Daň z príjmu: Kto a ako musí podať daňové priznanie

Pracovali ste a nepodáva za vás daňové priznanie zamestnávateľ? Podnikali ste? Aj vás sa týka povinnosť podať daňové priznanie.

04.03.2022 10:00
daň, kolegovia, účtovník Foto:
Ak ste dosiahli v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území Slovenska a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie ste povinný podať daňové priznanie.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, teda za zdaňovacie obdobie 2021, je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Do týchto príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, bydlisko, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom ro­ku).

Video
Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Týka sa vás výnimka?

Ak ste dosiahli v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území Slovenska a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie ste povinný podať daňové priznanie. Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného práva, alebo má príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ.

Dokedy treba podať daňové priznanie?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je do 31. marca 2022.

Možnosť predĺženia lehoty: Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote o dani z príjmov sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Alebo sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

prenájom bytu, pár, kľúče, byt, bývanie, podnájom Čítajte viac Prenajímate byt? Možno aj vy musíte zaplatiť daň

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo, a ktoré je k dispozícii aj na internetovej stránke Finančnej správy.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie: Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #daň z príjmu #daňové priznanie