Za koho zaplatí odvody štát? Kto nemusí platiť nič, ale peniaze dostane?

Za poistencov štátu, teda za ľudí, za ktorých odvody platí štát, sú považovaní ľudia, ktorí sa starajú o dieťa do šesť rokov alebo ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov, ale aj tí, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ŤZP, majú priznaný kompenzačný príspevok.

13.04.2023 08:00
žena, matka, dieťa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za zamestnanca a povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) v období, v ktorom sa im poskytuje materské, ak im povinné dôchodkové poistenie trvá.

Štát platí za poistenca štátu poistné:

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,50 % príslušnej DSS),
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov

Dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate tieto podmienky:

 • riadne sa staráte o dieťa do šesť rokov jeho veku (riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho všestranného fyzického a psychického vývinu, najmä primeraná výživa, hygiena, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa),
 • vy aj dieťa máte trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
 • nemáte priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) a
 • ak nemáte nárok na rodičovský príspevok, podali ste si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Ak na rodičovský príspevok nárok máte, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu vám Sociálna poisťovňa zaeviduje automaticky.

Všetky uvedené podmienky musia byť splnené naraz. Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené, a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.

žena, krajčírka, šitie Čítajte viac Za odvody dostanete penziu. Kam idú peniaze z odvodov, ktoré mesačne platíte a čo vám za ne ešte štát dá?

Osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Ak ste osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate tieto podmienky:

 • riadne sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • vy aj dieťa máte trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo ako osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov jeho veku,
 • nemáte priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšili ste dôchodkový vek.

Osoba s opatrovateľským príspevkom alebo vykonávajúca osobnú asistenciu pre ŤZP

Ak dostávate peňažný príspevok na opatrovanie alebo máte podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate tieto podmienky:

 • máte trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
 • nemáte priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšili ste dôchodkový vek,
 • podali ste si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, ak ste osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, pričom osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje osobná asistencia, nemá nárok na príspevok za osobnú asistenciu.

Osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, osoba poberajúca opatrovateľský príspevok alebo vykonávajúca osobnú asistenciu,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

rodina, dieťa, matka, otec, dávky, odvody Čítajte viac Za odvody vypláca štát penziu. Čo iné ale môžete ešte dostať? Tu je prehľad dávok

mohlo by vás zaujímať…

Hodnota bodu pre úrazové dávky je v tomto roku 26,08 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie rezortu zdravotníctva, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda za rok 2022 je 1 304 eur, pričom hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2022, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2022 je 15 648 eur

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

Všeobecný vymeriavací základ sa používa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2024. Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Určený je ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 a čísla 12, čiže 1 304 × 12 = 15 648.

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky pracujúcim dôchodcom za rok 2022, dostanú ich v apríli

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156 000 starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa penzia zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2022. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručí Sociálna poisťovňa penzistom do ich aktivovanej elektronickej schránky alebo poštou. Zvýšený dôchodok dostanú prvýkrát vyplatený v aprílových výplatných termínoch.

Sociálna poisťovňa zvýši penzie pracujúcim dôchodcom, ktorí vlani pracovali, automaticky, bez ich osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodne v marci so spätnou platnosťou od 1. januára 2023.

Prvýkrát zvýšená suma dôchodku bude pracujúcim dôchodcom vyplatená vo výplatnom termíne v apríli spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2023. Celkovo sa to týka 156 782 dôchodcov. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou – a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, zašle Sociálna poisťovňa rozhodnutia iba do aktivovanej elektronickej schránky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #zamestnanci #odvody do Sociálnej poisťovne