S dieťaťom sa môže poistiť väčšinou aj rodič

Aké produkty ponúkajú jednotlivé poisťovne deťom.

13.06.2012 12:52
dieťa, rodina, matka, mama, pláž, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Allianz – Slovenská sporiteľňa

 • Rodičia môžu pre svoje deti uzatvoriť poistenie Farbička. Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môžu poistiť až dve dospelé osoby. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného.
 • Navyše dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby alebo vyplatená jednorazová suma, ktorá sa dohodla na začiatku poistenia. Poistné je možné platiť buď pravidelne, alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.
 • Poistené dieťa dostane Baby kartu, ktorá obsahuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. K poistke možno uzatvoriť tieto pripoistenia pre dieťa: trvalé následky úrazu (s progresiou alebo bez progresie), smrť následkom úrazu, denné odškodné počas liečenia úrazu, denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu, poistenie kritických chorôb, zodpovednosť za škodu, oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu, poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa a pripoistenie Doktor+ (poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu).

Kooperativa

 • Poistenie Dukátik umožňuje spolu s dieťaťom poistiť aj jednu alebo dve dospelé osoby. Obaja dospelí, z ktorých jeden aj poistenie za všetkých poistených na zmluve platí (poistník), môžu byť poistení pre prípad ich smrti alebo invalidity. Ak jeden z dospelých umrie alebo ostane invalidný, poistenie pokračuje ďalej. Nik ho však už ďalej uhrádzať nemusí. Poistenie umožňuje mimoriadne vklady a výbery. Poistné sa môže každý rok upraviť o infláciu.
 • Zabezpečenie dieťaťa pri neočakávaných udalostiach spôsobených úrazom je možné rozšíriť pripoisteniami: smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu s progresiou 350 %, trvalé následky úrazu s progresiou 500 %, čas nevyhnutného liečenia úrazu, tisícnásobná ochrana (ak trvalé následky úrazu presiahnu 50 %, poisťovňa vyplatí 1 000–násobok poistného, ktoré klient platí za toto pripoistenie), denné odškodné za pobyt v nemocnici, detské zlomeniny (toto pripoistenie dieťaťa dostáva klient automaticky a zadarmo ako bonus, ak sú na poistnej zmluve dojednané ľubovoľné tri pripoistenia dieťaťa). Minimálne poistné je stanovené na desať eur a minimálna poistná suma na tisíc eur.

Uniqa

 • Rodičia môžu pre svoje deti uzatvoriť Venové poistenie so skrátenou dobou platenia poistného.

Ide o kapitálové životné poistenie dieťaťa a jednej dospelej osoby. Pri dožití dieťaťa veku 25 rokov poistiteľ vyplatí dohodnutú poistnú sumu a príslušný podiel na zisku (výška podielu na zisku nie je garantovaná). Pri uzavretí manželstva vo veku 18 až 25 rokov poistiteľ vyplatí dohodnutú poistnú sumu na dožitie a príslušný podiel na zisku (výška podielu na zisku nie je garantovaná a výplatou poistného plnenia poistenie zaniká). V prípade úmrtia poisteného dieťaťa poistiteľ vráti zaplatené poistné za hlavné poistenie s prípadným podielom na zisku.

 • Poistenie obsahuje aj oslobodenie od platenia poistného v prípade úmrtia dospelej osoby. Voliteľné pripoistenia: oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity dospelej osoby, úrazové pripoistenia dospelej osoby, kritické choroby dieťaťa, úrazové pripoistenia dieťaťa. Poistné sa platí len do 18. roku veku dieťaťa, pričom poistná doba je do 25. roku veku dieťaťa. Minimálna poistná suma je 3 500 eur, minimálne mesačné poistné bez poistného za pripoistenia je 10,60 eura.

Union poisťovňa

 • Pre deti je určené poistenie Mladosť, investičné životné poistenie Junior Invest a nový produkt Vláčik.
 • Poistenie Mladosť je komplexné poistenie, pomocou ktorého môže rodič vytvoriť úspory aj poistiť dieťa proti rizikám úrazu a choroby. Pomocou tohto poistenia rodičia môžu zabezpečiť svojmu dieťaťu prostriedky na štúdium na strednej aj na vysokej škole formou štipendia, prípadne na úspešný vstup do života formou jednorazového vyplatenia poistnej sumy. V poistení je zahrnuté aj rizikové poistenie rodiča, ktorým je dieťa zabezpečené, v prípade tragickej udalosti – výplatou jednorazovej poistnej sumy pre prípad smrti, ako aj ročným pozostalostný dôchodkom, pričom poistenie je oslobodené od platenia poistného.
 • Úrazové pripoistenie zahŕňa pripoistenie trvalých následkov úrazu. Poistenie Mladosť ponúka aj kompenzáciu za hospitalizáciu a za chirurgický zákrok poisteného dieťaťa. Poistenie ponúka garantovanú technickú úrokovú mieru 2,5 percenta ročne. Minimálne mesačné poistné je 20 eur.
 • Junior Invest predstavuje kombináciu klasického životného poistenia a sporenia prostredníctvom investícií do podielových fondov. Poistení sú poistník i dieťa a poistník má súčasne možnosť investovať do finančných fondov, a tým pre dieťa vytvárať úspory potrebné pre štart do života. V rámci poistenia Junior Invest si klient môže uzavrieť: úrazové pripoistenie, pripoistenie oslobodenia od platenia poistného a individuálne zdravotné pripoistenie.
 • V súčasnosti Union poisťovňa pripravuje nový detský produkt s názvom Vláčik. Ide o komplexné poistenie dieťaťa spolu s obidvoma rodičmi. Medzi novinky patrí poistenie kritických chorôb dieťaťa. Je to investičné poistenie, ktoré okrem umiestnenia prostriedkov do fondov umožňuje aj výber investície s garantovaným zúročením.

Generali Slovensko

 • Životné poistenie Junior+ je variabilné životné poistenie pre deti. Je možné ho prispôsobovať počas doby poistenia podľa aktuálnej situácie, či už v oblasti sporenia, alebo poistnej ochrany. Spája poistnú ochranu dieťaťa so zhodnocovaním peňazí, poskytuje krytie až 18 závažných ochorení. Je vhodné aj pre rodičov, ktorí nechcú riskovať, nakoľko môžu investovať do fondu GaranT, ten ponúka garantovaný výnos. Výšku poistného a intervaly platenia poistného si vyberá klient. Na sporenie je možné prispieť kedykoľvek aj jednorazovou sumou.
 • Klient si môže sám vybrať investičnú stratégiu a podľa aktuálnej situácie môže zvolenú investičnú stratégiu meniť. Kedykoľvek môže tiež uzatvoriť ktorékoľvek z voliteľných doplnkových poistení, rovnako už uzatvorené doplnkové poistenia môže meniť, prípadne zrušiť. K poisteniu si možno vybrať z doplnkových poistení: poistenie závažných ochorení dieťaťa, poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka, poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka, doplnkové poistenie dieťaťa pre prípad úrazu.
 • Pre deti je určené aj kapitálové životné poistenie Slniečko. Spája šetrenie peňazí na štart do dospelosti, finančnú podporu pre prípad úrazu dieťaťa a finančnú rezervu pre prípad tragickej udalosti rodiča. V prípade straty alebo invalidity jedného alebo oboch rodičov prevezme na seba platenie poistného poisťovňa. Pri poistení Slniečko sú na výber tri varianty: sporiaci, poistno– sporiaci (jeden dospelý) a poistno–sporiaci (dvaja dospelí). Počas celej poistnej doby Generali garantuje pevnú výšku úrokovej miery. Na konci poistenia vyplatí dieťaťu nasporené peniaze zhodnotené o podiely na výnosoch z rezerv poistného. Počas poistenia je možné kedykoľvek vložiť vklad mimoriadneho poistného, ktorý sa bude ďalej zhodnocovať.
 • Dieťa je chránené aj pre prípad úrazu – úrazové poistenie detí zahŕňa aj tzv. progresívne plnenie pri trvalých následkoch úrazu. V úrazovom poistení detí je automaticky zahrnuté aj poistenie drobných úrazov. Minimálne mesačné poistné je desať eur.

AXA

 • Deťom je určené poistenie Lienka. Toto poistenie ponúka variant poistenia s voliteľnou investičnou stratégiou a variant s garantovaným výnosom vo výške 2,5 % ročne. Lienka umožňuje realizovať mimoriadne vklady a výbery, pričom sa môže pripoistiť aj rodič. V priebehu trvania poistenia je možné s ohľadom na aktuálne potreby dieťaťa voliť, aká veľká časť poistného bude určená na poistnú ochranu a aká veľká na investície.
 • K základnému poisteniu je možné uzatvoriť tieto pripoistenia: pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, drobných úrazov, hospitalizácie z dôvodu úrazu od prvého dňa pobytu v nemocnici, denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, smrti následkom úrazu, pripoistenie rodiča a oslobodenie od platenia poistného. V prípade invalidity alebo úmrtia rodiča poistenie Lienka nezaniká. Až do ukončenia poistenia hradí poistné poisťovňa AXA. Minimálne poistné je desať eur.

ČSOB Poisťovňa

 • Rodičia môžu svoje deti poistiť prostredníctvom produktu Štvorlístok. Poistené je nielen dieťa, ale aj obaja rodičia. Dieťaťu je možné navýšiť poistnú sumu vyplatenú na konci poistenia vložením mimoriadneho poistného. Toto poistenie zároveň zahŕňa poistenie vážnych chorôb, zahŕňa oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti, vážnej choroby alebo invalidity jedného alebo oboch rodičov a umožňuje uzavrieť úrazové pripoistenie trvalých následkov úrazu, smrti úrazom a denného odškodného.

Aegon

 • Rodičia majú na výber z dvoch druhov detského poistenia. Juventus je detské životné poistenie, ktoré je vhodné pre deti, ich rodičov alebo starých rodičov. Je určené na vytváranie štartovacieho kapitálu do života dieťaťa na štúdium, vlastné bývanie, cestovanie či samostatný život. V produkte Juventus je možné nastaviť, kedy majú byť nasporené peniaze spolu s výnosom dieťaťu vyplatené. V prípade úmrtia dospelej osoby (tútora) poisťovňa preberie platenie poistného. Okrem dieťaťa je možné zároveň poistiť až dve dospelé osoby. Rodičia majú na výber z 22 pripoistení, čím môžu zvýšiť poistnú ochranu pre všetky poistené osoby pre prípad úrazu, choroby, hospitalizácie alebo invalidity.
 • Investičné životné poistenie Penzia Plus spája v sebe možnosti poistnej ochrany a sporenie spolu so zhodnocovaním investovaných prostriedkov. Poistnú ochranu a výšku sporiacej časti je možné nastaviť si podľa potrieb.
 • Pri oboch produktoch je možné zvoliť si z dvoch variantov. Univerzal variant s garantovaným zhodnotením minimálne vo výške 2,5 % alebo Variant Invest – rodičia sa sami môžu rozhodnúť o spôsobe investovania nasporených prostriedkov a môžu si vybrať zo širokej ponuky fondov.

Komunálna poisťovňa

 • Ponúka viacero druhov detských poistení. Poistenie Školák predstavuje poistenie školopovinných detí. Obsahuje poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia, pre prípad trvalých následkov úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Poistenie je určené pre deti od troch do 15 rokov na dobu piatich rokov.
 • Základným poisteným rizikom v produkte Kapitál Detstvo je dožitie sa dieťaťa konca poistenia s voliteľnou základnou poistnou sumou od 2 000 eur. Poistenie sa končí, keď dieťa dovŕši 18, 19 alebo 20 rokov. Možnosti pripoistenia: mimoriadne poistné Invest – mimoriadne vkladanie prostriedkov do poistenia dieťaťa, dočasné rizikové pripoistenie pre prípad smrti, ako výhodné poistenie v prípade úmrtia rodiča, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa, trvalé následky úrazu dieťaťa, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu rodiča, trvalé následky úrazu rodiča, denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu rodiča, smrť rodiča úrazom, oslobodenie od platenia poistného.
 • Deťom sú určené aj produkty Junior Kapitál, Junior Kapitál extra (v oboch produktoch sa dá okrem dieťaťa poistiť aj jedna dospelá osoba) a Family kapitál (okrem dieťaťa možno poistiť aj oboch rodičov).
1 debata chyba