Od januára poplatky za odpad ešte viac otvoria peňaženky Slovákov

Najväčšie zdražovanie sa týka skládkovania, ktoré je preferované až na 80 % územia Slovenska. Dosahy týchto zmien majú teda priamy vplyv aj na naše peňaženky.

30.03.2022 07:44
odpad triedenie Foto:
debata (14)

Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. „Naopak, v prípade cien odpadu zväčša ani len netušíme, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí. Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné,“ hovorí Eva Sadovská, analytička WOOD &Company. Tomu ale „odzvonilo“ a od roku 2019 sme svedkami prudkého zvyšovania cien za takéto zneškodňovanie odpadu. Dôvodom je fakt, že slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré majú samosprávy a ich obyvateľov inšpirovať k ekologickejšiemu nakladaniu s odpadmi.

Skládkovanie od roku 2018 zdraželo takmer dvojnásobne

Celkové priemerné náklady samospráv na skládkovanie narástli zo 40 eur v roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021. Ako k tomuto prudkému nárastu prišlo? „Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: samotnej ceny za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu (tzv. Envirofond). Priemerná cena za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu na skládku sa do roku 2018 pohybovala okolo 35 eur. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na cca 5 eur,“ uviedla analytička. Spolu teda obec alebo mesto dosiaľ platili za skládkovanie odpadu približne 40 eur za tonu.

POPLATKY ZA UKLADANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKY NA ZÁKLADE „KTO VIAC TRIEDI – MENEJ PLATÍ“ (DO ENVIROFONDU)
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, x v % Sadzba (poplatok) za príslušný rok v eur / tona    
  2019 2020 2021
x <10 17 26 33    
10 < x < = 20 12 24 30    
20 < x <= 30 10 22 27    
30 < x < = 40 8 13 22    
40 < x < = 50 7 12 18    
50 < x < = 60 7 11 15    
x >60 7 8 11    
Zdroj: Zbierka zákonov SR, WOOD &Company          

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty miest a obcí už v roku 2019. Nárast cien za ukladanie odpadu na skládky ale pokračoval aj v rokoch 2020 a 2021. Podľa Evy Sadovskej bolo dôvodom zvyšovanie poplatkov pre Envirofond z 5 eur na 7 až 17 eur (v roku 2019), 8 až 26 eur (v roku 2020) a 11 až 33 eur (v roku 2021) a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu triediť.V praxi platí, že čím viac obce a mestá dokážu triediť, tým menej by mali platiť za skládkovanie. Na zdražovanie ale vplývali počas posledných rokov aj iné faktory. Išlo najmä o nárast samotného poplatku za skládkovanie, nárast cien pohonných látok, vyššie náklady na servis a údržbu mechanizmov, ale aj o nárast minimálnej mzdy.

Pri porovnaní 40 eur v roku 2018 za tonu a 76 eur v roku 2021 je zrejmé, že vlani bolo skládkovanie pre samosprávy takmer dvojnásobne drahšie ako v roku 2018. „Jedná sa o prepočet, v ktorom suma za tonu smerujúca majiteľovi skládky vzrástla na 54 eur a obec dokázala vytriediť komunálny odpad aspoň na úrovni 40 %, a teda sa jej týkal poplatok pre Envirofond na úrovni 22 eur,“ vraví Sadovská.

Rast cien sa nezastaví. Môže atakovať hranicu až 120 eur za tonu

Zdražovanie ukladania komunálneho odpadu na skládky bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Hlavným dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku a z toho plynúce náklady na prevádzku zariadení, v ktorých bude k tejto úprave prichádzať.

„Od roku 2023 má dôjsť k zosúladeniu slovenského Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a príslušných vyhlášok s európskou smernicou o skládkovaní odpadov. Odhadujeme, že táto povinná úprava zvýši náklady miest a obcí na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 35 až 45 eur za tonu odpadu. To znamená, že samosprávy, ktoré vlani a tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu môžu nákladovo narásť až na úroveň 100 až 120eur za tonu,“ uviedla analytička.

Ďalšie zvyšovanie nákladov za skládkovanie, ktoré dnes nie je možné presnejšie špecifikovať, bude spojené s nárastom cien v dôsledku postupného znižovania kapacít skládok. Ciele Európskej únie totiž jednotlivým krajinám prikazujú znížiť skládkovanie do roku 2035 maximálne na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu. V roku 2020 Slovensko skládkovalo ešte stále 48 % komunálneho odpadu.

Ako pociťujú bežní ľudia drahšie skládkovanie vo svojich peňaženkách?

Je nemysliteľné, aby tieto cenové zmeny nepocítili vo svojich peňaženkách aj bežní ľudia v oblastiach, kde odpad končí výhradne na skládkach. Ako uvádza analytička, hovoríme o približne 80 percentách územia Slovenska, teda o takmer všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského a Košického regiónu. Len pre zaujímavosť, podľa údajov Štatistického úradu SR, slovenské domácnosti platia v súčasnosti za zber smetí v priemere o 31 % viac ako v roku 2018, čo znamená, že samosprávy na občanov prenášajú len časť nákladov spojených s rastom cien. Zvyšná časť je hradená z rozpočtu samosprávy.

Blíži sa bod zlomu. Skládkovanie bude už čoskoro drahšie ako ZEVO

Ďalšou možnosťou nakladania s nerecyklovateľným zmesovým komunálnym odpadom je jeho energetické zhodnocovanie. Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) pritom na Slovensku dlhodobo vychádzala na cca 76 eur. Aj cena tejto formy zhodnocovania komunálneho odpadu síce v posledných rokoch rástla, ale nie takým rýchlym tempom ako neekologickejšie ukladanie odpadu na skládky.

„Rast ceny za energetické zhodnotenie odpadu bude aj v najbližších rokoch kopírovať mieru inflácie bez zásadnejších externých vplyvov. Predpokladáme, že priemerná cena za zhodnotenie odpadu v ZEVO tak v roku 2023 dosiahne cenu 84 eur za tonu. V porovnaní s predpokladanou cenou za skládkovanie na úrovni viac ako 100 eur tak budeme svedkami javu, ktorému sa hovorí „roztvárajúce sa nožnice“. Zatiaľ čo tento jav sa zvykne spomínať pri hodnotách príjmovej nerovnosti obyvateľa, my ho budeme vidieť práve pri porovnaní cien za skládkovanie odpadu na skládke a jeho zhodnotení v ZEVO,“ dodala Sadovská.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #Slovensko #odpad #odpady #peňaženky