Používate vlastné auto na služobné účely? Firma vám musí dať viac peňazí

Zamestnávatelia a mzdoví účtovníci pozor! Od 1. apríla 2023 sa opäť zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

30.03.2023 11:10
nákup auta, automobil, šofér, kúpa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 15. marca 2023 nové opatrenie, ktorým po 7 mesiacoch opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

V zmysle zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo (t. j. iné vozidlo ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom), patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada“) a náhrada za spotrebované pohonné látky. S účinnosťou od 1.4.2023 bude suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre: jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,067 eura (od 01.09.2022 do 31.03.2023 – 0,063 eura, od 01.05.2022 do 31.08.2022 – 0,059 eura; do 30.04.2022 – 0,053 eura)a pre osobné cestné motorové vozidlá – 0,239 eura (od 01.09.2022 do 31.03.2023 – 0,227 eura, od 01.05.2022 do 31.08.2022 – 0,213 eura; do 30.04.2022 – 0,193 eura).

Pohonné látky

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len „spotreba“) uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len „technický preukaz“). Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len „doklad o kúpe“). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.

Ako sa počíta spotreba

Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto: : ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40%.

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom. Pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla.

Ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20%.

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok podľa osobitného predpisu, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu.

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu.

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Toto však neplatí, ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.

debata chyba
Viac na túto tému: #auto #náhrady #motorové vozidlo