Vláda chystá veľkú zmenu. Chudobní ľudia dostanú viac peňazí. Koľko?

Poslanci rokujú o zmene zákona o dávkach v hmotnej núdzi. Ak ho schvália, chudobní ľudia budú dostávať viac peňazí a budú musieť splniť nové podmienky. Platiť by mal začať od apríla, prípadne októbra tohto roka.

30.01.2023 06:00
ruky, euro, mince, chudoba Foto:
Ilustračné foto.
debata (25)

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

Otec a syn, dôchodca Čítajte aj Rodičovský dôchodok: Akú sumu dostanete? Niekto nič a niekto... Pozrite si tabuľku

„Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Navrhujú sa aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, či umožnenie poskytnutia jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v núdzi, ale pomoc sa im neposkytuje,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

Návrh zákona zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám a taktiež sa zameriava na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napr. z dôvodu vlastníctva starých áut, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc.

starý muž, dôchodca, peniaze, prasiatko, sporenie Čítajte aj Krajniak považuje Pellegriniho návrh na valorizáciu penzií za nereálny. Vyžiadal by si už tento rok viac ako 800 miliónov eur

Čo by sa malo zmeniť

  • mal by byť zjednotený ochranný príspevok, v dôsledku čoho bude jeho suma vyššia v prípade člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
  • vypustenie aktivačného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, a to s ohľadom na skutočnosť, že podpora zamestnaných členov domácnosti je riešená v rámci iných systémov zameraných na podporu a motiváciu pracovať a udržať si zamestnanie, t. j. služby zamestnanosti, daňové úľavy,
  • vypustenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko pôjde o aktívne opatrenie trhu práce zamerané na zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
  • nastavenie zaokrúhľovania výslednej sumy pomoci v núdzi na celé euro.
  • navrhuje sa zvýšenie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu a to zo sumy 1,66 eura na 3 eurá, ak ide vo väčšej miere o vecnú formu plnenia zabezpečeného zo strany osobitného príjemcu, a zo sumy 0,83 eura na 1 euro, ak ide vo väčšej miere o peňažnú formu plnenia zabezpečovaného zo strany osobitného príjemcu. Ročný vplyv je cca 15 769 eur.
veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte aj Rok 2024: Penzie porastú o najvyššiu sumu v histórii. O rekordných 17 percent

Sumy dávok v hmotnej núdzi

74 eur mesačne, ak ide o jednotlivca,

140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,

192,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,

259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti bude 75,70 eura mesačne.

Aktivačný príspevok bude 75,70 eura mesačne.

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa bude 20,70 eura mesačne.

Príspevok na bývanie je 63,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti alebo 101,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Ako je to teraz

Ochranný príspevok

75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je predčasným penzistom, invalidný alebo osamelý rodič

41,60 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom

16,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Aktivačný príspevok

151,40 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy a 75,70 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania, zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole ) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní, je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, alebo ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave.

Zdroj: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

25 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #hmotná núdza #chudoba #aktivačný príspevok #ochranný príspevok