2022: Ako vzrástli sumy príspevkov na podporu práce či podnikania?

Od januára vzrástla celková cena práce, od ktorej sa odvíjajú jednotlivé príspevky na podporu zamestnávania hendikepovaných ľudí. Prinášame vám prehľad všetkých, o ktoré môžete žiadať.

01.02.2022 10:00
zťp, hendikep, práca, invalidný vozík, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celková cena práce na rok 2022: 1 581,83 eura

Pre rok 2022 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce: 1 423,70 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce: 1 265,50 eura.

práca, zamestnanec, ŤZP, invalid, barle Čítajte aj Od 500 do niekoľkých tisíc. Také sú nové sumy na podporu práce zdravotne znevýhodnených

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

  • Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie CHD alebo CHP zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.
  • Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so ZP v chránenej dielni alebo pracovisku.
  • Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, výška príspevku je 6 327,32 eura, v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 7 592,78 eura; v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 8 225,51 eura.

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

  • Dostať ho môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo pracoviska.
  • Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
  • Vypláca sa na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve.
lekárka, zákazníčka, rozhovor, lekáreň Čítajte aj Dobré správy pre pacientov: Kto má lieky od januára zadarmo?

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

  • Úrad práce môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP: ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 3 mesiace; ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie živnosti, ktorý bude podnikať na chránenom pracovisku, ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch; ktorý bude podnikať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.
Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ:
  Výška príspevku 100 % (v eurách) 30 % výšky príspevku (v eurách) 70 % výšky príspevku (v eurách)
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 5 061,85 1 518,55 3 543,29
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 327,32 1 898,19 4 429,12
ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 7 592,78 2 277,83 5 314,94

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

  • Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom s hendikepom, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.
  • Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce, tento rok je výška príspevku od 648,55 do 1 107,28 eura/me­siac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so ZP alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so ZP, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.
invalid, zdravotne postihnutý, vozíček Čítajte aj Rezort práce: 16 zmien, ktoré zvýšia príspevky pre ŤZP a zjednodušia ich poskytnutie

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ aj občan so ZP)

  • Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac: 2,5-násobok CCP – 3 954,57 eura na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 5-násobok CCP na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku je 7 909,15 eura.
debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #peniaze #ťažko zdravotne postihnutí #hendikepovaní ľudia #príspevky na prácu