Máte nárok na finančný príspevok na stravovanie?

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje zamestnancom žiadnym spôsobom stravovanie, majú títo nárok vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnanec dostával gastrolístky, má právo žiadať o finančný príspevok. Právo voľby je výlučne na zamestnancovi, zamestnávateľ musí jeho vôľu rešpektovať.

, 06.09.2022 08:00
pracovný obed, podnikatelia, večera, priatelia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zamestnanca pri rozhodovaní obmedzuje len časový limit – svoje rozhodnutie môže opäť zmeniť až po roku. Ak si zvolí príspevok, gastrolístky môže začať dostávať opäť až po 12 mesiacoch. Kým sa zamestnanec rozhodne pre niektorú z možností, zabezpečuje mu firma stravovanie podľa vlastného rozhodnutia.

Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky. Jeho výška je totiž ovplyvnená tým, či firma prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, alebo nie. Ak tak robí, tak musí zamestnancom poskytovať finančný príspevok na stravovanie v takej sume, v akej prispieva na stravovanie iným zamestnancom. Minimálna výška príspevku je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, platí teda, že maximálna výška príspevku sa zhoduje s touto sumou.

jedáleň, obed Čítajte viac Státisíce zamestnancov dostanú na stravu viac peňazí. Ako sa zvýšila cena "gastráčov"?

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak práca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Novela Zákonníka práce ustanovila od 1. marca minulého roka možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou – gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý je účelovo viazaný na stravovanie. Cieľom je zabezpečiť stravovanie zamestnancom tak, aby mali najmä hlavné teplé jedlo a vhodný nápoj zodpovedajúci zásadám správnej výživy počas pracovnej zmeny, aby boli schopní po prestávke v práci vykonávať pracovnú činnosť, v mnohých prípadoch fyzicky náročnú prácu počas celej pracovnej zmeny.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak

a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku

b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie

c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom

d) ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Finančný príspevok

viazanosť 12 mesiacov

  • Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
  • Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.
  • Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie. Kým si zamestnanec vyberie, zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie.
stravovanie, gastrolístky, stravné lístky Čítajte viac Ľudia na stravu a cestovné dostanú od septembra viac peňazí. Koho sa to týka?
  • Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie

Zabezpečenie stravy

4 hodiny, 11 hodín

  • Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení. Urobiť tak môže v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Tá ich musí sprostredkovať u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Ide o poskytovanie stravovania vo forme gastrolístkov alebo iných stravovacích poukážok.
  • Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

55 % ceny jedla

  • Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

75 % stravného

  • Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #stravné #finančný príspevok na stravovanie
Flowers