Čo musíte vedieť o zmenách v II. pilieri? Kam štát presunie vaše peniaze? Budete si môcť užívať celú nasporenú sumu?

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) poslali sporiteľom výpisy z ich dôchodkového sporenia. V tohtoročnej zásielke by okrem výpisu mala každá z 5 správcovských spoločností klientom zaslať aj prehľad zmien v dôchodkoch s účinnosťou od januára, resp. mája a zároveň vysvetliť, ako sa ich dotknú zmeny v starobnom dôchodkovom sporení.

06.03.2023 20:28
budík, mince úspory, peniaze, dôchodok, druhý... Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Najväčšia zmena: prechod do predvolenej investičnej stratégie

Kľúčovou zmenou pre existujúcich sporiteľov je postupné presúvanie pasívnych sporiteľov do tzv. predvolenej investičnej stratégie (PIS).

„Pasívnych sporiteľov, ktorí zostali po hromadnom presune v roku 2013 výlučne v dlhopisovom fonde, presunú správcovské spoločnosti do indexových fondov v rámci takzvanej predvolenej investičnej stratégie. Títo sporitelia budú rozdelení do dvoch skupín. Nové príspevky sporiteľov narodených po roku 1968 začnú po 1. júli automaticky chodiť do indexového fondu v danej DSS a ich majetok sa postupne presunie do rovnakého fondu do 31. 12. 2025. Pri starších sporiteľoch budú rovnako nové príspevky smerovať do indexového fondu, avšak majetok sa nepresunie,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Ak by DSS potrebovali viac času, môže presun trvať aj dlhšie (zatiaľ sa však všetky harmonogramy „zmestia“ do maximálne 2,5 roka).

Video
Prečo si nepožiadať o dôchodok z II. piliera? Existuje aj možnosť čerpania peňazí, o ktorej sa veľmi nehovorí...

Čo sa ešte zmenilo od januuára

Spomalenie tempa zvyšovania % odvodov do 2. piliera Pôvodne malo do 2. piliera plynúť 6 % z vymeriavacieho základu od roku 2024, tento termín sa posunul na rok 2027. Znamená to, že sporitelia na osobný dôchodkový účet dostanú menej peňazí.

Zrušenie poplatku za vedenie účtu a zhodnotenie majetku

Dva poplatky sa od 1.1.2023 rušia, ako istá kompenzácia sa bude zvyšovať poplatok za vedenie účtu z pôvodných 0,3 % na 0,45 % v tomto roku, 0,425 % v roku 2024 a následne sa poplatok ustáli na 0,4 % od roku 2025. Sporiteľom by teda malo celkovo odísť z účtu menej peňazí na poplatky.

Zjednodušenie prestupu do inej DSS-ky

Pri prestupe sa rušia akceptačné listy, ktoré bolo nutné žiadať od Sociálnej poisťovne. Možnosť zmeniť DSS po 1 roku od vstupu do 2. piliera a po 6 mesiacoch od poslednej takejto zmeny zostáva bez zmeny.

Zmenený systém garancií

Doteraz garancia v obmedzenom období dávala povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového fondu, nové garancie sa vzťahujú na sumu na osobnom dôchodkovom účte. Individuálna garancia znamená, že ak suma, ktorú klient vložil na osobný dôchodkový účet je nižšia ako suma, ktorú mal na účte pri čerpaní dôchodku, tak mu je DSS povinná rozdiel doplatiť. Táto garancia bude uplatnená pre odchody do dôchodku po 1. 1. 2024.

Vyššia referenčná suma

Ide o súčet dôchodku z 1. a ďalších pilierov, ktorý je podmienkou pre jednorazový výber úspor z DSS (tzv. programový výber). Ak túto sumu sporiteľ prekračuje, môže si jednorazovo vybrať úspory v 2. pilieri, ktoré prevyšujú sumu potrebnú na výplatu minimálneho dôchodku. V roku 2022 bola referenčná suma 508,90 eura, v roku 2023 sa suma zvýšila na 521,30 eura.

dôchodok, dôchodca, penzia, potvrdenie, doklady, závet, dedičstvo Čítajte aj Dostali ste výpis z osobného dôchodkového účtu v II. pilieri a neviete ako ho čítať? + otázky a odpovede

PIS definuje pomer rozloženia majetku na osobnom dôchodkovom účte medzi indexový a dlhopisový fond v závislosti od veku. Do veku 49 rokov by mal mať sporiteľ 100 % úspor v indexovom fonde. PIS následne predpokladá, že od veku 50 rokov nastane prvý presun úspor z indexového do dlhopisového fondu vo výške 4 % majetku. Pri odchode do dôchodku tak bude „skonzervatív­nených“ cca 60 % celkového majetku.

Marián Búlik sporiteľom radí, aby si skontrolovali čím skôr, v ktorom fonde sporia, a ak je to dlhopisový fond, aby svoje príspevky presmerovali do indexového fondu skôr. „Pri dlhodobom pravidelnom investovaní vo fondoch zohráva čas kľúčovú rolu. Čím dlhšie investujete, tým vyšší výnos môžete dosiahnuť pri klesajúcom riziku. Je preto zbytočné čakať, kým vás predvolená investičná stratégia preradí do indexového fondu. Každý mesiac je dôležitý, zvlášť, ak by vám mohol v tomto roku uniknúť návrat akciového trhu k rastu.“

Sporenie aj počas dôchodku

Sporiteľ môže každý z týchto krokov do 31. 5. 2023 odmietnuť, ale takisto sa k predvolenej stratégii môže dobrovoľne prihlásiť. „Tým sa naňho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na sporiteľov, ktorí sú v predvolenej stratégii automaticky. V tomto prípade je dôležité uvedomiť si, že odchodom na dôchodok by investovanie časti dôchodkových úspor nemalo končiť. Priemerne strávia muži na Slovensku na dôchodku približne 19 rokov a ženy 24 rokov, čo je obdobie, počas ktorého sa časť ich úspor môže výrazne zhodnotiť a ďalej im zvyšovať mesačný disponibilný dôchodok,“ argumentuje Marián Búlik.

Čo sa mení od 1. 5. 2023

Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov

Sporiteľ si môže kedykoľvek začať platiť dobrovoľné príspevky. Nemusí už DSS nič nahlasovať ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

• Zavádza sa automatický vstup do II. piliera

Každý, kto zatiaľ nedovŕšil 40 rokov a po 1. máji 2023 prvýkrát zaplatí odvody na dôchodkové poistenie, bude mať 6 mesiacov (180 dní), aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí.

Ak si však niekto nebude želať zostať sporiteľom v 2. pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do 2 rokov (730 dní) Sociálnej poisťovni. Jeho účasť v 2. pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do 2. piliera, a to až kým nedovŕši vek 40 rokov.

Zvyšuje sa vek pre možný vstup do II. piliera

Pre všetkých, ktorí zatiaľ nie sú sporiteľmi v 2. pilieri, sa mení maximálny možný vek pre dobrovoľný vstup. Doterajší limit 35 rokov sa zvyšuje na 40 rokov.

Skonzervatívňovanie portfólia možno spomaliť o polovicu

Ďalšou novinkou je, že sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, môže súbežne sporiť vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch. Súčasne však musí mať v dlhopisovom fonde minimálne taký podiel úspor, ako keby bol v PIS.

Zároveň môže sporiteľ požiadať svoju DSS o spomalenie tzv. skonzervatívňovania o polovicu, čiže podiel jeho majetku, ktorý mu zákon predpisuje v danom veku, môže byť o polovicu nižší. „Existujú klienti, ktorú túto možnosť majú už dlhšie uvedenú v zmluve. V takom prípade im podmienky automaticky platia aj naďalej a nemusia o nič žiadať,“ hovorí Búlik.

Čo sa zmení od 1. januára 2024

• Upraví sa výplata dôchodku

Výplata dôchodku bude pozostávať z 2 častí:

1. Dlhodobý programový výber Ten bude vyplácaný polovicu strednej doby dožitia (aktuálne cca 7 – 8 rokov, v budúcnosti zrejme približne 10 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.

2. Doživotný dôchodok DSS po uplynutí programového výberu prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude následne sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z II. piliera.

Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami (z I. piliera, výsluhovými či napríklad z cudziny) vyššími ako referenčná suma, bude možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj jednorazovo. V tom prípade však bude tento výber zdanený. Aktuálne nie sú dostupné ďalšie informácie o forme a výške zdanenia takéhoto programového výberu.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #DSS #dôchodky #správcovské spoločnosti #nasporená suma