Poradňa: Suma dávky v nezamestnanosti a jej zánik

Odpovedáme na vaše otázky. Prečo poistencovi chodia rôzne sumy dávky v nezamestnanosti? Vzniká nárok na ňu aj pri skrátenom pracovnom úväzku?

, 10.09.2021 10:00
pracovný pohovor, nezamestnanosť, čakanie Foto:
Ak vás úrad práce vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, pretože ste sa zamestnali, Sociálna poisťovňa vám výplatu dávky zastaví.
debata

Mám tri pracovné zmluvy v troch firmách. Vo všetkých troch chcem dať výpoveď. Budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti a vypočíta sa mi zo všetkých troch pracovných pomerov?

Na účely vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné dosiahnuť aspoň 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak splníte podmienku potrebnej doby poistenia a zaevidujete sa na úrade práce, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne. Na priznanie dávky nemá vplyv skutočnosť, že súčasne ukončíte pracovný pomer u troch zamestnávateľov, nemá na to vplyv ani spôsob ukončenia pracovného pomeru.

Ak ste pracovali v jednom období súčasne u viacerých zamestnávateľov, doba poistenia za toto obdobie sa započíta iba raz. Pri výpočte dávky sa budú brať do úvahy vymeriavacie základy (hrubé zárobky) zo všetkých zamestnaní. Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie za posledné dva roky (rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky) bol poistený v nezamestnanosti ako zamestnanec v troch firmách, výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta zo zárobkov vo všetkých poistných vzťahoch.

Zaevidoval som sa na úrade práce ako nezamestnaný. Po mesiaci som si ale našiel prácu. Budem mať nárok na celú podporu v trvaní pol roka?

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

Ak vás úrad práce vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, pretože ste sa zamestnali, Sociálna poisťovňa vám výplatu dávky zastaví. Ak by ste sa ale stali opätovne nezamestnaným a úrad práce vás v období kratšom ako dva roky od posledného vyradenia opätovne zaradí do evidencie, Sociálna poisťovňa vám dávku vyplatí za zostávajúcu časť podporného obdobia v tej istej sume, v akej ju priznala.

výpoveď, práca, nezamestnanosť, nezamestnaný Čítajte viac Pre priznanie dávky v nezamestnanosti poistenie nemusí byť nepretržité

Som na rodičovskej dovolenke, môj pracovný pomer teda stále trvá. Po ukončení rodičovskej dovolenky súčasne ukončím aj pracovný pomer. Teraz pracujem niekoľko hodín na dohodu u iného zamestnávateľa. Obávam sa, že ak požiadam po ukončení rodičovskej dovolenky o dávku v nezamestnanosti, budem ju mať veľmi nízku. Je pravdou, že rodičia sú v takejto situácii pri výpočte dávky zvýhodňovaní?

Svojím spôsobom to tak je. Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa totiž neprihliada na príjem, ktorý osoba dosiahla v období rodičovskej dovolenky (napr. ak – ako vy – pracovala u iného zamestnávateľa na dohodu), ak je tento nižší ako príjem dosahovaný v zamestnaní pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Platí to však len vtedy, ak v rozhodujúcom období (dva roky pred zaevidovaním sa na úrade práce) čerpal poistenec len rodičovskú dovolenku a počas nej pracoval.

V praxi to znamená, že ak so zamestnancom v deň ukončenia rodičovskej dovolenky zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer, zamestnanec sa následne zaeviduje na úrade práce a Sociálnu poisťovňu požiada o dávku v nezamestnanosti, Sociálna poisťovňa berie do úvahy príjem dosiahnutý počas rodičovskej dovolenky len vtedy, keď je to pre poistenca výhodnejšie. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Obdobie rodičovskej dovolenky sa do tohto obdobia ráta, ale len do dňa, do ktorého pracovný pomer trval.

Dostávam rôzne sumy dávky v nezamestnanosti. Prečo?

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni príslušného mesiaca, počas ktorých ste evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Výška dávky sa určí takto: denný vymeriavací základ x 50 % x počet kalendárnych dní v mesiaci, za ktoré sa dávka v nezamestnanosti vypláca (denný vymeriavací základ máte uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky v nezamestnanosti). Keďže jún mal 30 dní a júl 31, aj dávka v nezamestnanosti bola za jún nižšia ako za júl, keďže sa vypláca za kalendárne dni.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Môžem požiadať o vyplatenie jednorazovej dávky v nezamestnanosti? Napríklad ak som bol nezamestnaný tri mesiace, poberal dávku do 31. augusta 2021 a následne sa zamestnám, je nejaký termín, do ktorého musím požiadať o jednorazové vyplatenie?

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia za predpokladu, že obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace. Jednorazovým vyplatením dávky nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká. Nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky si možno uplatniť do troch rokov odo dňa, za ktorý dávka v nezamestnanosti alebo jej časť patrila. Lehota troch rokov sa počíta odo dňa vyradenia z evidencie na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. O vyplatenie dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne – odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktorá vám dávku v nezamestnanosti priznala a vyplácala.

Vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti aj pri skrátenom pracovnom úväzku (napr. 10 hodín týždenne)? Ak áno, ako sa počíta?

Pre priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a preukázať celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v trvaní najmenej dva roky (t. j. 730 dní), pričom do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započíta aj obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca na kratší pracovný čas. Táto podmienka platí od 1. 1. 2018 pre všetkých bez rozdielu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám teda môže vzniknúť aj v prípade, ak máte skrátený pracovný úväzok, ak vám v čase trvania práce trvá aj poistenie v nezamestnanosti. Rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky v nezamestnanosti je obdobie dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa prihliada na úhrn vymeriavacích základov (u zamestnanca ide o tzv. hrubý príjem), ktoré poistenec dosiahol za príslušné mesiace rozhodujúceho obdobia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
muž, výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, rozmýšľanie, smútok Čítajte viac Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #otázky a odpovede
Flowers