Materské: Ak je jeho suma nízka, žiadajte o doplatok

Kto a za akých podmienok má nárok na materské? Aká bude jeho suma?

16.11.2022 08:00
novorodenec, dieťa Foto:
Ilustračné foto
debata
 • Na materské má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.
 • Nárok naň vzniká: matke dieťaťa, inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa. Nárok si treba uplatniť žiadosťou o materské. Je to tlačivo, ktoré tehotnej poistenke vystaví lekár spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, tlačivo poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenec povinný: vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky), podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi.
 • Podmienky nároku: tehotenstvo alebo starostlivosť o dieťa, dôvod na poskytnutie materského – u tehotnej poistenky je to spravidla deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, príp. deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr, a u iného poistenca deň, od ktorého si uplatňuje nárok na materské – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.
rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte viac Ošetrovné: len pri celodennej starostlivosti a maximálne 14 dní. Kedy ho dostanete až za 90 dní?

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká:

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
 • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenka osamelá
 • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • do konca 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)

Obdobie nároku na materské poistenky, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa, od ktorého si uplatňuje nárok na materské a zaniká uplynutím:

 • 28. týždňa od priznania materského
 • 31. týždňa od priznania materského, ak je osamelý
 • 37. týždňa od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár alebo pred skutočným dňom pôrodu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

príklad: Aká bude suma materského?

Pri výpočte je dôležité vedieť, že:

 • najskôr sa určí rozhodujúce obdobie (RO) na výpočet denného vymeriavacieho základu (vo väčšine prípadov predchádzajúci kalendárny rok)
 • potom sa vypočíta denný vymeriavací základ (DVZ), ktorý tvorí podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia; denný vymeriavací základ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor
 • určí sa denná výška dávky vynásobením DVZ príslušnou percentuálnou sadzbou (materské je vlastne 75 % hrubej mzdy)
 • vypočíta sa mesačná výška dávky (denná výška dávky sa vynásobí počtom kalendárnych dní daného mesiaca a zaokrúhli na desať eurocentov nahor)

Maximálne denné materské je 55,87402500 eura.

Maximálne materské je 1 676,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 732,10 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Rok 2023: maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Príklad: Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v tomto roku. Rozhodujúcim obdobím pre jeho výpočet bude rok 2021. Materské sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých platil zamestnávateľ za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie v roku 2021. Mesačný hrubý príjem budúcej matky je 2 000 eur. Súčet hrubých príjmov v roku 2021 (2 000 × 12) = 24 000 : 365 = 65,75 eura (denný vymeriavací základ).

Denná výška materskej dávky je 49,31 eura (59,1780 × 75 %).

Zamestnankyňa bude mať vyplatenú materskú dávku 1 479,30 eura (30-dňový mesiac) a 1 528,60 eura (31-dňový mesiac).

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodič #rodičovské dávky #materská dávka