Ľudia s nízkymi príjmami dostanú od januára viac peňazí. O akú sumu? + porovnanie

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali od začiatku budúceho roka zvýšiť o 7,5 percenta. Ide o rovnaké percento, o aké od júla tohto roka stúpla suma životného minima. Vyplýva to z návrhu opatrenia o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

, 23.10.2022 20:11
ľudia, spoločnosť, človek, rôznorodosť Foto:
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.
debata (31)

Dávka pre jednotlivca má stúpnuť o 5,20 eura, na 74 eur, pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi by mala dávka vzrásť o 9,80 eura, na 140,70 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi by mal od januára dostávať 205,50 eura namiesto terajších 191,20 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura namiesto súčasných 119,60 eura.

Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi sa má dávka zvýšiť o 13,40 eura, na 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 18,10 eura, na 259,40 eura.

Suma ochranného príspevku má od budúceho roka vzrásť o 5,30 eura, na 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

frustrácia, nezamestnaný, výpoveď, oblek, mútok Čítajte aj Môže nezamestnaný pracovať? Koľko môže zarobiť aby neprišiel o dávku v nezamestnanosti?

Výška aktivačného príspevku pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, má vzrásť zo 140,80 eura, na 151,40 eura. Na sumu 75,70 eura z terajších 70,40 eura má stúpnuť aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie.

Príspevok ma bývanie má vzrásť o 4,50 eura, na 63,90 eura pre domácnosť s jedným členom a o 7,10 eura, na 101,90 eura pre domácnosť s dvoma a viac členmi.

Výšky dávok a príspevkov v rámci pomoci v núdzi(v eurách) od 1.1.2023
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2 Platné sumy do 31.12.2022 Platné sumy od 1.1.2023 Zvýšenie
– jednotlivec bez detí 68,8 € 74,00 € 5,20 €
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 € 140,70 € 9,80 €
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 € 205,50 € 14,30 €
– dvojica bez detí 119,60 € 128,60 € 9,00 €
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 € 192,40 € 13,40 €
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 € 259,40 € 18,10 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2  
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 € 75,70 € 5,30 €
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 € 41,60 € 2,90 €
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 € 16,20 € 1,10 €
Aktivačný príspevok § 12  
– príjem zo závislej činnosti 140,80 € 151,40 € 10,60 €
– uchádzač o zamestnanie 70,40 € 75,70 € 5,30 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 € 20,70 € 1,40 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
– jedna osoba 59,40 € 63,90 € 4,50 €
– dve a viac osôb 94,80 € 101,90 € 7,10 €

O dávky môže žiadať aj penzista v núdzi. Na úrade práce

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

 • Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon hovorí o tom, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek alebo 25 % zo starobného a predčasného starobného dôchodku pričom dôchodcovi, ktorý odpracoval viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného a predčasného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.
dôchodkyňa, úspory Čítajte aj Minimálny dôchodok? Odmena pre ľudí za roky práce
 • Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery, úrad práce posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti.

Nárok na ochranný príspevok v sume 70,40 eura vznikne občanovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopností pracovať o viac ako 70 %.

 • Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú núdzu.
 • Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
 • Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti na úrade práce, oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Nárok na pomoc vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní a vypláca sa mesačne pozadu.

Počet poberateľov sociálnych dávok na Slovensku v septembri mierne klesol

Sociálne dávky v deviatom mesiaci tohto roka dostalo 57,6 tisíca osôb. Oproti koncu augusta išlo o pokles o 376 ľudí. Na dávky v hmotnej núdzi bolo septembri tohto roka po zohľadnení ostatných členov rodiny celkovo odkázaných 127,1 tisíca osôb, čo je 2,34 percenta z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Oproti augustu šlo o pokles o 0,01 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí v núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Gelnica. Okres Revúca vykázal 5-tisíc ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 13,20 percenta z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rimavská Sobota bolo 8,7 tisíca poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 10,79 percenta z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo v septembri 9,74 percenta ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 3,1 tisíca sociálne odkázaným osobám. (SITA)

Ako sa posudzuje hmotná núdza

zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie

možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

 • a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
 • b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
 • c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
žena Čítajte aj Kto dostane dávku v nezamestnanosti a kto nie?

Čo je pomocou v núdzi

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou

 • 68,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 130,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 119,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 179 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 191,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 241,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok je poskytovaný v sume 70,40 eura mesačne, ak ide o osobu, ktorá z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) si nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou: dosiahla dôchodkový vek, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %;

Príspevok na bývanie sa vypláca v sume 59,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti, 94,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Zdroj: upsvar.sk

31 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #hmotná núdza #dávky v hmotnej núdzi #Úrad práce #sociálna dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy