O inflačnú pomoc - 100 eur za necelý mesiac požiadali desiatky tisíc ľudí

V novembri začali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky vyplácať 2. balík inflačnej pomoci. Zároveň prijímajú žiadosti tých, ktorí si o 100-eurový príspevok musia požiadať. Čas majú pritom do konca roka. Za necelý mesiac úrady evidovali takmer 23-tisíc žiadostí. Najviac ich bolo v kategórií súdom určeného výživného, ktoré je nižšie ako 150 eur.

01.12.2022 12:44
debata

„Pokračujeme v pomoci tým najzraniteľnejším s nárastom cien potravín, energií a celkových nákladov na život. Desiatkam tisícom ľudí tak inflačnú pomoc v novembri a decembri vyplácame automaticky. Ide o tých, ktorých úrady práce majú v svojej evidencii, teda o nich vedia – napríklad poberatelia hmotnej núdze, ktorí v rámci prvého balíka inflačnej pomoci na ňu nárok ešte nemali.

Príklad vyplatenia pomoci na základe žiadosti:

Človek požiadal 15. 11. 2022 o inflačnú pomoc. Žiadosť je podaná na príslušnom úrade práce, v ktorého pôsobnosti má trvalý alebo prechodný pobyt. Úrad posúdil splnenie podmienok (žiadateľ je oprávnená osoba, určené výživné je nižšie ako 150 eur), dotácia mu bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne, teda v decembri.

Tí, ktorých úrady práce v systéme platieb nemajú, si o pomoc musia požiadať. Ide napríklad o nedávnych odchovancov centier pre deti a rodiny, ktorým sa aj takto snažíme pomôcť na ich ceste samostatným životom,“ priblížil 2. balík inflačnej pomoci minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Video

Komu je určený 2. balík inflačnej pomoci:

Komu úrady práce posielali inflačnú pomoc v novembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

  • Deťom narodeným v období od 01.06.2022 do 31.10.2022 bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením prídavku na dieťa o 70 eur. Prídavok bude v celkovej výške 100 Eur. Rovnakým spôsobom boli podporené aj deti narodené pred júnom 2022 v rámci prvej vlny inflačnej pomoci.
  • Sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením náhradného výživného o 100 eur.
  • Domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením dávky v hmotnej núdzi o 100 eur.

O inflačnú pomoc si musia požiadať aj ďalší občania, ktorí na ňu majú nárok. Stihnúť to musia do konca tohto roka. Žiadosť môžu podať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu. Samozrejmosťou zostáva aj osobné podanie ako aj poslanie prostredníctvom pošty. Žiadostí v elektronickej podobe sú dostupné spolu s podrobnejšími informáciami aj na webovom sídle ústredia práce, rovnako aj mailové kontakty na jednotlivé úrady.

„Oceňujem, že nám pri šírení týchto informácií výrazne pomohli médiá, ale aj mestá a obce, ktoré zareagovali na našu výzvu a zverejnili na svojich webstránkach podstatné informácie. Aj vďaka nim si už žiadosti za necelý mesiac podalo takmer 23-tisíc ľudí. Najviac ich úrady práce zatiaľ evidovali v prípadoch, kedy je súdom určené výživné nižšie ako 150 eur. V prípade, ak si občan nie je istý, či má nárok na inflačnú pomoc, pokojne sa môže obrátiť na úrad práce vo svojom bydlisku, kde mu zamestnanci úradu všetko podrobne vysvetlia a nasmerujú ho, ako si má podať žiadosť a čo k nej má doplniť,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Komu pošlú úrady práce inflačnú pomoc v decembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):

  • Osobám s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur.

Kto musí o inflačnú pomoc požiadať na príslušnom úrade práce (najneskôr do 31.12.2022):

  • Rodič maloletého dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, na ktoré rozhodnutím súdu určená vyživovacia povinnosť najviac vo výške 150 eur. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.
  • Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
  • Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Inflačná pomoc je vyplácaná na základe nariadenia vlády SR č. 349/2022 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 28.10.2022 a nariadenia 353/2022 Z. z., ktoré začalo platiť o deň neskôr. Časť prostriedkov vyplatia úrady automaticky, zvyšok na základe žiadostí. Jednorazový príspevok 100 eur je určený pre skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci.

debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #peniaze #rodiny #pomoc rodinám #inflačná pomoc