Stravné v akej výške dostávate? Skontrolujte si, či vám firma dáva dosť

Zákonník práce určuje, kedy má zamestnanec nárok na stravné a v akej výške a koľko musí odpracovať, aby mal nárok na stravovaciu kartu alebo finančný príspevok.

12.04.2023 07:00
partneri, obed, strava, mladí ľudia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Koľko dostávajú na stravovanie zamestnanci v súčasnosti

Platí, že stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 do 12 hodín, je 6,80 eura. Pri tejto sume je teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eura.

Nárok zamestnanca

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

  • 5 až 12 hodín
  • nad 12 hodín do 18 hodín
  • nad 18 hodín.

Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni.

Súčasné sumy stravného

Minimálna hodnota stravných poukážok sa je 5,10 eura (najmenej 75¤% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín).

Príspevok zamestnávateľa je najmenej 55¤% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55¤% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín).

Stravné pri pracovnej ceste
Suma stravného časové pásmo
6,80 eura 5 až 12 hodín
10,10 eura 12 až 18 hodín
15,30 eura nad 18 hodín
muž na obede, šalát, práca, Čítajte viac Minimálna hodnota stravného lístka je 5,10 eura, pôjde však hore

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje zamestnancom žiadnym spôsobom stravovanie, majú nárok si vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnanec dostával gastrolístky, má právo žiadať o finančný príspevok. Právo voľby je výlučne na zamestnancovi, zamestnávateľ musí jeho vôľu rešpektovať.

Zamestnanca pri rozhodovaní obmedzuje len časový limit – svoje rozhodnutie môže opäť zmeniť až po roku. Ak si zvolí príspevok, stravovacie poukážky môže začať dostávať opäť až po 12 mesiacoch. Kým sa zamestnanec rozhodne pre niektorú z možností, zabezpečuje mu firma stravovanie podľa vlastného rozhodnutia.

Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky. Jeho výška je totiž ovplyvnená tým, či firma prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, alebo nie. Ak tak robí, tak musí bude zamestnancom poskytovať finančný príspevok na stravovanie v takej sume, v akej prispieva na stravovanie iným zamestnancom. Minimálna výška príspevku je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, platí teda že maximálna výška príspevku sa zhoduje s touto sumou.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Neplatí to, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Od januára sa stravné poukážky prevažne vydávajú na elektronických kartách. Papierové stravenky nekončia, prechod z papiera na digitál bude postupný.

Kto dostane stravné

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak práca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Zákonník práce umožňuje zamestnancom vybrať si medzi stravovacou poukážkou – a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý je účelovo viazaný na stravovanie. Cieľom je zabezpečiť stravovanie zamestnancom tak, aby mali najmä hlavné teplé jedlo a vhodný nápoj zodpovedajúci zásadám správnej výživy počas pracovnej zmeny, aby boli schopní po prestávke v práci vykonávať pracovnú činnosť, v mnohých prípadoch fyzicky náročnú prácu počas celej pracovnej zmeny.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak

  1. povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
  2. zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie
  3. zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
  4. ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
bicykel, cyklisti, turisti, rekreácia Čítajte viac Kedy vám firma musí dať príspevok na rekreáciu? Môžete si pýtať aj viac ako 275 eur?

Finančný príspevok

viazanosť 12 mesiacov

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie. Kým si zamestnanec vyberie, zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie.

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Zabezpečenie stravy

4 hodiny, 11 hodín

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení. Urobiť tak môže v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Tá ich musí sprostredkovať u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Ide o poskytovanie stravovania vo forme gastrolístkov alebo iných stravovacích poukážok.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

55% ceny jedla

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

75 % stravného

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

  1. upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
  2. umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
  3. rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #stravné lístky #príspevok na stravu