Dostávate príspevok na opatrovanie? Rezort práce sa vás chystá kontrolovať!

Podľa návrhu nového zákona o inšpekcii v sociálnych veciach sa na poberateľov finančných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia chystajú silnejšie kontroly, inšpekcia a dohľad.

29.03.2022 06:00
opatrovanie opatrovateľka Foto:
debata (13)

Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej však hendikepovaní ľudia potrebujú viac pomoci, nie viac kontroly.

„Rozumieme a oceňujeme, že rezort práce chce novým zákonom zlepšovať kvalitu sociálnych služieb a zlepšovať starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, ale navrhované zjednotenie inšpekcie pre celú oblasť sociálnych vecí prináša nevhodné spojenie kontrolovaných subjektov – na jednej strane zariadení sociálnych služieb ako zriaďovateľov a na druhej strane samotných ľudí so zdravotným postihnutím ako poberateľov príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ uviedla Stavrovská.

Podľa jej slov by mal štát namiesto kontrolných a sankčných mechanizmov posilniť skôr personálne kapacity úradov práce a zlepšiť podporu a poradenstvo pri sprevádzaní a riešení jednotlivých situácií ľudí, ktorí žiadajú o príspevky v súvislosti so svojím postihnutím.

Peňažný príspevok na opatrovanie, ako jediný peňažný príspevok na kompenzáciu, sa poskytuje priamo fyzickej osobe (tzv. opatrovateľovi), ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Jeho výška je ustanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím si uplatnil zásadné pripomienky aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. „Veríme, že pred predložením zákona na rokovanie vláde SR sa koaličná rada s našimi pripomienkami stotožní,“ dodala komisárka Zuzana Stavrovská.

Zdroj: komisarprezdra­votnepostihnu­tych.sk

Čo je v návrhu zákona…

  • Navrhovaná právna úprava vytvára právne podmienky na realizáciu „reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu“, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenska v rámci jeho Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.
  • Účelom predkladanej novej právnej úpravy je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru a tým prispieť k posilneniu efektívnosti a kvality sociálnej pomoci poskytovanej v rámci práva sociálneho zabezpečenia.
  • Správny dozor tak, ako to opisuje aj dostupná odborná literatúra v oblasti teórie správneho práva, je typickou činnosťou orgánov verejnej správy a vychádza z premisy, že na dosiahnutie legitímnych verejných záujmov stanovených právnymi normami nestačí tretím subjektom určiť povinnosti, ale je nutné aj kontrolovať ich plnenie. Návrh zákona takto zavádza správny dozor ako kontrolnú činnosť ministerstva, ktorú bude ministerstvo vykonávať ex lege i voči jemu inak nepodriadeným (dozorovaným) subjektom. Činnosť dozorovaných subjektov bude kontrolovať z pohľadu jej súladu s povinnosťami stanovenými dozorovaným subjektom. V ďalšom „inšpekčnom“ postupe bude ministerstvo reagovať na zistené nedostatky (napr. vyžadovať prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, overovať prijatie a splnenie týchto opatrení, rozhodovať o pokute za správne delikty alebo o zákaze činnosti).

Úlohou útvaru inšpekcie v sociálnych veciach bude:

  • vykonávať správny dozor nad plnením povinností pri uplatňovaní práva sociálneho zabezpečenia vo vymedzených oblastiach dozorovanými subjektmi (nad dodržiavaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a plnením ďalších povinností v oblasti sociálnych služieb ustanovených poskytovateľom sociálnych služieb zákonom, nad povinnosťou priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia používať účelne, nad kvalitou a rozsahom pomoci fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo na opatrovanie a nad plnením povinností pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
  • vyvodzovať zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Návrh zákona sleduje efektívnym vykonávaním inšpekcie v sociálnych veciach, osobitne správneho dozoru predovšetkým posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby pri sebaobsluhe, vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie. Ide o osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci, a to poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré patria do pôsobnosti ministerstva. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa bude vzťahovať inšpekcia v sociálnych veciach, je oblasť výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorej špecifikom je, že opatrenia sú vykonávané primárne s cieľom riešiť situáciu dieťaťa (spravidla dieťaťa ohrozeného) a komplikované rodinné situácie.

  • Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 30. júna 2022.
  • Vplyvom návrhu vznikne 166 pracovných miest v štátnej správe s priemerným mesačným hrubým príjmom 2 526 eur, čo predstavuje čistý príjem približne 1 820 eur. Vznik nových pracovných miest bude mať s veľkou pravdepodobnosťou pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností – na zvýšenie ich príjmov.

Zdroj: LP/2021/811 zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13 debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #peniaze #príspevok #kontroly #ťažké zdravotné postihnutie