Čo sa ešte mení pre zdravotne postihnutých ľudí?

Okrem iného sa navrhuje definovať kúpu osobného vozidla, nepovažovať určité finančné čiastky za príjem či zjednotiť lehotu na vrátenie príspevku na kompenzáciu.

24.09.2021 08:00
ŤZP, invalidný vozík, ruky, kruh, ochrana Foto:
Zmeny by sa mali prejaviť už v roku 2022.
debata
  • Aj naďalej zostáva zachovaný princíp, že sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti posudzovanej fyzickej osoby, teda prioritne v rámci osobného kontaktu. V aplikačnej praxi sa vyskytujú aj prípady, keď nie je možné dlhší čas vykonať sociálne zisťovanie za účasti posudzovanej osoby, čo však nie je dôvodom pre prerušenie konania. Navrhovaná úprava umožní napr. riešiť potrebnú úpravu bytu v čase pred návratom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia; vykonať sociálnu posudkovú činnosť, ak ide o fyzickú osobu v bdelej kóme.
  • Navrhuje sa nepovažovať za príjem zo zamestnania na účely peňažného príspevku na opatrovanie vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov, vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa Zákonníka práce. Ide o nepravidelný príjem, ktorý môže mať v danom mesiaci za následok, že peňažný príspevok na opatrovanie by sa vôbec neposkytol.
muž, rozmýšľanie, invalidný vozík, ŤZP Čítajte viac Zlepšia zmeny v príspevkoch život zdravotne postihnutých ľudí?
  • Pri peňažnom príspevku na kúpu pomôcky, ktorou je špeciálny softvér, sa navrhuje precizovať, že v prípade softvéru nie je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím povinná vrátiť pomôcku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôvodom je, že aktuálne je špeciálny softvér predávaný najmä formou licencie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím tak nemá k dispozícii pomôcku vo forme, ktorú by bolo možné vrátiť úradu a túto by mohla používať iná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje zadefinovať, čo sa považuje za kúpu osobného vozidla. Cieľom je zjednotiť postup všetkých správnych orgánov pri poskytovaní peňažného príspevku na kúpu osobného auta. V prípade, ak si auto kupuje jedna osoba s ŤZP, informáciu o vlastníkovi vozidla je možné získať aj z evidencie vozidiel. Ak si však vozidlo kupujú spoločne viaceré osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, informáciu o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve vozidla všetkých kupujúcich nie je možné získať z evidencie vozidiel, a teda za účelom preukázania vlastníctva je potrebné, aby boli tieto osoby uvedené tak v predfaktúre, ako aj vo faktúre vyhotovenej osobou, ktorá im predáva osobné motorové vozidlo. Uvedeným sa súčasne preukazuje použitie peňažného príspevku na kompenzáciu na účel, na ktorý bol poskytnutý.
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného auta (Príloha č. 13)
Cena osobného auta Príjem osoby s ŤZP vyjadrený v násobkoch sumy životného minima  
  do 1 do 2 do 3 do 4 do 5
  90 % 85 % 80 % 70 % 55 % Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 13 277,57 eura
  • Navrhuje sa zjednotiť lehotu na vrátenie peňažného príspevku na kompenzáciu v prípade, ak peňažný príspevok nebol použitý na účel alebo v zákonom ustanovenej lehote na 30 dní. Ustanovenie sa precizuje v záujme jeho jednoznačnosti.
  • Zavádza sa postup v prípade podania ďalšej žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu toho istého druhu, o preukaz alebo o parkovací preukaz, ak predchádzajúce konanie v rovnakej veci nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím. Cieľom je eliminovať šikanózne konanie niektorých klientov, ktorí opakovane (niekedy aj mesačne) žiadajú o rovnaké druhy peňažných príspevkov vrátane peňažného príspevku na kúpu všetkých pomôcok v opatrení, ich úpravu, opravu a výcvik. Ide o prípady podávania duplicitných žiadostí v rovnakých veciach, o ktorých nie je právoplatne rozhodnuté na základe predchádzajúcej žiadosti, ktorá je predmetom odvolacieho konania na druhom stupni.
Zdroj: ministerstvo práce, návrh zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Čítajte aj Na čo majú nárok zdravotne znevýhodnení penzisti?

Komu a ako zmeny pomôžu

Výšky jednorazových peňažných príspevkov sa stanovujú podľa príloh č. 10 až 13 k zákonu v závislosti od ceny produktu, na ktorý je peňažný príspevok určený, a od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozčleneného do násobkov súm životného minima pre jednu plnoletú osobu. Navrhujú sa tieto zmeny v týchto prílohách k zákonu:

  • Pri jednorazových peňažných príspevkoch, ktorých výšky sa určujú podľa prílohy č. 10 k zákonu, sa v prípade príjmu osoby s ŤZP do jedennásobku sumy životného minima v prípade, ak cena produktu (pomôcky, úpravy pomôcky, výcviku používania pomôcky, úpravy osobného motorového vozidla, úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže) je nad 1 660 eur, zvyšuje sa zohľadňovaná cena z 95 % na 98 %, čím sa zvýši výška poskytnutých jednorazových príspevkov uvedenej skupine.
  • Pri jednorazovom peňažnom príspevku, ktorého výška sa určuje podľa prílohy č. 12 k zákonu sa v prípade príjmu osoby s ŤZP do jedennásobku sumy životného minima, ak cena opravy pomôcky je nad 830 eur, zvyšuje sa zohľadňovaná cena z 95 % na 98 %.
  • Zavádza sa osobitná príloha č. 12a pre stanovenie výšky príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Pri príjme osoby s ŤZP do jedennásobku sumy životného minima sa zvyšuje zohľadňovaná suma z ceny z 95 % na 98 %, pri príjme nad trojnásobkom do štvornásobku sumy životného minima sa zvyšuje zohľadňovaná cena z 80 % na 85 % a pri príjme od štvornásobku do päťnásobku zo 70 % na 80 %.
  • Pri jednorazovom peňažnom príspevku, ktorého výška sa určuje podľa prílohy č. 13 k zákonu, v prípade príjmu osoby s ŤZP do jedennásobku SŽM sa zvyšuje zohľadňovaná cena osobného auta z 95 % na 98 %.
invalidný vozík, auto, ťzp, invalid Čítajte viac Výber zmien, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života osôb s ŤZP

Týmito zmenami sa zvýši výška poskytnutého jednorazového peňažného príspevku v uvedených skupinách osôb s hendikepom. Umožnenie poskytnutia jednorazového príspevku na úpravu osobného auta osobe, ktorá ešte nie je jeho vlastníkom.

Predpokladá sa, že v roku 2022 sa navrhovaná zmena v poskytovaní jednorazových peňažných príspevkoch prejaví tak, že: 175 poberateľom vzrastie výška jednorazového peňažného príspevku poskytnutého podľa prílohy č. 10 k zákonu priemerne o 134,20 eura, 10 poberateľom vzrastie výška jednorazového peňažného príspevku poskytnutého podľa prílohy č. 12 k zákonu priemerne o 55 eur, 80 poberateľom vzrastie výška jednorazového peňažného príspevku poskytnutého podľa prílohy č. 12a k zákonu priemerne o 1 534 eur, 295 poberateľom, vzrastie výška jednorazového peňažného príspevku poskytnutého podľa prílohy č. 13 k zákonu priemerne o 389,70 eura.

Zdroj: ministerstvo práce, návrh zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: https://www.slov-lex.sk/…/LP/2021/413.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #zdravotne postihnutí ľudia