Koľko peňazí vám dá štát na opatrovanie člena rodiny?

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

01.02.2022 08:00
opatrovanie, opatrovateľka Foto:
debata (6)

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s hendikepovanou osobou.

Peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Práca nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia, v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

  • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
  • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
  • týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Žiadosť o príspevok

  • Žiadosť sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
  • Ak sa osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľský príspevok #peňažný príspevok #zdravotne postihnutý