplatí poistné v nezamestnanosti, na dávku tak nemôže mať automaticky nárok, môže ho však odvádzať ako dobrovoľne poistená osoba.

Fyzickej osobe môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení dvoch podmienok. Provou podmienkou je zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a druhou podmienkou je získanie najmenej dvoch rokov, teda 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 154,80 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 117,50 eura.

Podmienky poskytovania dávok z poistenia v nezamestnanosti nájdete na adrese: https://www.socpoist.sk/…anosti/1361s.

tím, kolegovia, rozhovor, diskusia, úsmev Čítajte viac Na dávky si platením odvodov sporíte. Čiastočne

Úrazové dávky

Nárok môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania. Zo Sociálnej poisťovne majú nárok na úrazové dávky len tí poškodení zamestnanci, ktorí boli povinne zo zákona úrazovo poistení – teda zamestnanci, resp. dohodári, za ktorých zamestnávatelia odvádzali do Sociálnej poisťovne poistné na úrazové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. SZČO neplatia úrazové poistenie, takže im nárok na dávky nevznikne.

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Viac informácií nájdete na: https://www.socpoist.sk/…e-dug/48009s.

Garančné poistenie

Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Do garančného fondu neodvádzajú poistné ani SZČO, ani dobrovoľne poistené osoby. Ak zamestnávateľ neplatí svojim zamestnanom ich mzdové nároky, majú títo možnosť obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2021 do 30. júna 2022, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 399 eur.

Viac informácií na: https://www.socpoist.sk/…stenia/1359s-

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia sa poskytuje dávka nemocenské, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Základnou podmienkou na vznik nároku na nemocenské dávky je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky. Ochranná lehota trvá spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia.

Nemocenské sa poskytuje poistencom, ak boli pre chorobu alebo v dôsledku úrazu uznaní za dočasne práceneschopných. Aby vznikol nárok na nemocenské, dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote po jeho skončení. U dobrovoľne nemocensky poistených osôb musí byť splnená aj podmienka existencie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

doktorka, opatrovanie, dôchodkyňa, rúška Čítajte viac Kto môže byť poistencom štátu?

Tehotenské

Od 1. apríla sa rozšíril systém nemocenských dávok o novú dávku – tehotenské. Jej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO). Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), teda od 13. týždňa tehotenstva. Minimálne tehotenské na deň bude v sume 7,18028000 eura, teda 215,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom mesiaci, maximálne tehotenské na deň bude v sume 10,77042 eura, teda 323,20 eura pri 30-dňovom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Príklad: Kataríne lekár určí začiatok tehotenstva na 1. februára 2021. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 26. apríla, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Lekár určil deň pôrodu na 8. novembra 2021 (40. týždeň tehotenstva). Na materskú pôjde Katarína šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 27. septembra 2021. Dávku tehotenské bude dostávať od 26. apríla do 27. septembra 2021. Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 19 000 eur.

Denný vymeriavací základ sa určí ako: 19 000 : 365 = 52,10 eura

Tehotenské na jeden deň bude: 15 % z 52,10 = 7,81 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 234,30 eura

V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 242,11 eura

Príklad je len informatívny.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.socpoist.sk/…censke/1292s

Ošetrovné

Je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. Podmienkou vzniku nároku u dobrovoľne nemocensky poistených osôb je okrem existencie nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania. Výška dávky je 55 percent hrubého príjmu, maximálne 395 eur. Nová legislatívna úprava zákona o sociálnom poistení predĺžila jej poskytovanie z 10 na 14 dní.

Dlhodobé ošetrovné

Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu, pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s a https://www.socpoist.sk/…rovne/68337s#1.

Materské

Poskytuje sa poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následnej starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku. Aby vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva, je osem mesiacov. Ďalšou podmienkou vzniku nároku na materské je existencia najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

otec, dieťa, bábätko Čítajte viac Od augusta budúceho roka sa má na Slovensku zaviesť trojtýždňová otcovská dovolenka

Ako sa určí suma materského?

  • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
  • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci).
  • na maximálnu sumu má nárok len poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2 026 eur.
  • suma minimálneho materského určená nie je.
  • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Viac informácií na: https://www.socpoist.sk/materske/1293s

Vyrovnávacia dávka

Dostane ju zamestnankyňa z dôvodu preradenia na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením.

Viac informácií nájdete na: https://www.socpoist.sk/…-davka/1295s

obedy, dievča Čítajte aj Obedy zadarmo? Dajte si pozor, aby ste kvôli ním neprišli o daňový bonus

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #nemocenské poistenie #dôchodkové poistenie #poistenie v nezamestnanosti #úrazové dávky #garančné poistenie #dávky od štátu