Zmeny pri platení odvodov + tabuľka

Od januára nastali zmeny nielen pre živnostníkov a podnikateľov, ale aj pre zamestnávateľov. Tu je prehľad tých najdôležitejších.

16.01.2023 12:00
Dôchodci, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nové sumy minimálneho a maximálneho poistného a nová výška poistného

Pre samostatne zárobkovo činné (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú v roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Podobne čaká zmena v platení poistného aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO od 1. januára 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 zvyšuje tak­to:

 • minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 605,50 eura,
 • maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 8 477,00 eura.
 • Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je od 1. januára 2023 v sume 200,72 eura a maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO v sume 2 810,11 eura.
 • Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu o novej výške poistného dostanú živnostníci, ktorých sa to týka, v priebehu januára listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

Zmena pre zamestnávateľov a zamestnancov

Pre zamestnávateľov a zamestnancov platí od roku 2023 nový maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie:

 • Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje. Podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 o minimálnej mzde. Suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac. Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti je v roku 2023 v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura.
 • Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca je 8 477 eur, z toho maximálne poistné 2 068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

Pracujúci dôchodcovia a študenti si budú po novom uplatňovať odvodovo odpočítateľnú položku

Právo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra 2022.

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý takýto študent ako aj dôchodca bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára 2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), alebo nie.

Študent ako aj dôchodca na základe spomínaných dohôd má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia OOP. OOP je 200 eur za kalendárny mesiac.

Študent a dôchodca dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP.

Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Študent a dôchodca, pracujúci na základe spomínaných dohôd, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme odvodovo odpočítateľnej položky od 1. januára 2023, musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Ak si právo na OOP uplatnia počas januára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023.

Dohodár a sezónne práce

Od januára budúceho roku sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Do Sociálnej poisťovne ho prihlási tak ako doteraz jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Takýto dohodár bude v Sociálnej poisťovni nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti (bez ohľadu na to, či má právo na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem).

Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacie základu, ktorý bude v roku 2023 v sume 605,50 eura.

Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky (bez nutnosti požiadania) znižovať o sumu OOP-SP, teda v roku 2023 o sumu 605,50 eura.

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na invalidné poistenie zamestnanca a v prípade jeho zamestnávateľa aj vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity sa o odpočítateľnú položku nebude znižovať.

Dohodárov na základe spomínanej dohody (s právom na pravidelný príjem aj s právom na nepravidelný príjem) zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni vykazuje počas trvania právneho vzťahu v mesačnom výkaze poistného, v prípade napr. príjmu vyplateného po zániku právneho vzťahu ich vykazuje vo výkaze poistného a príspevkov.

Poistné a zamestnávatelia – zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu zamestnanca, dôchodkové poistenie dohodára

Od 1. januára 2023 nastávajú pre zamestnávateľov aj zmeny v určovaní vymeriavacieho základu (VZ) zamestnanca.

Ak zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi (vrátane dohodára) príjem zo zárobkovej činnosti po skončení právneho vzťahu alebo zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem (vrátane dohodára) príjem počas trvania právneho vzťahu, príjem sa rozrátava na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku, resp. v kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný, avšak už sa ani v jednom z týchto prípadov nerozpočítava na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

Doteraz platilo, že sa príjem nerozpočítal na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu iba v prípade, ak sa príjem rozpočítaval zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem počas trvania tohto právneho vzťahu. Novela zákona o sociálnom poistení upravuje aj špecifické situácie týkajúce sa povinného dôchodkového poistenia dohodára:

 • s pravidelným mesačným príjmom s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022, ktorému je zúčtovaný príjem zo zárobkovej činnosti po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022,
 • s nepravidelným príjmom (vrátane dohodára s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022), ktorému je zúčtovaný príjem za obdobie do 31. 12. 2022 (zahŕňa príjem zúčtovaný do 31. 12. 2022 ako aj príjem zúčtovaný po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022).

V týchto situáciách sa dôchodkové poistenie dohodára za obdobie do 31. 12. 2022 posudzuje podľa právnej úpravy platnej do 31. 12. 2022.

Sociálna poisťovňa bude evidovať viacero analytických údajov, zamestnávateľom pribudnú povinnosti

Od januára bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia krajiny, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti:

 • viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca,
 • uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO – prihláška: číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce a v prípade ak dôjde k zmene uvedených údajov nahlásiť ich zmenu na Registračnom liste FO – zmena,
 • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného – pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,
 • oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO – zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného za mesiac január 2023.

Do konca augusta 2023 budú môcť dlžníci využiť tzv. generálny pardon (odpustenie penále)

Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení odpustí alebo nepredpíše dlžníkom – právnickým i fyzickým osobám – penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023.

Zmena zákona, ktorá zavádza generálny pardon, nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023. Počet kandidátov, ktorých by sa tento mimoriadny legislatívny nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión subjektov, z toho takmer 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb (DPFO).

Penále spadajúce do generálneho pardonu by malo predbežne predstavovať spolu sumu cca 885 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #sociálne poistenie #minimálne odvody