Sto eur na osobu, tzv. inflačné, rozdá v júni vláda. Kto ho, okrem seniorov, dostane?

Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú vybrané skupiny ľudí. Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur. Komu je inflačná pomoc určená a za akých podmienok sa poskytuje, prinášame v nasledujúcom prehľade.

, 28.05.2022 12:47
seniori dôchodcovia dôchodca penzista Foto:
debata (43)

Seniori nad 62 rokov

Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku, tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola poberateľom: starobného, predčasného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, výsluhového, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského či vdoveckého výsluhového alebo obdobnej dávky zo zahraničia.

Pomoc pre tieto osoby sa bude poskytovať formou jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur. Žiadosť možno podať od. 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu žiadateľa. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.

Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Ak sa preukáže, že žiadateľ v čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé informácie, bude povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

zväčšiť
2022 05 27 prehlad Inflacna pomoc 2022 pre rodiny a deti

Rodiny s deťmi

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 je v sume 74,12 eur. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni 2022 spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur, čiže celková výška prídavku na dieťa bude 100 eur. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktoré negatívne pociťujú rodiny s deťmi, aby aspoň čiastočne eliminovala ich narastajúce výdavky na bývanie, energie a stravu.

Osoby v hmotnej núdzi

Inflačná pomoc pre osoby v hmotnej núdzi sa poskytne všetkým domácnostiam, ktoré mali v máji 2022 nárok na pomoc v hmotnej núdzi, a to jednorazovým zvýšením pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur. Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že pomoc v hmotnej núdzi za mesiac máj bude príjemcom vyplatená v mesiaci jún.

Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky, teda nie je potrebné podávať žiadosť.

Náhradní rodičia

Inflačná pomoc pre náhradných rodičov sa poskytne všetkým náhradným rodičom, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Suma tohto príspevku sa v mesiaci máj 2022 zvýši o 100 eur. Príspevok v sume 100 eur bude poskytnutý aj tým náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napríklad starí rodičia).

Osobní asistenti

Inflačná pomoc pre osobných asistentov sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá bola predložená príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu I. štvrťroka 2022. Osobný asistent podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.O do­táciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

Opatrovatelia

Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Tejto skupine osôb sa poskytne inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 eur. Inflačná pomoc sa poskytne všetkým poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie (bez ohľadu na výšku príjmu opatrovanej osoby, poberanie dôchodkovej dávky, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.). Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že peňažný príspevok za mesiac máj bude poberateľom vyplatený v mesiaci jún. Inflačná pomoc sa poskytne automaticky, t.j. bez žiadosti osoby, ktorá má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za máj 2022.

Osoby, ktorým sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie sú však poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to jednorazovo v sume 100 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia(podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení). Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj 2022. Uvedený doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa, v ktorej je osoba poistená. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.O do­táciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

Zdroj: ministerstvo práce

43 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #seniori #prídavok na dieťa #pomoc od štátu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy