Ste zamestnanec a podávate daňové priznanie sám?

Ak ste zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti a nepožiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a váš celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2022 je vyšší ako 2 289,63 eura, ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A.

, 29.03.2023 14:00
zamestnanci, pracovníci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré bol zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2023. Toto tlačivo je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená do 31. marca 2023.

Zamestnanec, ktorý v roku 2022 poberal zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti a v termíne do 15. februára 2023 nepožiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredloží v termíne do 15. februára 2023 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A v prípade, že jeho celkový ročný úhrn týchto zdaniteľných príjmov je vyšší ako 2 289,63 eura. Podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2023. Toto tlačivo je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.

Ak zamestnanec nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa z dôvodu jeho zániku bez právneho nástupcu, je povinný podať daňové priznanie v prípade, že jeho celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov v roku 2022 je vyšší ako 2 289,63 eura. Ak mal zamestnanec okrem príjmov zo závislej činnosti aj ďalšie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B. Ak úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca nepresiahol 2 289,63 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Toto priznanie však môže podať dobrovoľne. V priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume 4 579,26 eura a vyčísli preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom v priebehu roka 2022.

daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Čítajte viac Koniec marca sa blíži, nezabudnite na dane

Príklad na vyplnenie daňového priznania zamestnanca (typ) A za zdaňovacie obdobie roku 2022

Pavol Zamestnaný mal v roku 2022 dvoch zamestnávateľov. U prvého zamestnávateľa pracoval v pracovnom pomere 10 mesiacov a mal vyplatený zdaniteľný príjem 6 460 eur. Poistné a príspevky mal zrazené v úhrnnej sume 865,64 eura, z toho na:

  • zdravotné poistenie – 258,40 eura a
  • príspevky na sociálne poistenie – 607,24 eura.

U tohto zamestnávateľa si podpisom v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu uplatňoval mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (4 579,26 eura za rok 2022), a to sumu 381,81 eura, ktorá mesačne znižovala základ dane.

Preddavky na daň mu prvý zamestnávateľ zrazil pri výplate mzdy vo výške 337,87 eura.

U druhého zamestnávateľa pracoval jeden mesiac na dohodu, mal vyplatený príjem 125 eur. U tohto zamestnávateľa nepodpísal Vyhlásenie, neuplatnil si teda mesačne zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Poistné a príspevky mu boli zrazené v celkovej sume: 16,75 eura, z toho na:

  • zdravotné poistenie – 5 eur a
  • príspevky na sociálne poistenie – 11,75 eura.

Preddavok na daň z príjmov FO zo ZČ mu zamestnávateľ zrazil vo výške 20,57 eura.

Od 1. decembra 2022 bol evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ani jedného zo zamestnávateľov.

Obaja zamestnávatelia mu vydali vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie.

Keďže jeho dosiahnutý zdaniteľný príjem (6 460 + 125 = 6 585 eur) za zdaňovacie obdobie roku 2022 je vyšší ako zákonom stanovený limit 2 289,63 eura, má povinnosť podať daňové priznanie.

Pán Pavol nemá manželku ani dieťa, na ktoré by si uplatnil niektoré z tzv. daňových zvýhodnení.

rodina, dane, dieťa, manželia Čítajte viac Lehota na podanie daňového priznania sa kráti

Postup vyplnenia daňového priznania

Pri vyplnení daňového priznania typ A pre fyzické osoby postupuje daňovník nasledovne:

I. oddiel: Údaje o daňovníkovi

Riadky 01 až 10 – uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

V. oddiel: Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti – v eurách

Na riadku 34 uvedie svoj zdaniteľný príjem, ktorý poberal za celý rok 2022, t. j. sumu 6 585 eur.

Na riadku 35 sumu 125 eur – príjmy z dohody.

Na riadku 36 uvedie úhrn povinného poistného, zrazeného z príjmov vo výške 882,39 eura, z toho:

  • na riadku 37 uvedie poistné na sociálne poistenie 618,99 eura a
  • na riadku 38 uvedie poistné na zdravotné poistenie v sume 263,40 eura.

Na riadku 39 vypočíta základ dane z príjmov podľa § 5 ods. 8 zákona (rozdiel súm v riadkoch 34 a 36) a uvedie sumu 5 702,61 eura.

VI. oddiel: Výpočet dane podľa § 15 zákona – v eurách

Na riadku 40 uvedie sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 4 579,26 eura (platná pre rok 2022) a tiež rovnakú sumu na riadku 43, keďže si neuplatňuje iné nezdaniteľné časti na zníženie základ dane.

Na riadku 44 – uvedie základ dane 1 123,35 eura (rozdiel súm z riadku 39 a 43).

Na riadku 45 – uvedie sumu dane 213,44 eura daň (19 % zo základu dane z riadku 44 v sume 1 123,35 eura).

Na riadku 56 uvedie sumu dane 213,44 eura z riadku 45.

Na riadkoch 58 a 64 uvedie sumu 213,44 eura.

Na riadku 69 uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň zrazených oboma zamestnávateľmi vo výške 358,44 eura.

Vyplní tiež riadok 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku v sume 145 eur. Tento preplatok na dani mu bude vrátený na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania

VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov Fyzických osôb

Daňovník uplatní postup podľa § 50 zákona (poukáže 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane na určený účel) nasledovne:

Uvedie na riadku 83 sumu 4,27 eura (2 % zo zaplatenej dne z riadku 64).

Na riadku 84 správne identifikačné údaje prijímateľa tohto podielu a jeho obchodné meno.

Daňovník môže udeliť súhlas so zaslaním jeho údajov prijímateľovi zaškrtnutím príslušného políčka.

IX. oddiel – miesto na osobitné záznamy daňovníka

Na mieste určenom pre osobitné záznamy môže uviesť poznámku, že od 1. 12. 2022 bol evidovaný na úrade práce v Evidencii uchádzačov o zamestnanie (nie je to povinnosť).

Na riadku 87 uvedie počet príloh 2 (kópie potvrdenia od oboch zamestnávateľov).

Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.

XI. oddiel: Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu a o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie zamestnaneckej prémie – daňovník zaškrtne možnosť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“. Následne uvedie spôsob vrátenia daňového preplatku (poštovou poukážkou), uvedie dátum a podpíše sa.

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
muž, žena, počítač, laptop, daňové priznanie Čítajte viac Kto a aké daňové zvýhodnenia si môže uplatniť?

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. 12. 2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
  • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. (V roku 2021 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 211 eur, teda 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 574,30 eura).

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový úrad #daň z príjmu #daňové priznanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy