Ako majú dedičia postupovať voči bankám

Pozostalí by mali čo najskôr oznámiť banke úmrtie.

17.08.2012 10:47
pobočka, banka, klient, sporenie, účet, vklad Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Všeobecná úverová banka

  • Úmrtie oznámiť v ktorejkoľvek pobočke – povinnosť majú pozostalí, robí sa to doložením úmrtného listu zosnulého. Banka bezplatne blokuje finančné prostriedky na účtoch zosnulého až do momentu vysporiadania dedičského konania. Ak ide o účet spoločných majiteľov, neblokuje sa. Ak bol zosnulý jediným majiteľom účtu a mal napríklad disponenta, účet sa blokuje. Vedenie účtu je odo dňa blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania bez poplatku. Ak mal zosnulý úver, tento sa „zmrazí“ – prestane sa úročiť a spoplatňovať a stane sa súčasťou dedičského konania, keďže sa dedia aj dlhy.

Poštová banka

  • Dedičia by mali v každom prípade čo najskôr kontaktovať banku, s ktorou sa dohodnú na ďalšom postupe. Každý takýto prípad je v niečom špecifi cký, banka pri riešení pristupuje ku klientom individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že v prípade, ak dedičia majú k dispozícii potrebnú dokumentáciu k úveru a zistia, že je poistený pre prípad úmrtia, je potrebné, aby kontaktovali poisťovňu a nahlásili poistnú udalosť poisťovni. Ak bude uznaná, poisťovňa zostatok úveru uhradí. V prípade, ak takýto úver poistený nie je, dedičia majú k dispozícii údaje o úvere a zároveň aj záujem úver splatiť ešte pred ukončením dedičského konania, môžu sa na takomto postupe s bankou dohodnúť. Ak dedičia nemajú záujem úver splatiť ešte pred ukončením dedičského konania, alebo ak o úvere, ktorý po sebe klient zanechal, vôbec nemajú vedomosť, banka prihlasuje svoju pohľadávku do dedičského konania a nesplatený úver sa tak stáva predmetom vysporiadania dedičstva.

Tatra banka

  • Odporúča dedičom kontaktovať banku a oznámiť úmrtie. Následne je možné dohodnúť si ďalší postup, pričom tieto prípady sa vždy riešia individuálne. Vzhľadom na to, že nesplatený úver poručiteľa je ako záväzok tiež predmetom dedenia, je ideálne, ak sa dohodnú, kto z nich bude úver splácať až do skončenia dedičského konania. Po jeho skončení záväzok preberie dedič alebo dedičia, ktorí ho zdedia. V prípade porušenia zmluvných povinností, napríklad v prípade nesplácania úveru, má banka právo vyhlásiť splatnosť úveru a požadovať jeho predčasné splatenie a s cieľom uspokojenia svojej pohľadávky aj realizovať záložné právo – predať nehnuteľnosť, ktorá úver zabezpečuje.

Volksbank Slovensko

  • Ak zomrie klient, ktorý bol v úverovom vzťahu s bankou ako jediný dlžník, banka splácanie úveru pozastaví až do skončenia dedičského konania. Prihlási si svoju pohľadávku do dedičského konania a právoplatný dedič potom preberá „dlh“ po zosnulom. Ďalej banka postupuje individuálne po dohode s dedičom – buď dedič vstúpi do úverového vzťahu s bankou a spláca úver ďalej, alebo po dohode s bankou sa nehnuteľnosť predá a úver splatí a podobne. Ak zosnulý klient nie je v úverovom vzťahu sám, úver naďalej spláca spoludlžník, aj keď banka prihlásila svoju pohľadávku do dedičského konania. Po jeho skončení postupuje individuálne po dohode s právoplatným dedičom aj spoludlžníkom.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba