Prídavok na dieťa? Od júla je vyšší. Koľko dostanú po novom rodiny s deťmi?

V júni dostali rodiny s deťmi vyplatené jednorazové prídavky na deti. Teraz sa zvýšil prídavok na dieťa aj príplatok k nemu.

12.07.2022 14:51
deti, leto, melón Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

· V júni boli rodinám s deťmi vyplatené jednorazové zvýšené prídavky na deti v celkovej sume 100 eur na dieťa.

Od 1. júla prichádza rezort práce so systematickou trvalou pomocou a zvyšuje:

prídavok na dieťa zo sumy 25,88 na sumu 30 eur

príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 12,14 na sumu 30 eur.

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Vypláca sa mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré

  1. sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  2. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
  3. je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
  4. sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a­lebo
  5. je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť , avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa,

  1. ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo
  2. ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Výška prídavku na dieťa je 30,00 eura.

Táto suma sa zvýši o 106,33 eura za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Viac na: Prídavok na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je:

rodič nezaopatreného dieťaťa alebo

osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30,00 eura.

Viac na: Príplatok k prídavku na dieťa

7 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #rodina #prídavok na dieťa #príplatok na dieťa