Dlhujete na poistnom? Čo robiť?

Chcete si preveriť, či máte dlh? Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí na stránke Sociálnej poisťovne v časti Zoznam dlžníkov. Následne treba postupovať podľa pravidiel Sociálnej poisťovne. Najjednoduchšie je vzniknutý dlh čo najskôr uhradiť.

, 14.09.2021 08:00
manželia, starosti, problémy, dlh, papiere Foto:
Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.
debata

Ako vznikne dlh

  • Neplatením poistného
  • Platením poistného v nižšej sume
  • Platením poistného s omeškaním
  • Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu
  • Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
  • Uložením pokuty

Ako sa o dlhu dozviem

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eura. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.

Doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty.

Osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Prostredníctvom SMS alebo e-mailu. (SZČO, zamestnávateľ)

Je v záujme dlžníka informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom neuhradenia poistného riadne a včas narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.

Čo sa deje s mojím dlhom

Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na zaplatenie dlžného poistného v konkrétnej lehote a poučí aj o možnosti odvolania sa. Poistné rozhodnutím nepredpisuje iba vtedy, ak je dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta.

Dlžník má možnosť v čase, kým ešte nie je jeho dlh postúpený na vymáhanie, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár).

Od 1. 1. 2018 Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odviesť poistné povoliť splátkový kalendár pre platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť, ak

  • možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a
  • je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote ani sa proti rozhodnutiu neodvolá a ani nepožiada o splátkový kalendár, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávku z úradnej moci tzv. správnym výkonom alebo pohľadávku postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy.

kalendár, kalkulačka, peniaze, podnikanie, SZČO Čítajte viac Sociálna poisťovňa: Čo treba vedieť o platení poistného

Odpustenie dlhu

Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.

K premlčaniu práva predpísať poistné dochádza za desať rokov odo dňa splatnosti poistného. Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená prihlasovacia alebo odhlasovacia povinnosť odvádzateľa poistného. Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.

Čo robiť, aby dlh nenarastal

Čo najskôr dlžnú sumu uhradiť.

Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, komunikovať o dlhu a riešiť situáciu.

V čase, kým ešte nie je dlh postúpený na exekúciu, resp. do mandátnej správy, alebo Sociálna poisťovňa nezačala konanie vo veci vymáhania pohľadávky z úradnej moci (dlhu), môže dlžník požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.

Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu

Sankcia za nesprávnu alebo oneskorenú platbu vo forme penále. Čím neskôr sa dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného.

Neplatenie poistného má vplyv na dávky zo sociálneho poistenia pri nárokoch v budúcnosti.

Hrozba exekúcie.

Nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia.

Problémy pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií.

Čo robiť, ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť

Čo najskôr dlh uhradiť a predísť tak jeho vymáhaniu.

Konzultovať možnosť požiadať o splátkový kalendár.

žena, účty, problém, starosti, dlh Čítajte viac Vyhnite sa dlhom v Sociálnej poisťovni

Ako požiadať o splátkový kalendár

Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme a príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm podľa podmienok v bode č. 3.

V prípade povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov.

Dlžník je povinný rešpektovať splátkový kalendár. V prípade, ak nedodrží termín splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa na jednotlivé splátky, zaplatí nižšiu sumu jednotlivých splátok, ako určila Sociálna poisťovňa, alebo si neplní svoje odvodové povinnosti, stáva sa celá dlžná suma splatnou. V takom prípade sa splátkový kalendár zruší a už zaplatená suma sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne.

Čo robiť, ak je pohľadávka (dlh) v mandátnej správe

Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí oznámenie o prevedení vymáhania pohľadávky (dlhu) do mandátnej správy. Dlžník je v oznámení poučený o tom, že spôsob a forma vymáhania pohľadávok (dlhu) je v kompetencii mandatára.

Dlžník bude mandatárom vyzývaný na uhradenie pohľadávky (dlhu) písomne, telefonicky, SMS správami.

Pri riešení takýchto pohľadávok (dlhov), ako aj možnosti dohodnúť si splátkový kalendár je potrebné kontaktovať už priamo mandatára.

Výška pohľadávky voči dlžníkovi, ktorá je prevedená do mandátnej správy, sa nenavyšuje.

Dlžník pohľadávku (dlh) uhrádza aj naďalej na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

pracujúci penzisti, peniaze, mince Čítajte aj Prichádzajú zmeny v exekúciách. Komu to vyhovuje a kto na to môže doplatiť?

Čo robiť, ak je pohľadávka (dlh) v exekučnom konaní

Potrebné je, aby dlžník po upovedomení o začatí exekučného konania čo najskôr uhradil pohľadávku (dlh), v takomto prípade odmena exekútorovi v exekučnom konaní predstavuje len 10 % z vymáhanej sumy.

Dlžník uhrádza pohľadávku uplatnenú Sociálnou poisťovňou na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, v zmysle upovedomenia.

Výška uplatnenej pohľadávky, ktorú vymáha súdny exekútor, je navýšená o trovy exekúcie.

Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky (dlhu) – podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný zákon) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa exekučného konania a uhradenia pohľadávky (dlhu) uplatnenej v exekúcii je potrebné, aby dlžník kontaktoval príslušného exekútora alebo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Čo robiť ak pohľadávku (dlh) vymáha Sociálna poisťovňa tzv. správnym výkonom

Sociálna poisťovňa je oprávnená vymáhať svoje pohľadávky z úradnej moci tzv. správnym výkonom podľa § 225a a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnej poisťovni v znení zákona č. 2/2017 Z. z.

  • voči fyzickej osobe zrážkami zo mzdy a z iného príjmu dlžníka, prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka a zrážkami z dávok, ktoré dlžníkovi vypláca Sociálna poisťovňa,
  • voči právnickej osobe prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky dlžníka.

Potrebné je, aby dlžník po doručení upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok (dlhu) uhradil dlžnú sumu čo najskôr alebo podal v 15-dňovej lehote odvolanie proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok (dlhu) v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dlh na poistnom #zoznam dlžníkov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy